Zápis číslo 4/2014

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25. 3. 2014

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,  Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Hosté:         p. Jaroslav Bulušek, Ing. Štefan Omanik

 

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 13. 3. 2014

                        5. Sanace

                        6. Environmentální zahrada MŠ Pátek

                        7. Tůně lokalita Z2/D

                        8. Směrnice o schvalování účetní závěrky obce a příspěvkových organizací

                        9. Knihovna

                      10. Různé

                      11. Diskuse

                      12. Závěr

 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 4/2014 ze dne  25. 3. 2014 

          p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše Vaňka.

 

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 3/2014 z mimořádného zasedání 

          Zastupitelstva obce Pátek ze dne 13. 3. 2014.

 

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o probíhajících pracích na sanaci podzemních vod, realizovaných společností CHEMCOMEX

          Praha, a.s.. Její zástupci provedli kontrolní měření ve studnách u těch nemovitostí, jejichž

          majitelé o to projevili zájem, a výsledky jim předali prostřednictvím starosty p. Jiřího

          Buluška v termínu stanoveném na informativní schůzce dne 4. 3. 2014.

 

 

         

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace ředitelky MŠ Pátek

          p. Květoslavy Fadrhoncové o zákazu vstupu dětí a dospělých do environmentální zahrady

          bez doprovodu učitelek Mateřské školy Pátek, který vydala z důvodu poškození speciálního  

          povrchu dvou nově instalovaných kreslících tabulí v tomto areálu (u jedné došlo k poničení

          v průběhu tří hodin po instalaci). ZO tento zákaz podpořilo.

 

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o možnosti získání 100%-ní  podpory na akci „Tůně Pátek“ v rámci LVIII. výzvy OPŽP

          SFŽP a rozhodlo podat žádost o dotaci z prostředků EU. Za tím účelem ZO projednalo

          a schválilo tyto smlouvy, uzavřené na základě zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku:

         

          a/ Příkazní smlouva na zpracování žádosti o dotaci včetně všech podkladů a dokumentů,

               uzavřená mezi Obcí Pátek a  Ing. Zdenou Matoušovou Skálovou, Milovice,

               IČO 48964247, na akci „Tůně Pátek“ s dohodnutou odměnou ve výši 15.000,00 Kč

           b/ Smlouva o dílo na zhotovení prováděcí projektové dokumentace a výkon autorského

               dozoru při provádění stavby, uzavřená mezi Obcí Pátek a  Ing. Josefem Matoušem,

               Milovice, IČO 10220097, s dohodnutou odměnou ve výši 60.500,00 Kč včetně DPH

               za projektovou dokumentaci a 29.040,00 Kč včetně DPH za autorský dozor, vše na akci

              „Tůně Pátek“

               a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

           Zastupitelstvo obce následně projednalo a schválilo podání žádosti o podporu ze SFŽP

           v rámci LVIII. výzvy, Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny, na akci

           „Tůně Pátek“ a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky

           s účinností od 25. března 2014 a Přílohy č. 1 Harmonogram schvalování účetní závěrky

           ke Směrnici č. 1/2014 s účinností od 25. března 2014.

 

ad  9) Bod Knihovna se přesouvá na příští zasedání Zastupitelstva obce Pátek.

 

ad 10) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o předání Žádosti o dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, prioritní

      osa 3. Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – volnočasové

      aktivity, na akci „Sousedský spolkový dům v Pátku“,  na ROP Střední Čechy dne 25. 3. 2014.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o osazení závor ve Vršálích, uzamčené budou po instalaci infotabulí s informacemi pro občany.

 

ad 11) Diskuse:

-         Zastupitel a předseda Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek p. Luboš Vaněk požádal

      o sjednání schůzky s investorem v lokalitě  „V Ohrádkách“ kvůli zajištění výměny uschlých

      stromů z podzimní výsadby.

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval o prověrce stavu stromů rostoucích v intravilánu obce,

      při níž dendrolog konstatoval, že dvě lípy (před čp. 41 a na místním hřbitově) jsou ve velmi

      špatném stavu a doporučil jejich odstranění a náhradní výsadbu. Starosta to bude řešit

      ve spolupráci s Obecním úřadem Pátek a majitelem příslušné části hřbitova římskokatolickou církví.

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová informovala, že v sobotu 12. dubna 2014 se bude

      v hostinci na návsi od 14.00 hod. konat dětský karneval a od 20.00 hod. v ten samý den maškarní

      ples pro dospělé.  

-         Zastupitel a předseda Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek p. Luboš Vaněk vznesl dotaz,

      jak by šlo co nejlépe vyřešit dopravní situaci v centru obce, zejména stání aut na veřejné zeleni.

             

ad 12) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                    Luboš Vaněk

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 25. 3. 2014

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 4 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 4 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše

             Vaňka.

             Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 13. 3. 2014  

     Usnesení č.  3 – 4 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 3/2014 z mimořádného zasedání Zastupitelstva

             obce Pátek ze dne 13. 3. 2014.

             Hlasování:    7 hlasů pro    

            

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o probíhajících 

     pracích na sanaci podzemních vod, realizovaných společností CHEMCOMEX Praha, a.s..

     Její zástupci provedli kontrolní měření ve studnách u těch nemovitostí, jejichž majitelé o to 

     projevili zájem, a výsledky jim předali prostřednictvím starosty p. Jiřího Buluška v termínu

     stanoveném na informativní schůzce dne 4. 3. 2014.

 

 

 6. Environmentální zahrada MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace ředitelky MŠ Pátek p. Květoslavy 

     Fadrhoncové o zákazu vstupu dětí a dospělých do environmentální zahrady bez doprovodu

     učitelek Mateřské školy Pátek, který vydala z důvodu poškození speciálního povrchu dvou nově

     instalovaných kreslících tabulí v tomto areálu (u jedné došlo k poničení v průběhu tří hodin

     po instalaci). ZO tento zákaz podporuje.

 

 7. Tůně lokalita Z2/D

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o možnosti

     získání 100%-ní  podpory na akci „Tůně Pátek“ v rámci LVIII. výzvy OPŽP.

 

     Usnesení č.  4 – 4 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Příkazní smlouvu na zpracování žádosti o dotaci včetně

            všech podkladů a dokumentů, uzavřenou s Ing. Zdenou Matoušovou Skálovou, Milovice,

            IČO 48964247, s dohodnutou odměnou ve výši 15.000,00 Kč, na akci „Tůně Pátek“

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

    Usnesení č. 5 – 4 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení prováděcí projektové

            dokumentace a výkon autorského dozoru při provádění stavby, uzavřenou s Ing. Josefem

            Matoušem, Milovice, IČO 10220097, s dohodnutou odměnou ve výši 60.500,00 Kč včetně

            DPH za projektovou dokumentaci a 29.040,00 Kč včetně DPH za autorský dozor, vše

            na akci „Tůně Pátek“  a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

    Usnesení č. 6 – 4 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o podporu ze SFŽP v rámci

            LVIII. výzvy, Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny, na akci

            „Tůně Pátek“ a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 8. Směrnice o schvalování účetní závěrky obce a příspěvkových organizací

     Usnesení č. 7 – 4 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Směrnici č. 1/2014 Schvalování účetní závěrky

            s účinností od 25. března 2014.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Usnesení č. 8 – 4 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Přílohu č. 1 Harmonogram schvalování účetní závěrky

            ke Směrnici č. 1/2014 s účinností od 25. března 2014.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 9. Knihovna

     Zastupitelstvo obce Pátek přesouvá projednávání tohoto bodu na své příští zasedání.

     

10. Různé

       - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o předání

         Žádosti o dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, prioritní osa 3.

         Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – volnočasové aktivity, na akci 

         „Sousedský spolkový dům v Pátku“,  na ROP Střední Čechy dne 25. 3. 2014.

      - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o osazení závor 

         ve Vršálích, uzamčené budou po instalaci infotabulí s informacemi pro občany.

 

11. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 Zapsala:                             Marcela Miarková

 

 Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                           Luboš Vaněk

 

Starosta:                              Jiří Bulušek