Zápis číslo 2/2014

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 18. 2. 2014

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,  Luboš Vaněk, 

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Mgr. Martina Radoňová

 

Hosté:         p. Luděk Hněvsa, Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 28. 1. 2014

                        5. Poptávková řízení - Nákup komunální techniky

                                                          - Čištění odvodňovacího příkopu

                        6. Rozpočtové opatření č. 1/2014

                        7. Knihovna - Spolkový dům

                        8. Inventury                                                    

                        9. Hozená rukavice vzdělávání venkova

                      10. Různé

                      11. Diskuse

                      12. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 2/2014 ze dne  18. 2. 2014 

          p. Jindřicha Hněvsu a p. Bohuslava Kroupu.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 28. 1. 2014.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek

          p. Marcely Miarkové, která na základě Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého

          rozsahu  provedla průzkum trhu na tato poptávková řízení:

         

          č. 01/2014 - Nákup komunální techniky

          Na základě Usnesení ZO Pátek č. 24 – 1 / 2014 ze dne 28. 1. 2014 a ve spolupráci

          s p. Luďkem Hněvsou předložila p. Miarková nabídky pro nákup nové komunální techniky -

          traktoru, hodnoceny byly pouze ty, které splnily následující požadavky:

·   Výkon min. 18 kW

·   Dieselový motor, počet válců min. 3

·   Schválený pro provoz na pozemních komunikacích

·   Pohon 4 x 4

·   Kabina s topením

·   Počet vnějších hydraulických okruhů minimálně 2

·   Hydrostatická převodovka

·   Zadní vývodový hřídel 540 ot./min.

·   Středový vývodový hřídel pro pohon mezinápravového žacího ústrojí

·   Nosnost zadního 3-bodového závěsu min. 300 kg

·   Hmotnost maximálně 1200 kg

·   Max. šířka 1350 mm

              Zastupitelstvo obce vybíralo z následujících nabídek:          

a/ ITTEC, s.r.o., Praha 4, IČO 645 74 296, značka Kioti CK 2810, nabídková cena 

    530.000.- Kč včetně DPH

              b/ AGROMETALL s.r.o., Heřmanův Městec, IČO 465 08 244, značka John Deere 1026R,

                  nabídková cena 588.060,- Kč včetně DPH

              c/ STROM PRAHA a.s., Praha, IČO 257 51 069, značka John Deere 1026R, nabídková

                  cena 499.730,- Kč včetně DPH

              d/ Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Vochov, IČO 015 05 505, značka LS TRAKTOR J27HST,

                  nabídková cena 531.142,- Kč včetně DPH

              Zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit traktor  z nabídky c/ značky John Deere 1026R

              od společnosti STROM PRAHA a.s. za cenu 499.730,- Kč včetně DPH , schválilo kupní 

              smlouvu a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

              č. 02/2014 - Čištění odvodňovacího příkopu

              Na základě Usnesení ZO Pátek č. 26 – 1 / 2014 ze dne 28. 1. 2014 předložila p. Miarková 

              došlé nabídky tří ze čtyř dodavatelů, oslovených na základě referencí „Výzvou k podání 

              cenové nabídky“, na pročištění vodního toku v Pátku na pozemku parc.č. 47 v k.ú. Pátek

              v celkové délce 183 m:

              a/ Miroslav Škaloud, Nymburk, nabídková cena 135.000,- Kč včetně DPH

              b/ Jaroslav Znamínko, Dlouhopolsko, nabídková cena 278.300,- Kč včetně DPH

              c/ Ing. Václav Bártl, Poděbrady, nabídková cena 115.240,- Kč včetně DPH  

              Zastupitelstvo obce vybralo nabídku c/ a rozhodlo zadat práce na vyčištění odvodňovacího

              příkopu od čp. 111 k zaústění do Sánského kanálu na pozemku parc.č. 47 v k.ú. Pátek

              v celkové délce 183 m Ing. Václavu Bártlovi, Poděbrady, schválilo smlouvu o dílo

              a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad   6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 01/2014, zpracované

           správcem rozpočtu.

 

ad   7) Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o stavu prací na přípravě

           žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Knihovna - Spolkový dům. V současné době

           se zpracovává realizační projektová dokumentace a žádost o změnu stavby před jejím 

          dokončením.

 

ad   8) Zastupitelstvo obce schválilo Inventuru majetku Obce Pátek za rok 2013 včetně vyřazení

           pozemku  p.č. 284/72 o výměře 128 m2 v celkové hodnotě 963,84 Kč z důvodu prodeje Obci

             Úmyslovice a Inventuru Mateřské školy Pátek za rok 2013.

 

ad   9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Operačního programu

           vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 50) na pořádání kurzů pro občany z obcí 

           do 2000 obyvatel společně s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Střední Polabí 

           a DDM Symfonie Poděbrady a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně

           všech příloh.

 

ad 10) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

     o přípravě schůzky dne 4.3.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu,

     na které zástupce společnosti CHEMCOMEX Praha,a.s. seznámí zájemce z řad občanů

     s dosud provedenými pracemi na sanaci podzemních vod.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

     o přípravě osazení závor ve Vršálích.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci ředitelky MŠ Pátek

      p. Květoslavy Fadrhoncové o uzavření mateřské školy v době pobytu dětí ve školce

      v přírodě ve dnech 8. – 14. 6. 2014 a v době letních prázdnin od 21. 7. do 17. 8. 2014.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o ukončení geodetického zaměření osvětlení fotbalového hřiště v majetku TJ Pátek

      a oddělení části pozemku parc.č. 592/2 v k.ú. Pátek, který je v majetku Obce Pátek,

      nutné pro stavbu chodníku od autobusové zastávky směrem k lokalitě V Ohrádkách

      podél komunikace III. třídy.

 

ad 11) Diskuse:

-         Zastupitel p. Luboš Vaněk vznesl dotaz, zda a jakým způsobem budeme řešit parkování na veřejné zeleni.

 

ad 12) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 18. 2. 2014

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 2 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 2 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřich Hněvsu a p. Bohuslava

            Kroupu.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 28. 1. 2014  

     Usnesení č.  3 – 2 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek                

            ze dne 28. 1. 2014.

            Hlasování:    6 hlasů pro                 

 

 5. Poptávková řízení

     č. 01/2014 - Nákup komunální techniky

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí nabídky pro nákup nové komunální techniky -

     traktoru dle zadané specifikace, předložené p. Marcelou Miarkovou a p. Luďkem Hněvsou:                             

     a/ ITTEC, s.r.o., Praha 4, IČO 645 74 296, značka Kioti CK 2810, nabídková cena 

         530.000.- Kč včetně DPH

     b/ AGROMETALL s.r.o., Heřmanův Městec, IČO 465 08 244, značka John Deere 1026R,

         nabídková cena 588.060,- Kč včetně DPH

     c/ STROM PRAHA a.s., Praha, IČO 257 51 069, značka John Deere 1026R, nabídková

         cena 499.730,- Kč včetně DPH

     d/ Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., Vochov, IČO 015 05 505, značka LS TRAKTOR J27HST,

         nabídková cena 531.142,- Kč včetně DPH

 

     Usnesení č.  4 – 2 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje nákup nové komunální techniky - traktoru John Deere

            1026R od společnosti STROM Praha a.s., Praha, IČO 257 51 069, za nabídkovou cenu

            499.730,- Kč včetně DPH.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 5 – 2 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Kupní smlouvu na nákup nové komunální techniky -   

            traktoru John Deere 1026R v ceně 499.730,- Kč, uzavřenou mezi společností STROM

            Praha a.s., Praha, IČO 257 51 069, a Obcí Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

            podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

     č. 02/2014 - Čištění odvodňovacího příkopu

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí došlé nabídky tří ze čtyř dodavatelů, oslovených

     na základě referencí „Výzvou k podání cenové nabídky“, na pročištění vodního toku v Pátku

     na pozemku parc.č. 47 v k.ú. Pátek v celkové délce 183 m , předložené p. Marcelou Miarkovou:

     a/ Miroslav Škaloud, Nymburk, nabídková cena 135.000,- Kč včetně DPH

     b/ Jaroslav Znamínko, Dlouhopolsko, nabídková cena 278.300,- Kč včetně DPH

     c/ Ing. Václav Bártl, Poděbrady, nabídková cena 115.240,- Kč včetně DPH  

 

     Usnesení č. 6 – 2 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje jako dodavatele prací na vyčištění odvodňovacího

            příkopu od čp. 111 k zaústění do Sánského kanálu na pozemku parc.č. 47 v k.ú. Pátek

            v celkové délce 183 m, který je ve vlastnictví Obce Pátek, Ing. Václava Bártla, Poděbrady,

            IČO 450 68 844, s nabídkovou cenou 115.240,- Kč včetně DPH.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 7 – 2 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo na vyčištění odvodňovacího

            příkopu od čp. 111 k zaústění do Sánského kanálu na pozemku parc.č. 47 v k.ú. Pátek

            v celkové délce 183 m, který je ve vlastnictví Obce Pátek, za smluvní cenu 115.240,- Kč

            včetně DPH, uzavřenou mezi Ing. Václavem Bártlem, Poděbrady, IČO 450 68 844, a Obcí

            Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 6. Rozpočtové opatření č. 1/2014

      Usnesení č. 8 – 2 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 01/2014, zpracované

              správcem rozpočtu.

              Hlasování:    6 hlasů pro

     

 7. Knihovna – Spolkový dům

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o stavu prací

     na přípravě žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci Knihovna - Spolkový dům

     a konstatuje, že v současné době se zpracovává realizační projektová dokumentace a žádost

     o změnu stavby před jejím dokončením.

 

 8. Inventury

     Usnesení č.  9 – 2 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventuru majetku Obce Pátek za rok 2013 včetně

              vyřazení pozemku  p.č. 284/72 o výměře 128 m2 v celkové hodnotě 963,84 Kč z důvodu prodeje

                Obci Úmyslovice.

              Hlasování:    6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 10 – 2 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventuru Mateřské školy Pátek za rok 2013.  

              Hlasování:     6 hlasů pro

 

 9. Hozená rukavice vzdělávání venkova

     Usnesení č. 11 – 2 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu

             vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 50) na pořádání kurzů pro občany z obcí 

             do 2000 obyvatel společně s dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Střední Polabí 

             a DDM Symfonie Poděbrady a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně

             všech příloh.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

10. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o přípravě schůzky dne 4.3.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu,

      na které zástupce společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s. seznámí zájemce z řad občanů

      s dosud provedenými pracemi na sanaci podzemních vod.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o přípravě osazení závor ve Vršálích.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Pátek p. Květoslavy Fadrhoncové

      o uzavření mateřské školy v době pobytu dětí ve školce v přírodě ve dnech 8. – 14. 6. 2014

      a v době letních prázdnin od 21. 7. do 17. 8. 2014.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška  

      o ukončení geodetického zaměření osvětlení fotbalového hřiště v majetku TJ Pátek   

      a oddělení části pozemku parc.č. 592/2 v k.ú. Pátek, který je v majetku Obce Pátek,

      nutné pro stavbu chodníku od autobusové zastávky směrem k lokalitě V Ohrádkách podél komunikace III. třídy.

 

11. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                             Jiří Bulušek