Zápis číslo 12/2013

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 15. 10. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Sanace

                        5. Závěr

                       

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 12/2013 ze dne  15. 10. 2013 

          p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí    

          o poskytnutí dotace ze dne 2. 10. 2013, akceptační číslo IS SFZP 11088084, na realizaci akce 

          „CZ.1.02/4.2.00/11.11496 Sanační práce“, včetně dvou příloh (t.j. Podmínky  poskytnutí

          dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámilo se s ním,

          vyslovilo s ním souhlas a zavázalo se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených

          podmínek. Potvrdilo rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny   

          před poskytnutím dotace, byly řádně splněny a že veškeré podklady a informace, které

          Státnímu fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí byly předané                   

          před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné.

          Na základě těchto skutečností zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace ve výši

          10.398.095,64 Kč, poskytnuté Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím reg. č.      

          IS SFZP 11088084 ze dne 2. 10. 2013 na akci „CZ.1.02/4.2.00/11.11496 Sanační práce“,

          a pověřilo starostu obce p. Jiřího Buluška podpisem potvrzení o přijetí dotace. 

          ZO dále projednalo a schválilo Mandátní smlouvu č. 3/2013 na výkon odborné supervize

          na tuto akci, uzavřenou s RNDr. Milošem Čeledou, IČO 14772621, Příbram, a pověřilo

          starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. Zastupitelstvo obce také vzalo na vědomí

          informaci starosty o odeslání podkladů nutných pro kofinancování akce z prostředků

          Středočeského kraje.                                                                                                      

 

ad  5) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 15. 10. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 12 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 12 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřich Hněvsu a p. Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva životního prostředí    

     o poskytnutí dotace ze dne 2. 10. 2013, akceptační číslo IS SFZP 11088084, na realizaci akce 

     „CZ.1.02/4.2.00/11.11496 Sanační práce“, včetně dvou příloh (t.j. Podmínky  poskytnutí dotace

     a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, vyslovuje s ním souhlas

     a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž,

     že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně

     splněny a že veškeré podklady a informace, které Státnímu fondu životního prostředí ČR

     a Ministerstvu životního prostředí byly předané před vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí

     dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné. Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí informaci

     starosty o odeslání podkladů nutných pro kofinancování akce z prostředků Středočeského kraje.

 

     Usnesení č. 3 – 12 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje přijetí dotace ve výši 10.398.095,64 Kč, poskytnuté

            Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím reg. č.  IS SFZP 11088084 ze dne

            2. 10. 2013 na akci „CZ.1.02/4.2.00/11.11496 Sanační práce“, a pověřuje starostu obce

            p. Jiřího Buluška podpisem potvrzení o přijetí dotace. 

            Hlasování:   7 hlasů pro               

 

     Usnesení č.  4 – 12 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Mandátní smlouvu č. 3/2013 na výkon odborné 

            supervize na akci „CZ.1.02/4.2.00/11.11496 Sanační práce“, uzavřenou s RNDr. Milošem 

            Čeledou, IČO 14772621, Příbram, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek