Zápis číslo 14/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26. 11. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Ing. Jaromír Bulíř, Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 29. 10. 2013

                        5. Územní plán

                        6. Sanace

                        7. MŠ Pátek

                        8. Odpady

                        9. Návrhy rozpočtů svazků Cidlina, NY-KO, Střední Polabí na rok 2014

                      10. Revitalizace veřejného prostranství – krajinářské úpravy

                      11. Rekonstrukce povrchů vozovek – lokalita u Hliňáku

                      12. Program obnovy venkova

                      13. Opravy majetku obce

                      14. Rozpočtové opatření č. 8

                      15. Různé

                      16. Diskuse

                      17. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 14/2013 ze dne  26. 11. 2013 

          p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 13/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 29. 10. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o dopise Ing. Štefana Omanika, adresovaného MěÚ Poděbrady, Odboru výstavby a územního

          plánování, jehož kopii obdržel rovněž Obecní úřad Pátek a místní občané. Pisatel v něm

          napadl jak postup Zastupitelstva obce Pátek i MěÚ Poděbrady při přípravě a zpracovávání

          návrhu nového ÚPSÚ Pátek, tak prodej některých pozemků ve vlastnictví Obce Pátek.

          Zastupitelstvo obce proto rozhodlo na dopis reagovat a zpracovat písemné stanovisko, které

          bude tvořit přílohu zápisu č. 14/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26.11.2013

          a bude uveřejněno ve vánočním Páteckém plátku.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o ukončení stavebních prací na akci „Sanace bývalého podniku STYL“ a o připsání první

          části dotace ze SFŽP na proplacení faktury za tyto práce. Starosta současně informoval ZO

          o avízu Středočeského kraje o odeslání nenávratného finančního příspěvku ve výši          

          1.146.927 Kč na účet obce.

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

          o dokončení výstavby environmentální zahrady MŠ Pátek a rozhodlo rozšířit jeden herní

- bylinkovou zahradu – o další patro a rozšíření uhradit z rozpočtu Obce Pátek. ZO dále

          projednalo a vzalo na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek ve dnech vánočních

          prázdnin od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014. ZO také projednalo a schválilo převod částky

          10.000,00 Kč z Rezervního fondu MŠ do Fondu odměn MŠ a odsouhlasilo Mateřské škole

          Pátek přijetí peněžního daru ve výši 6.600,00 Kč od rodičů dětí za sběr papíru.     

 

ad  8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu č. 1039 o odvozu odpadu kontejnerem

          Obce Radim a uložení odpadu na řízenou skládku Radim v roce 2014, uzavřenou mezi Obcí

          Radim a Obcí Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. ZO dále

          projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému

          shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

          a nakládání  se stavebním odpadem na území obce Pátek s účinností od 1. 1. 2014. ZO dále

          projednalo a schválilo bezplatný pronájem 1 ks plastové nádoby na sběr papíru a bezplatné

          přidělení plastových pytlů na sběr plastů (dle počtu trvale hlášených osob,  tj. 1 – 3 osoby

          12 pytlů a nad 4 osoby 24 pytlů na rok) do každé nemovitosti, ve které je k platnému

          trvalému pobytu hlášena alespoň jedna osoba. ZO také schválilo smlouvu o bezplatném

          pronájmu 1 ks plastové nádoby na sběr papíru a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím

          podpisem.

           

ad  9) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrhy rozpočtů na rok 2014, a to Svazku

          obcí Cidlina, Svazku obcí NY-KO a Mikroregionu Střední Polabí.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo přepracované návrhy na úpravu veřejného prostranství,

           krajinářské úpravy, a rozhodlo na jejich podkladě podat žádost o dotaci na Středočeský kraj

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně všech příloh.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo projekt na opravy místních komunikací v lokalitě u Hliňáku,

           jakož i žádost majitelů části přilehlých nemovitostí o jeho doplnění, a na jeho základě

           rozhodlo podat žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje

           na rekonstrukci povrchů vozovek a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně

           všech příloh.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo rozšířit Program obnovy vesnice Pátek o bod

           5.7. Vybudování dětského hřiště v lokalitě „V Ohrádkách“.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo cenovou nabídku na zhotovení pozinkovaného zábradlí,

           zinkované otočné závory a zinkovaného poklopu hráze v celkové částce 31.000,00 Kč

           bez DPH a rozhodlo zadat jejich výrobu. ZO dále projednalo a odsouhlasilo koupi použitého

           vozidla tovární značky Karosa, obchodního označení Š 706 RTHP, pro potřeby JSDH Pátek,

           za celkovou cenu 37.000,00 Kč, a za tím účelem schválilo kupní smlouvu, uzavřenou mezi

           Obcí Poniklá a  Obcí Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

   

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 08/2013, předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad 15) Různé:

- Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí stanovisko státního podniku Povodí Labe

  a hydrologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu, o které obec žádala v rámci

  přípravy protipovodňového plánu.

 

 

ad 16) Diskuse:

-  Ing. Jaromír Bulíř reagoval na část dopisu Ing. Štefana Omanika, týkající se jeho osoby     

   a konstatoval, že se necítí být poškozený, naopak oceňuje přístup obce a souhlasí 

   s postupem zpracování územního plánu.

 

ad 17) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26. 11. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 14 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 14 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  29. 10. 2013  

     Usnesení č.  3 – 14 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 13/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 29. 10. 2013.

