Zápis číslo 3/2014

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 13. 3. 2014

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,  Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p. Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 18. 2. 2014

                        5. Sanace

                        6. Spolkový dům

                        7. Různé

                        8. Diskuse

                        9. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 3/2014 ze dne  13. 3. 2014 

          p. Mgr. Martinu Radoňovou a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 18. 2. 2014.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o průběhu schůzky dne 4. 3. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu,       

          na které zástupce společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s., ve spolupráci s technickým

          dozorem Ing. Jindřichem Vondrou, seznámil zájemce z řad občanů s dosud provedenými

          prácemi na sanaci podzemních vod pod sídlem společnosti RB Harmonia Vini, s.r.o.                         

          a u okolních nemovitostí. Vzhledem k negativnímu stanovisku některých spoluobčanů 

          ke smysluplnosti prováděné sanace bylo domluveno a dle zájmu majitelů nemovitostí

          následně pracovníky společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s., provedeno kontrolní měření

          ve studnách, jehož výsledky jim budou předané osobně do 21.3.2014. ZO dále projednalo

          informace vzešlé z uvedené schůzky, že na internetu se objevují zprávy, které  mohou občany

          vézt k mylným závěrům o hospodaření obce. Zastupitelstvo obce proto uložilo starostovi

          p. Jiřímu Buluškovi zadat modernizaci webových stránek obce, aby se zvýšila přístupnost

          občanů k informacím ze života obce a umožnila zpětně přehled veškerých dostupných

          dokumentů týkajících se dané problematiky.

         

ad 6) Zastupitelstvo obce projednalo návrh Žádosti o změnu stavby před dokončením spojené

         se změnou užívání na akci Spolkový dům Pátek, jehož prostory by pro svoji

         činnost využívaly zejména místní spolky a obecní knihovna. Za tím účelem ZO projednalo

         a schválilo Smlouvy o partnerství, v souladu s ustanovením § 1746 zák. č. 89/2012 Sb.,

         Občanského zákoníku, uzavřené mezi Obcí Pátek a :

         a/ č. 1/2014 - DDM Symfonie Poděbrady, Poděbrady, IČO 62444069

         b/ č. 2/2014 – ZO Českého svazu ochránců přírody 09/07, Pátek, IČO 70843473

         c/ č. 3/2014 - SDH Pátek, Pátek, IČO 64733432

         d/ č. 4/2014 – Český rybářský svaz místní organizace Pátek, Pátek, IČO 16577949

         a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

         ZO také schválilo Žádost o změnu stavby před dokončením spojenou se změnou užívání

         na akci Spolkový dům Pátek a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

         Zastupitelstvo obce následně projednalo a schválilo Žádost o dotaci z Regionální rady regionu

         soudržnosti Střední Čechy, prioritní osa 3. Integrovaný rozvoj území, oblast podpory

         3.3 Rozvoj venkova – volnočasové aktivity, na akci Sousedský spolkový dům Pátek

         a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh.     

 

ad 7) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

         a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Martina Radoňová

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 13. 3. 2014

 

2. Program zasedání

    Usnesení č.  1 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

    Usnesení č.  2 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Martinu Radoňovou

            a p. Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 18. 2. 2014  

    Usnesení č.  3 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 2/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek                

            ze dne 18. 2. 2014.

            Hlasování:    7 hlasů pro                 

 

5. Sanace

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

    schůzky dne 4. 3. 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu o dosud provedených

    pracích na sanaci podzemních vod pod sídlem společnosti RB Harmonia Vini, s.r.o. a u okolních

    nemovitostí.        

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o tom, že

    na internetu se objevují zprávy, které  mohou občany vézt k mylným závěrům o hospodaření

    obce.

 

    Usnesení č.  4 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zadat modernizaci   

            webových stránek obce, aby se zvýšila přístupnost občanů k informacím ze života obce

            a umožnila zpětně přehled veškerých dostupných dokumentů týkajících se dané

            problematiky.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

6. Spolkový dům

    Usnesení č. 5 – 3 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství č. 1/2014, v souladu

            s ustanovením § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Obcí

            Pátek a DDM Symfonie Poděbrady, Poděbrady, IČO 62444069, a pověřuje starostu p. Jiřího

            Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

    Usnesení č. 6 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství č. 2/2014, v souladu

            s ustanovením § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Obcí

            Pátek a ZO Českého svazu ochránců přírody 09/07, Pátek, IČO 70843473, a pověřuje  

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

    Usnesení č. 7 – 3 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství č. 3/2014, v souladu

            s ustanovením § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Obcí

            Pátek a SDH Pátek, Pátek, IČO 64733432, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

            podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

    Usnesení č. 8 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství č. 4/2014, v souladu

            s ustanovením § 1746 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, uzavřenou mezi Obcí

            Pátek a Českým rybářským svazem místní organizací Pátek, Pátek, IČO 16577949,

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

     

   Usnesení č.  9 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Žádost o změnu stavby před dokončením spojenou

            se změnou užívání na akci Spolkový dům Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

            podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

    Usnesení č. 10 – 3 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Žádost o dotaci z Regionální rady regionu soudržnosti

            Střední Čechy, prioritní osa 3. Integrovaný rozvoj území, oblast podpory 3.3 Rozvoj

            venkova – volnočasové aktivity, na akci Sousedský spolkový dům Pátek a pověřuje starostu

            p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh.     

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Mgr. Martina Radoňová

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek