Zápis číslo 15/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 17. 12. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Luboš Vaněk, 

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Mgr. Martina Radoňová

Hosté:         p. Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 26. 11. 2013

                        5. Rekonstrukce propustku

                        6. Dopravní obslužnost

                        7. Odpady

                        8. Finanční výbor - Návrh rozpočtu Obce Pátek na rok 2014

                                                     - Návrh rozpočtového výhledu Obce Pátek na roky 2014-2016

                                                     - Rozpočtové opatření č. 9                                                    

                        9. Harmonogram zasedání zastupitelstva na první pololetí roku 2014

                      10. SDH – plán preventivně výchovné činnosti na rok 2014

                      11. Nájemní smlouvy

                      12. Různé

                      13. Diskuse

                      14. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 15/2013 ze dne  17. 12. 2013 

          p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše Vaňka.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 14/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 26. 11. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo návrh žádosti o dotaci na opravu propustku poškozeného

          červnovou povodní, adresovanou Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a podpořenou

          souhlasnými stanovisky dotčených orgánů, odsouhlasilo její podání a pověřilo starostu

          p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Mandátní smlouvu  k zajištění ostatní dopravní

          obslužnosti v roce 2014, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové, a pověřilo

          starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 6/2013 z jednání správní a dozorčí

          rady Svazku obcí NY-KO ze dne 6. 12. 2013. ZO dále projednalo a  schválilo Dodatek číslo  

          1/ 2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek

          a firmou Nykos a.s., Ždánice, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.  

         

 

ad   8) Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo tyto dokumenty předložené Finančním výborem      

           při ZO Pátek:

           -    Rozpočet Obce Pátek na rok 2014 v paragrafovém členění a po zapracování změn jako

                přebytkový , přebytek bude použitý na konečnou splátku půjčky od SFŽP

-    Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2014 – 2016

-    Rozpočtové opatření č. 09/2013

          

ad   9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  Harmonogram veřejného zasedání 

           zastupitelstva obce na 1. pololetí roku 2014 na tyto dny:

           28. 1. 2014 od 18,30 hodin                                22. 4. 2014 od 18,30 hodin

           18. 2. 2014 od 18,30 hodin                                27. 5. 2014 od 18,30 hodin

           25. 3. 2014 od 18,30 hodin                                24. 6. 2014 od 18,30 hodin

 

ad 10) Zastupitelstvo obce přesunulo Plán preventivně výchovné činnosti SDH Pátek pro rok 2014

           na své příští zasedání. 

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.č.

           102/6 v k.ú. Pátek, který je ve vlastnictví Obce Pátek, společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s.

           za účelem parkování a skladování sanační techniky, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           jejím podpisem. 

 

ad 12) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

     o volbě nových orgánů Mikroregionu Střední Polabí a zahájení prací na  zapojení obcí

     do meziobecní spolupráce.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška   

     o zahájení prací na vizualizaci dětského hřiště v lokalitě „V Ohrádkách“, při kterých pomáhají

     také děti místní mateřské školy.

 

ad 13) Diskuse:

           Starosta p. Jiří Bulušek pozval členy zastupitelstva i hosty na tradiční vánoční zpěvy, které          

           se uskuteční v neděli 22. 12. 2013 v 18 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku.

 

ad 14) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a popřál příjemné prožití svátků vánočních a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 17. 12. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše

            Vaňka.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  26. 11. 2013  

     Usnesení č.  3 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 14/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 26. 11. 2013.

            Hlasování:    6 hlasů pro   

 

 

 5. Rekonstrukce propustku

     Usnesení č.  4 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí  s podáním žádosti o dotaci na opravu propustku

            poškozeného červnovou povodní, adresované Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

            a podpořené souhlasnými stanovisky dotčených orgánů a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

            jejím podpisem včetně všech příloh.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

  

 6. Dopravní obslužnost

     Usnesení č. 5 – 15 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Mandátní smlouvu  k zajištění ostatní dopravní

            obslužnosti v roce 2014, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové, a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

     

 

 7. Odpady

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis č. 6/2013 z jednání správní a dozorčí rady 

     Svazku obcí NY-KO ze dne 6. 12. 2013.

 

     Usnesení č.  6 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek číslo 1/ 2014 ke smlouvě na zabezpečení

            odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a firmou Nykos a.s., Ždánice,

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.  

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

    

  8. Finanční výbor

      Usnesení č.  7 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočet Obce Pátek na rok 2014 v paragrafovém

            členění a po zapracování změn jako přebytkový a přebytek bude použitý na konečnou

            splátku půjčky od SFŽP.

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

      Usnesení č.  8 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2014 – 2016.

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

     Usnesení č.   9 – 15 / 2013

 Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 09/2013.

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

  9. Harmonogram zasedání zastupitelstva na první pololetí 2014            

      Usnesení č. 10 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  Harmonogram veřejného zasedání zastupitelstva

            obce na 1. pololetí roku 2013 na tyto dny:

            28. 1. 2014 od 18,30 hodin                                              22. 4. 2014 od 18,30 hodin

            18. 2. 2014 od 18,30 hodin                                              27. 5. 2014 od 18,30 hodin

            25. 3. 2014 od 18,30 hodin                                              24. 6. 2014 od 18,30 hodin

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

                 

10. SDH – plán preventivně výchovné činnosti na rok 2014

      Usnesení č. 11 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje přesunutí tohoto bodu na své příští zasedání. 

            Hlasování:     6 hlasů pro    

 

           

11. Nájemní smlouvy

      Usnesení č. 12 – 15 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc.č.             

            102/6 v k.ú. Pátek, který je ve vlastnictví Obce Pátek, společnosti CHEMCOMEX Praha,

            a.s. za účelem parkování a skladování sanační techniky, a pověřuje starostu p. Jiřího

            Buluška jejím podpisem. 

            Hlasování:     6 hlasů pro 

 

 

12. Různé

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o volbě nových orgánů

      Mikroregionu Střední Polabí a zahájení prací na  zapojení obcí   do meziobecní spolupráce.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o zahájení prací na vizualizaci

      dětského hřiště v lokalitě „V Ohrádkách“, při kterých pomáhají také děti místní mateřské školy.

 

 

13. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Luboš Vaněk

 

Starosta:                             Jiří Bulušek