            Hlasování:    7 hlasů pro   

 

 5. Územní plán

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o dopise               

     Ing. Štefana Omanika, adresovaného MěÚ Poděbrady, Odboru výstavby a územního plánování,

     jehož kopii obdržel rovněž Obecní úřad Pátek a místní občané, ve kterém pisatel napadá jak 

     postup Zastupitelstva obce Pátek i MěÚ Poděbrady při přípravě a zpracovávání návrhu nového 

     ÚPSÚ Pátek, tak prodej některých pozemků ve vlastnictví Obce Pátek.

 

     Usnesení č.  4 – 14 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyjádření obce k zaslaným připomínkám a ukládá

            starostovi p. Jiřímu Buluškovi přiložit jeho znění k zápisu č. 14/2013 ze zasedání

            Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26.11.2013 a uveřejnit ho ve vánočním Páteckém plátku.

            Hlasování:    7 hlasů pro

  

 6. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o ukončení

     stavebních prací na akci „Sanace bývalého podniku STYL“ a o připsání první části dotace

     ze SFŽP na proplacení faktury za tyto práce, jakož i o avízu Středočeského kraje o odeslání

     nenávratného finančního příspěvku ve výši 1.146.927 Kč na účet obce.

 

 7. MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o dokončení  

     výstavby environmentální zahrady MŠ Pátek a o uzavření Mateřské školy Pátek ve dnech

     vánočních prázdnin od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014.

 

     Usnesení č. 5 – 14 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje rozšíření jednoho herního prvku - bylinkovou zahradu –

            o další patro a jeho úhradu z rozpočtu Obce Pátek.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 Usnesení č.  6 – 14 / 2013

  Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje převod částky 10.000,00 Kč z Rezervního fondu MŠ

  do Fondu odměn MŠ.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  7 – 14 / 2013

  Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Mateřské škole Pátek přijetí peněžního daru ve výši 

  6.600,00 Kč od rodičů dětí za sběr papíru.     

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 8. Odpady

     Usnesení č.  8 – 14 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 1039 o odvozu odpadu kontejnerem

            Obce Radim a uložení odpadu na řízenou skládku Radim v roce 2014, uzavřenou mezi Obcí

            Radim a Obcí Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. 

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

     Usnesení č.   9 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Pátek č. 1/2013

           o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

           komunálních odpadů a nakládání  se stavebním odpadem na území obce Pátek s účinností

           od 1. 1. 2014.

           Hlasování:      7 hlasů pro

 

     Usnesení č. 10 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje bezplatný pronájem 1 ks plastové nádoby na sběr

           papíru do každé nemovitosti, ve které je k platnému trvalému pobytu hlášena alespoň

           jedna osoba.

           Hlasování:     7 hlasů pro        

 

     Usnesení č. 11 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje bezplatné přidělení plastových pytlů na sběr plastů

           do každé nemovitosti, ve které je k platnému trvalému pobytu hlášena alespoň jedna osoba,

           dle počtu trvale hlášených osob, a to 1 – 3 osoby 12 pytlů / rok, nad 4 osoby 24 pytlů / rok.

           Hlasování:     7 hlasů pro                 

 

     Usnesení č. 12 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu o bezplatném pronájmu 1 ks plastové nádoby

           na sběr papíru a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování:     7 hlasů pro 

 

 9.  Návrhy rozpočtů svazků Cidlina, NY-KO, Střední Polabí na rok 2014            

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí návrhy rozpočtů na rok 2014, a to Svazku obcí 

      Cidlina, Svazku obcí NY-KO a Mikroregionu Střední Polabí.

 

10. Revitalizace veřejného prostranství – krajinářské úpravy

      Usnesení č. 13 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace

           centrální části obce Pátek a zahrady v areálu Diakonie“ ze Středočeského Fondu životního

           prostředí a zemědělství pro rok 2014, zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši

           minimálně 5% z celkových nákladů projektu a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

           podpisem včetně všech příloh.

           Hlasování:     7 hlasů pro                

 

11. Rekonstrukce povrchů vozovek – lokalita u Hliňáku

      Usnesení č. 14 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „ Rekonstrukce

           povrchů vozovek místních komunikací – I. etapa“ ze Středočeského Fondu rozvoje obcí

           a měst pro rok 2014, zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně

           5 % z celkových nákladů a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem včetně

           všech příloh.

           Hlasování:     7 hlasů pro

 

12. Program obnovy venkova

      Usnesení č. 15 – 14 /2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje rozšíření Programu obnovy vesnice Pátek o bod

           5.7. Vybudování dětského hřiště v lokalitě „V Ohrádkách“.

           Hlasování:     7 hlasů pro

 

13. Opravy majetku obce

      Usnesení č. 16 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zadání oprav pozinkovaného zábradlí, zinkované otočné 

           závory a zinkovaného poklopu hráze v celkové částce 31.000,00 Kč bez DPH.

           Hlasování:     7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 17 – 14 / 2013

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje koupi použitého vozidla tovární značky Karosa,

           obchodního označení Š 706 RTHP, pro potřeby JSDH Pátek, za celkovou cenu 37.000,0 Kč,

           a za tím účelem schvaluje kupní smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Poniklá a  Obcí Pátek,

           a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování:     7 hlasů pro

 

14. Rozpočtové opatření č. 8

      Usnesení č. 18 – 14 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 08/2013, předložené

             Finančním výborem při ZO Pátek.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

15. Různé

- Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí stanovisko státního podniku Povodí Labe

  a hydrologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu, o které obec žádala v rámci  

  přípravy protipovodňového plánu.

 

16. Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek