Zápis číslo 1/2014

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 28. 1. 2014

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Mgr. Martina Radoňová, Luboš 

                         Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Bohuslav Kroupa

 

Hosté:         p. Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 17. 12. 2013

                        5. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

                        6. Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků

                        7. Žádosti - TJ o udělení práva stavby

                                         - Vlajka pro Tibet

                        8. SDH – plán preventivně výchovné činnosti na rok 2014                                                    

                        9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

                      10. Knihovna

                      11. Dětské hřiště „Vyvádiště“

                      12. Nákup komunální techniky

                      13. Údržba majetku

                      14. Různé

                      15. Diskuse

                      16. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 1/2014 ze dne  28. 1. 2014 

          p. Mgr. Martinu Radoňovou a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 15/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 17. 12. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého

          rozsahu s platností od 28. 1. 2014, která nahrazuje Směrnici o zadávání veřejných zakázek

          malého rozsahu ze dne 1. 7. 2012.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku:

a)      č. 1/2014 s SDH Pátek na částku 75.330,- Kč

b)      č. 2/2014 s MS Polabská nížina na částku 25.000,- Kč 

c)      č. 3/2014 s TJ Pátek na částku  50.000,- Kč

d)      č. 4/2014 s MO ČRS Pátek na částku 12.000,- Kč

e)      darovací s Občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM na částku 5.000,- Kč

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

a)      TJ Pátek o zřízení práva stavby na pozemku parc. č. 592/2 v k. ú. Pátek, který je

ve vlastnictví Obce Pátek, pro osvětlení fotbalového hřiště, odsouhlasilo umístění inženýrských sítí

a osvětlení na části uvedeného pozemku a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit zpracování

geometrického plánu a připravit smlouvu. Současně odsouhlasilo napojení jeho jedné poloviny

na veřejné osvětlení přes podružný elektroměr.

b)      Spolku Lungta o projednání možnosti připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka

pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky a rozhodlo se k této akci nepřipojit.

 

 ad   8) Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo tyto dokumenty předložené SDH Pátek:

            - Plnění plánu preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek za rok 

               2013

 - Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2014  

ZO dále provedlo kontrolu samotěžby dřeva pro SDH Pátek, při které bylo zjištěno, že došlo

k neoprávněnému obohacení třetí osoby, a rozhodlo vymáhat částku za tuto neoprávněnou

těžbu po SDH Pátek (dle platného cenového výměru).

        

ad   9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odměny za výkon funkcí neuvolněných členů

           zastupitelstva dle platných tabulek s platností od 1.2.2014. 

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo přípravu žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy na akci 

           Spolkový dům, jehož součástí bude i místní knihovna spolu s obecním úřadem a pověřilo       

           p. Leoše Piroutka zpracováním prováděcí dokumentace. ZO dále projednalo tyto darovací

           smlouvy na bezplatné předání knih uzavřené mezi Místní knihovnou Pátek a:

           a/ č. 1/2014 – p. Aleš Vajdík na 7 ks knih v hodnotě 0,- Kč

           b/ č. 2/2014 – p. Michaela Marešová na 5 ks knih v hodnotě 533.- Kč

           c/ č. 3/2014 – p. Milada Procházková na 7 ks knih v hodnotě 191,- Kč

           d/ č. 4/2014 – p. Miroslav Ondo na 50 ks knih v hodnotě 3.605,- Kč

           a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejich podpisem.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo technické řešení projektu dětského hřiště v Pátku v lokalitě

           V Ohrádkách, zpracované za pomoci dětí místní mateřské školy, a na jeho základě

           rozhodlo podat žádost o dotaci z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

           „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ č. 117D81500 a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           jejím podpisem včetně všech příloh.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo nutnost nákupu nové komunální techniky a pověřilo

           předsedkyni Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek p. Marcelu Miarkovou, aby ve spolupráci

           s p. Luďkem Hněvsou provedla průzkum trhu a připravila podklady pro příští zasedání ZO.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku p. Jindřicha Týmy, IČO 61908061, na odstranění

           hokejových kabin dle projektové prováděcí dokumentace bouracích prací a na základě

           sdělení MěÚ Poděbrady, Odboru výstavby a územního plánování, tuto schválilo a uložilo

           starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit provedení demolice.

           ZO dále uložilo předsedkyni Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek p. Marcele Miarkové

           provést do příštího zasedání průzkum trhu na vyčištění odvodňovacího příkopu od čp. 111

           k zaústění do Sánského kanálu.

 

 

ad 14) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška  

o zahájení práce pracovního týmu pro meziobecní spolupráci.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o projednání návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Kouty u Poděbrad a části

      k.ú. Budiměřice, Rašovice, Pátek a Úmyslovice, kterého se zúčastnil spolu s předsedkyní

      Výboru pro rozvoj obce p. Marcelou Miarkovou.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška  

o zpracovávání podkladů pro územní řízení na nové chodníky k lokalitě „V Ohrádkách“.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o potřebě úprav okolí rybářské chaty.

 

ad 15) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 16) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Martina Radoňová

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 28. 1. 2014

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 1 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 1 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Martinu Radoňovou a p. Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 17. 12. 2013  

     Usnesení č.  3 – 1 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 15/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 17. 12. 2013.

            Hlasování:    5 hlasů pro              1 se zdržel (p. Mgr. Martina Radoňová)   

 

 5. Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

     Usnesení č.  4 – 1 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého

            rozsahu s platností od 28. 1. 2014, která nahrazuje Směrnici o zadávání veřejných zakázek

            malého rozsahu ze dne 1. 7. 2012.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 6. Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků

     Usnesení č. 5 – 1 / 2014 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 1/2014 o poskytnutí finančního příspěvku 

            ve výši 75.330,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího

            Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

     

      Usnesení č. 6 – 1 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 2/2014 o poskytnutí finančního příspěvku

             ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Mysliveckým sdružením Polabská nížina

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 7 – 1 / 2014 

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 3/2014 o poskytnutí finančního příspěvku

             ve výši 50.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Tělovýchovnou jednotou Pátek

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 8 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 4/2014 o poskytnutí finančního příspěvku

              ve výši 12.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a  Českým rybářským svazem místní

              organizací Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:    6 hlasů pro

      Usnesení č.  9 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí peněžitého daru

              ve výši 5.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a  Občanským sdružením Babybox

              pro odložené děti - STATIM a  pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:    6 hlasů pro

             

 7. Žádosti

     Usnesení č. 10 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s umístěním inženýrských sítí a osvětlení u části

              fotbalového hřiště a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit zpracování

              geometrického plánu a smlouvy.

              Hlasování:     6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 1 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s napojením půlky osvětlení u fotbalového hřiště

             na veřejné osvětlení přes podružný elektroměr.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 12 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek se nepřipojuje k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

              vyvěšením tibetské vlajky.

              Hlasování:    6 hlasů pro

 

  8. SDH – plán preventivně výchovné činnosti na rok 2014

      Usnesení č. 13 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Plnění plánu preventivně výchovné činnosti na úseku

              požární ochrany v obci Pátek za rok 2013.

              Hlasování:     6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 14 – 1 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární

            ochrany v obci Pátek na rok 2014.  

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 15 – 1 / 2014

 Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s vymáháním částky za neoprávněnou těžbu dřeva

 v obecním lese po SDH Pátek (dle platného cenového výměru).

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

  9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

      Usnesení č. 16 – 1 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výši měsíčních odměn za výkon funkce místostarosty 

             v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 1. 2. 2014.

             Hlasování:     6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 17 – 1 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných

             členů zastupitelstva a předsedů výboru zastupitelstva v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení   

             vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 1. 2. 2014.

             Hlasování:      6 hlasů pro

 

10. Knihovna

      Usnesení č. 18 – 1 / 2014

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje p. Leoše Piroutka zpracováním prováděcí dokumentace 

            na akci „Spolkový dům“.

            Hlasování:     6 hlasů pro    

 

      Usnesení č. 19 – 1 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2014 uzavřenou mezi Místní

             knihovnou Pátek a p. Alešem Vajdíkem na bezplatné předání 7 ks knih v hodnotě 0,- Kč

             a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 20 – 1 / 2014

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 2/2014 uzavřenou mezi Místní

             knihovnou Pátek a p. Michaelou Marešovou na bezplatné předání 5 ks knih v hodnotě

             533,- Kč a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 21 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 3/2014 uzavřenou mezi Místní

              knihovnou Pátek a p. Miladou Procházkovou na bezplatné předání 7 ks knih v hodnotě

              191,- Kč a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

              Hlasování:    6 hlasů pro

 

        Usnesení č. 22 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 4/2014 uzavřenou mezi Místní

              knihovnou Pátek a p. Miroslavem Ondem na bezplatné předání 50 ks knih v hodnotě

              3.605,- Kč a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

              Hlasování:    6 hlasů pro

              

11. Dětské hřiště „Vyvádiště“

      Usnesení č. 23 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vyvádiště – dětské

              hřiště Pátek“ v lokalitě V Ohrádkách z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

              „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ č. 117D81500  a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

              jejím podpisem včetně všech příloh.

              Hlasování:     6 hlasů pro

 

12. Nákup komunální techniky

      Usnesení č. 24 – 1 / 2014

              Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje předsedkyni Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek

              p. Marcelu Miarkovou, aby ve spolupráci s p. Luďkem Hněvsou provedla průzkum trhu

              a připravila podklady pro příští zasedání ZO.

              Hlasování:    6 hlasů pro

 

13. Údržba majetku

       Usnesení č. 25 – 1 / 2014

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje nabídku p. Jindřicha Týmy, IČO 61908061,

               na odstranění hokejových kabin dle projektové prováděcí dokumentace bouracích prací

               a na základě sdělení MěÚ Poděbrady, Odboru výstavby a územního plánování,

               ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit provedení demolice.

               Hlasování:   6 hlasů pro

 

       Usnesení č. 26 – 1 / 2014

               Zastupitelstvo obce Pátek ukládá předsedkyni Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek

               p. Marcele Miarkové provést do příštího zasedání průzkum trhu na vyčištění  

               odvodňovacího příkopu od čp. 111 k zaústění do Sánského kanálu.

     Hlasování:    6 hlasů pro

 

14. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o zahájení práce

pracovního týmu pro meziobecní spolupráci.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o projednání

      návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Kouty u Poděbrad a části k.ú. Budiměřice,

      Rašovice, Pátek a Úmyslovice, kterého se zúčastnil spolu s předsedkyní Výboru pro rozvoj

      obce p. Marcelou Miarkovou.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o zpracovávání

      podkladů pro územní řízení na nové chodníky k lokalitě „V Ohrádkách“.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o potřebě úprav

     okolí rybářské chaty.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Mgr. Martina Radoňová

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek