Zápis číslo 13/2013

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29. 10. 2013

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisů ze dne 24. 9. 2013 a 15. 10. 2013

                        5. Sanace

                        6. MŠ Pátek

                        7. Inventury

                        8. Knihovna

                        9. Odpady

                      10. Lokalita Z2/D

                      11. Opravy majetku obce

                      12. Rozpočtové opatření č. 7

                      13. Různé

                      14. Diskuse

                      15. Závěr

 

                     

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 13/2013 ze dne  29. 10. 2013 

          p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu Radoňovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 11/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 24. 9. 2013 a Zápis č. 12/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce 

          Pátek ze dne 15. 10. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o dosavadním průběhu prací na akci „Sanace bývalého podniku STYL“ jakož i o pozvání

          zástupců všech zainteresovaných institucí na 1. kontrolní den, který se uskuteční 7.11.2013. 

          Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo přijetí nenávratného finančního příspěvku

          ve výši 1.146.927 Kč, poskytnutého Středočeským krajem k částečné úhradě nákladů 

          spojených s realizací projektu sanačních prací na lokalitě bývalého podniku Styl v obci Pátek,

          a následně schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Havarijního fondu pro ochranu jakosti

          vod Středočeského kraje č.2127/OŽP/2013 na účelovou finanční dotaci ve výši 1.146.927 Kč,

          uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím

          podpisem.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o pokračování kontroly dokladů

          nutných pro schválení dotace v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, na akci

          „Environmentální školka Pátek“, prováděné pracovníky SFŽP.

          Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu  

          „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, číslo CZ.1.15/3.3.00/39.00873,

          zpracovanou pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy a pověřilo starostu

          p. Jiřího Buluška podpisem tohoto dokumentu včetně všech příloh.

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo Plán inventarizace na rok 2013 a jmenovalo hlavní

           inventarizační komisi ve složení:

           předseda – p. Jindřich Hněvsa, předseda Finančního výboru

           člen         - p. Iveta Zikmundová, místostarostka

           člen         - p. Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO

           člen         - p. Marcela Miarková, hlavní účetní

 

         

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 9/2013 na 35 ks knih

           v hodnotě 6.233,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. MUDr. Karlem 

           Severou, a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo likvidaci tříděného odpadu – papíru a plastů –

           pomocí tříděného svozu 1x měsíčně od jednotlivých nemovitostí s předpokládaným

           termínem zahájení od 1. 1. 2014 a uložilo místostarostce p. Ivetě Zikmundové zpracovat

           do příštího zasedání novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování,

           sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

           se stavebním odpadem na území obce Pátek.

 

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 284/76

           o výměře 119  m2 a parc.č. 421 o výměře 9 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad, které jsou

           ve vlastnictví Obce Pátek, za stanovenou cenu 300,00 Kč/m2, a to za účelem provozu stavby

           dochlorovací stanice pro vodovod Kouty – Úmyslovice, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí

           Úmyslovice, okr. Nymburk, a pověřila starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí následující informace starosty p. Jiřího

           Buluška o probíhajících opravách majetku obce:

-         Byla ukončena oprava veřejného prostranství před obchodem Smíšenka, provedena společností

      ČNES dopravní stavby, a.s., Kladno, zbývá ještě osazení podélného zábradlí 

a zeleně.

-         Bylo zadané zpracování projektu na opravy místních komunikací v lokalitě Sídliště.

-         V rámci přípravy protipovodňových opatření byly zahájeny práce na úpravách a čištění meliorací

      a příkopů, spadajících do správy obce, při kterých bylo zjištěno, že většina propustků pod můstky

      u jednotlivých nemovitostí je neprůchodná. ZO proto uložilo Výboru pro životní prostředí projednat

      s majiteli nemovitostí, sousedících s melioračním příkopem, jeho zprůchodnění.

-         Z důvodu zajištění bezpečnosti byla odeslaná objednávka na statické sledování objektu obecního úřadu.

 

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 07/2013, předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad 13) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek

      za rok 2013, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje,

      při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

o probíhajících jednáních, týkajících se protipovodňových opatření, se zástupci Povodí Labe,

které je správcem drobných vodních toků.

-         Zastupitelstvo obce projednalo nabídku služeb geoportálu.

 

ad 14) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 15) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                    Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29. 10. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu

            Radoňovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisů ze dne  24. 9. 2013 a 15. 10. 2013 

     Usnesení č.  3 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 11/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 24. 9. 2013.

            Hlasování:    7 hlasů pro   

 

 

     Usnesení č.  4 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 12/2013 z mimořádného zasedání zastupitelstva

            obce ze dne 15. 10. 2013.

            Hlasování:    7 hlasů pro

  

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o dosavadním

     průběhu prací na akci „Sanace bývalého podniku STYL“ jakož i o pozvání zástupců všech

     zainteresovaných institucí na 1. kontrolní den, který se uskuteční 7. 11. 2013. 

 

 

     Usnesení č. 5 – 13 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje přijetí nenávratného finančního příspěvku ve výši

            1.146.927 Kč, poskytnutého Středočeským krajem k částečné úhradě nákladů spojených

            s realizací projektu sanačních prací na lokalitě bývalého podniku Styl v obci Pátek 

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

     Usnesení č.  6 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z Havarijního fondu

            pro ochranu jakosti vod Středočeského kraje č.2127/OŽP/2013 na účelovou finanční dotaci

            ve výši 1.146.927 Kč, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

 6. MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o pokračování kontroly dokladů nutných  

     pro schválení dotace v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, na akci „Environmentální  

     školka Pátek“, prováděné pracovníky SFŽP.

 

         Usnesení č.  7 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu  

            „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, číslo CZ.1.15/3.3.00/39.00873,

            zpracovanou pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy a pověřuje starostu

            p. Jiřího Buluška podpisem tohoto dokumentu včetně všech příloh.      

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 7. Inventury

     Usnesení č.  8 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

            předseda – p. Jindřich Hněvsa, předseda Finančního výboru při ZO

            člen         - p. Iveta Zikmundová, místostarostka

            člen         - p. Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO

            člen         - p. Marcela Miarková, hlavní účetní    

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 8. Knihovna

     Usnesení č.  9 – 13 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 9/2013 na 35 ks knih v hodnotě

             6.233,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. MUDr. Karlem Severou,

             a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

 9. Odpady  

     Usnesení č. 10 – 13 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje likvidaci tříděného odpadu – papíru a plastů –

             pomocí tříděného svozu 1x měsíčně od jednotlivých nemovitostí a ukládá místostarostce

             p. Ivetě Zikmundové zpracovat do příštího zasedání novou obecně závaznou vyhlášku

             o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

             komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek.

             Hlasování:     7 hlasů pro        

 

 

10. Lokalita Z2/D

      Usnesení č. 11 – 13 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 284/76

            o výměře 119  m2 a parc.č. 421 o výměře 9 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad, které jsou

            ve vlastnictví Obce Pátek, za stanovenou cenu 300,00 Kč/m2, a to za účelem provozu stavby

            dochlorovací stanice pro vodovod Kouty – Úmyslovice, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí

            Úmyslovice, okr. Nymburk, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro                

 

 

11. Opravy majetku obce

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o probíhajících 

      opravách majetku obce.

 

       Usnesení č. 12 – 13 / 2013

  Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Výboru pro životní prostředí projednat s majiteli   

  nemovitostí, sousedících s melioračním příkopem, jeho zprůchodnění.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

12. Rozpočtové opatření č. 7

      Usnesení č. 13 – 13 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 07/2013, předložené

             Finančním výborem při ZO Pátek.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

13. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek

      za rok 2013, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje,

      při kterém nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

o probíhajících jednáních, týkajících se protipovodňových opatření, se zástupci Povodí Labe,

které je správcem drobných vodních toků.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí nabídku služeb geoportálu.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek