Zápis číslo 5/2014

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 22. 4. 2014

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,  Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p. Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 25. 3. 2014

                        5. Environmentální zahrada MŠ Pátek

                        6. Účetní závěrky obce a příspěvkových organizací za rok 2013

                        7. Knihovna

                        8. MAS Mezilesí

                        9. Odpady

                      10. Valná hromada České spořitelny, a.s.

                      11. Doprava a bezpečnost silničního provozu v obci

                      12. Dětský koutek u fotbalového hřiště

                      13. Rozpočtové opatření č. 2/2014

                      14. Žádost

                      15. Různé

                      16. Diskuse

                      17. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání doplněný o bod 14) Žádost.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 5/2014 ze dne  22. 4. 2014 

          p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 25. 3. 2014.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí    

          o poskytnutí dotace ze dne 4. 4. 2014, akceptační číslo IS SFZP 13156447, na realizaci akce 

          „CZ.1.02/7.1.00/13.17753 Enviromentální zahrada MŠ Pátek“, včetně dvou příloh (t.j.

          Podmínky  poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou

          součástí, seznámilo se s ním, vyslovilo s ním souhlas a zavázalo se k jeho plnění a ke splnění

          v něm stanovených podmínek. Potvrdilo rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí

          měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny a že veškeré podklady

          a informace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí

          byly předané před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly pravdivé, nezkreslené

          a úplné. Na základě těchto skutečností zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace ve výši

          887.841,00 Kč, poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím reg. č.      

          IS SFZP 13156447 ze dne 4. 4. 2014 na akci„CZ.1.02/7.1.00/13.17753 Enviromentální 

          zahrada MŠ Pátek“, a pověřilo starostu obce p. Jiřího Buluška podpisem potvrzení o přijetí

          dotace. 

ad   6) Zastupitelstvo obce  projednalo Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestavený

           za Obec Pátek k 31. 12. 2013, dále Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu,  vše sestavené

           za Obec Pátek také k 31. 12. 2013 a schválenou Inventuru majetku Obce Pátek za rok 2013.

           ZO také projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce

           Pátek za rok 2013, zpracovanou pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu

           Středočeského kraje, jakož i zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek

           a Mateřské školy Pátek za rok 2013, předložené Kontrolním výborem při ZO Pátek. ZO také

           projednalo a vzalo na vědomí zprávy Kontrolního výboru při ZO Pátek o výsledku

           přezkoumání čerpání finančních příspěvků poskytnutých v roce 2013 SDH Pátek, TJ Pátek,

           Mysliveckému sdružení Polabská nížina a ČRS MO Pátek.

           Na základě předložených dokumentů ZO konstatovalo, že účetní závěrka obce Pátek

           poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci obce, nemělo k ní

           žádné výhrady a schválilo Závěrečný účet obce Pátek za rok 2013 bez výhrad a účetní

           závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2013 včetně výsledku hospodaření – zisku ve výši

           714.763,61 Kč a jeho použití na spolufinancování akcí, realizovaných z jednotlivých

           dotačních titulů.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo výsledky inventury provedené v příspěvkové organizaci

           Mateřská škola Pátek za rok 2013,  a také Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu ,  

           sestavené za MŠ Pátek k 31. 12. 2013, a na základě zprávy Kontrolního výboru při ZO Pátek

           konstatovalo, že i účetní závěrka Mateřské školy Pátek poskytuje věrný a poctivý obraz

           o předmětu účetnictví a finanční situaci MŠ, nemělo k ní žádné výhrady a schválilo účetní

           závěrku Mateřské školy Pátek sestavenou k 31. 12. 2013 včetně výsledku hospodaření –

           účetní ztráty ve výši 34.678,61 Kč a její úhrady z Rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného

           výsledku hospodaření minulých let.

         

ad   7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto darovací smlouvy na bezplatné předání knih

           uzavřené mezi Místní knihovnou Pátek a:

           a/ č. 5/2014 – p. Leoš Eger, na 47 ks knih v hodnotě 2.578,- Kč

           b/ č. 6/2014 – p. Petr Kovařík, na 53 ks knih v hodnotě 2.929,- Kč

           c/ č. 7/2014 – p. Naděžda Volková, na 43 ks knih v hodnotě 3.183,- Kč

           a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejich podpisem.

 

ad   8) Zastupitelstvo obce projednalo možnosti dalšího rozvoje v letech 2014 – 2020  s využitím

           finančních prostředků z evropských fondů a za pomoci MAS Mezilesí, rozhodlo zařadit

           správní území obce Pátek do působnosti Integrované strategie území MAS Mezilesí

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem souhlasu.

 

ad   9) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z jednání správní a dozorčí rady

           Svazku obcí NY-KO ze dne 27. 3. 2014. ZO dále projednalo  a schválilo Smlouvu o zajištění

           zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

           EKO-KOM, a.s., Praha, IČO 25134701, na dobu neurčitou, a Dodatek č. 1 k této smlouvě,

           kterým pověřuje plněním některých svých povinností, vyplývajících obci ze smlouvy

           o zajištění zpětného odběru, společnost NYKOS a.s. Ždánice, IČO 25085000, a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy i dodatku č. 1.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Účetní závěrku České spořitelny, a.s,

           sestavené k 31. 12. 2013, a pozvánku na řádnou valnou hromadu ČS, a.s., která se uskuteční

           dne 23. 4. 2014, a rozhodlo, že na toto jednání nevyšle zástupce obce.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zápis ze schůzky dne 10. 4. 2014,

           na které zástupci obce starosta p. Jiří Bulušek a předseda Výboru pro životní prostředí

           při ZO Pátek p. Luboš Vaněk spolu se zástupcem Dopravního inspektorátu Policie ČR

           Nymburk por. Bc. Pavlem Fialou řešili problematiku bezpečnosti silničního provozu

           a některých křižovatek v obci, zejména zrušení autobusové zastávky před Mateřskou školou

           Pátek a vybudování přechodu pro chodce. Na základě návrhů DI PČR Nymburk ZO uložilo

           místostarostce p. Ivetě Zikmundové a předsedkyni Sociálního výboru při ZO Pátek

           p. Mgr. Martině Radoňové připravit pro občany anketu k tomuto návrhu na řešení.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo upozornění maminek na neutěšený stav dětského koutku

           u fotbalového hřiště a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit opravu popřípadě

           odstranění problematických prvků, připravit nabídku na osazení nových a zpracovat provozní

           řád dětského koutku.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 02/2014 předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Vokolkových, Pátek čp. 74, o povolení

           využití obecního pozemku za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků XI. srazu

           velorexů „V pátek v Pátku“ ve dnech  15. – 17. 8. 2014 a tuto schválilo s tím, že budou

           dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální

           zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen.

 

ad 15) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o podání žádosti o dotaci na akci „Tůně Pátek“ v rámci LVIII. výzvy OPŽP SFŽP.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o osazení tabulí s informacemi pro občany a uzamčení závor ve Vršálích.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o průběhu prací na nových webových stránkách obce.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška 

      o udělení souhlasu Městského úřadu Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí,

      oddělení životního prostředí, k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního

      fondu za účelem vybudování chodníku na pozemku p.č. 584/35 pro zlepšení dostupnosti

      lokality v Ohrádkách.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška  

      o úpravách veřejné zeleně u hasičské zbrojnice po vrtných pracích, které provedla společnost

      CHEMCOMEX Praha, a.s., v rámci sanace podzemních vod.

 

ad 16) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

  

ad 17) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                    Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 22. 4. 2014

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 5 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání doplněný o bod 14) Žádost.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 5 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu

             Zikmundovou.

             Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 25. 3. 2014  

     Usnesení č.  3 – 5 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva

             obce Pátek ze dne 25. 3. 2014.

             Hlasování:    7 hlasů pro    

            

 5. Environmentální zahrada MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí    

     o poskytnutí dotace ze dne 4. 4. 2014, akceptační číslo IS SFZP 13156447, na realizaci akce 

     „CZ.1.02/7.1.00/13.17753 Enviromentální zahrada MŠ Pátek“, včetně dvou příloh (tj. Podmínky 

     poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, vyslovuje

     s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek. Potvrzuje 

     rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím dotace,

     byly řádně splněny a že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí

     ČR a Ministerstvu životního prostředí byly předané před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí

     dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné.

 

     Usnesení č.  4 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje přijetí dotace 887.841,00 Kč, poskytnuté Ministerstvem

            životního prostředí ČR rozhodnutím reg. č. IS SFZP 13156447 ze dne 4. 4. 2014

            na akci„CZ.1.02/7.1.00/13.17753 Enviromentální zahrada MŠ Pátek“, a pověřuje starostu

            obce p. Jiřího Buluška podpisem potvrzení o přijetí dotace. 

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 6. Účetní závěrky obce a příspěvkových organizací za rok 2013

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M

     sestavený za Obec Pátek k 31. 12. 2013, dále Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu,  vše

     sestavené za Obec Pátek také k 31. 12. 2013 a schválenou Inventuru majetku Obce Pátek za rok

     2013. ZO Pátek dále bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek

     za rok 2013, zpracovanou pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského

     kraje, jakož i zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek

     za rok 2013, předložené Kontrolním výborem při ZO Pátek, a zprávy Kontrolního výboru při ZO

     Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finančních příspěvků poskytnutých v roce 2013 SDH

     Pátek, TJ Pátek, Mysliveckému sdružení Polabská nížina a ČRS MO Pátek.

    

     Usnesení č.  5 – 5 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek konstatuje, že účetní závěrka obce Pátek poskytuje věrný

            a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci obce, nemá k ní žádné výhrady

            a schvaluje dle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, a § 84 odst. 2

            písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce

            Pátek sestavenou k 31. 12. 2013 včetně výsledku hospodaření – zisku ve výši 714.763,61 Kč

            a jeho použití na spolufinancování akcí, realizovaných z jednotlivých dotačních titulů.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet obce Pátek za rok 2013 bez výhrad.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí výsledky inventury provedené v příspěvkové  

     organizaci Mateřská škola Pátek za rok 2013 a Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu,

     sestavené za MŠ Pátek k 31. 12. 2013.

 

     Usnesení č.  7 – 5 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek konstatuje, že účetní závěrka Mateřské školy Pátek poskytuje

            věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci MŠ, nemá k ní žádné výhrady

            a schvaluje dle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších

            předpisů, účetní závěrku Mateřské školy Pátek sestavenou k 31. 12. 2013 včetně výsledku

            hospodaření - účetní ztráty ve výši 34.678,61 Kč a její úhrady z Rezervního fondu tvořeného

            ze zlepšeného výsledku hospodaření minulých let.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

  7. Knihovna

      Usnesení č.  8 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 5/2014 uzavřenou mezi Místní

            knihovnou Pátek a p. Leošem Egrem na bezplatné předání 47 ks knih v hodnotě 2.578,- Kč

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  9 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 6/2014 uzavřenou mezi Místní

            knihovnou Pátek a p. Petrem Kovaříkem na bezplatné předání 53 ks knih v hodnotě

            2.929,- Kč a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 10 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 7/2014 uzavřenou mezi Místní

            knihovnou Pátek a p. Naděždou Volkovou na bezplatné předání 43 ks knih v hodnotě

            3.183,- Kč a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

  8. MAS Mezilesí

      Usnesení č. 11 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek v územní působnosti MAS Mezilesí, Kněžice 37, 289 02 Kněžice, 

            souhlasí se zařazením správního územní obce do působnosti Integrované strategie území

            MAS Mezilesí na období 2014-2020.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

    9. Odpady

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí 

      NY-KO ze dne 27. 3. 2014.

 

      Usnesení č. 12 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů

            z  obalů uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností EKO-KOM, a.s., Praha, IČO 25134701,

            na dobu neurčitou, a Dodatek č. 1 k této smlouvě, kterým pověřuje plněním některých svých

            povinností, vyplývajících obci ze smlouvy o zajištění zpětného odběru, společnost NYKOS

            a.s. Ždánice, IČO 25085000, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy

            i dodatku č. 1.

            Hlasování:   7 hlasů pro

     

10. Valná hromada České spořitelny, a.s.

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Účetní závěrku České spořitelny, a.s, sestavené

      k 31. 12. 2013, a pozvánku na řádnou valnou hromadu ČS, a.s., která se uskuteční dne

      23. 4. 2014.

 

      Usnesení č. 13 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek nedeleguje svého zástupce na valnou hromadu společnosti

            Česká spořitelna, a.s., která se uskuteční dne 23. 4. 2014.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

11. Doprava a bezpečnost silničního provozu v obci

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zápis ze schůzky dne 10. 4. 2014, na které zástupci 

      obce starosta p. Jiří Bulušek a předseda Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek p. Luboš 

      Vaněk spolu se zástupcem Dopravního inspektorátu Policie ČR Nymburk por. Bc. Pavlem

      Fialou řešili problematiku bezpečnosti silničního provozu a některých křižovatek v obci,

      zejména vybudování přechodu pro chodce před Mateřskou školou Pátek.

 

      Usnesení č. 14 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá místostarostce p. Ivetě Zikmundové a předsedkyni

            Sociálního výboru při ZO Pátek p. Mgr. Martině Radoňové připravit pro občany anketu

            k návrhu na zrušení autobusové zastávky před Mateřskou školou Pátek a vybudování

            přechodu pro chodce.   

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

12. Dětský koutek u fotbalového hřiště

      Usnesení č. 15 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit opravu popřípadě

            odstranění problematických prvků  v dětském koutku u fotbalového hřiště , připravit

            nabídku na osazení nových a zpracovat provozní řád dětského koutku.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

13. Rozpočtové opatření č. 2/2014

      Usnesení č. 16 – 5 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/2014 předložené Finančním 

            výborem při ZO Pátek.

            Hlasování:   7 hlasů pro

         

14. Žádost

      Usnesení č. 17 – 5 / 2014

      Zastupitelstvo obce Pátek povoluje manželům Vokolkovým, Pátek, využít obecní

      pozemek za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků XI. srazu velorexů  „V pátek

      v Pátku“ ve dnech 15. – 17. 8. 2014 za podmínek, že budou dodržena ustanovení obecně

      závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude

            prostor uklizen.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

15. Různé:

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí  informaci starosty p. Jiřího Buluška   

      o podání žádosti o dotaci na akci „Tůně Pátek“ v rámci LVIII. výzvy OPŽP SFŽP.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o osazení tabulí s informacemi pro občany a uzamčení závor ve Vršálích.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o průběhu prací na nových webových stránkách obce.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o udělení souhlasu Městského úřadu Poděbrady, odboru dopravy a životního prostředí,

      oddělení životního prostředí, k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního

      fondu za účelem vybudování chodníku na pozemku p.č. 584/35 pro zlepšení dostupnosti

      lokality v Ohrádkách.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o úpravách veřejné zeleně u hasičské zbrojnice po vrtných pracích, které provedla

      společnost CHEMCOMEX Praha, a.s., v rámci sanace podzemních vod.

           

 

 Zapsala:                            Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek