Zápis číslo 11/2013

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 24. 9. 2013

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 20. 8. 2013

                        5. Sanace

                        6. MŠ Pátek

                        7. Kontrolní výbor

                        8. Knihovna

                        9. Odpady

                      10. Lokalita Z2/D

                      11. Opravy majetku obce

                      12. Různé

                      13. Diskuse

                      14. Závěr

 

                     

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 11/2013 ze dne  24. 9. 2013 

          p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše Vaňka.

 

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 10/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 20. 8. 2013.

 

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo a vzalo na vědomí informaci o odeslání odpovědi podle

          zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, společnosti Vodní zdroje

          Ekomonitor spol. s r.o. ZO dále projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího

          Buluška o výsledku poptávkového řízení na supervizní činnosti na akci „Sanace bývalého

          podniku STYL“, provedeného na základě bodu 2.2.3. Směrnice Obce Pátek o zadávání

          veřejných zakázek malého rozsahu, a uložilo mu připravit na příští zasedání ZO návrh

          smlouvy s vybraným dodavatelem RNDr. Milošem Čeledou, IČO 14772621.

 

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o průběhu kontroly dokladů

          nutných pro schválení dotace v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, na akci

          „Environmentální školka Pátek“, prováděné pracovníky SFŽP. ZO dále projednalo a vzalo

          na vědomí informaci o zahájení provozu Komplexního speciálně  pedagogického centra

          Poděbrady , spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR,  

          v nebytových prostorách vlastněných Obcí Pátek. ZO také projednalo a deklarovalo zájem

          o spolupráci se Sdružením přátel domu dětí, o.s. se sídlem v Poděbradech, v rámci

          plánovaného projektu „Podaná pomocná ruka rodině“, předkládaného MPSV k podpoře

          z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí.

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu Kontrolního výboru při ZO Pátek

           o provedené kontrole hospodaření Mateřské školy Pátek a Obce Pátek  za I. pololetí 2013.

           Na základě doporučení kontrolního výboru ZO schválilo Darovací smlouvu č. 1/2013 na  

           slavnostní prapor Sboru dobrovolných hasičů Pátek včetně příslušenství v hodnotě

           44.440,00 Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška 

           jejím podpisem.

         

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Protokol o provedení revize knihovního

           fondu v Místní knihovně Pátek včetně přiloženého seznamu chybějících dokumentů a na

           jeho základě schválilo vyřazení nenalezených knih v počtu 13 kusů v hodnotě 639,00 Kč.

           ZO dále projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 8/2013 na 21 ks knih v hodnotě

           2.528,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Mgr. Martinou Radoňovou,

           a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace o možnosti likvidace

           tříděného odpadu – papíru a plastů – zrušením velkoobjemových kontejnerů a přidělením

           plastových pytlů jednotlivým nemovitostem.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemků parc. č. 284/76 o výměře 119  m2

           a parc.č. 421 o výměře 9 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek,

           za stanovenou cenu 300,00 Kč/m2, a to za účelem provozu stavby dochlorovací stanice

           pro vodovod Kouty – Úmyslovice, jedinému zájemci Obci Úmyslovice, okr. Nymburk,          

           a vyzvala ho k sepsání kupní smlouvy.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo stav majetku obce z hlediska jeho opotřebení a rozhodlo:

-         Na základě provedeného průzkumu trhu zadat opravu veřejného prostranství před obchodem

     Smíšenka, dle předloženého rozpočtu a výkazu výměr v celkové hodnotě 199.000,00 Kč bez DPH,

     společnosti ČNES dopravní stavby, a.s., Kladno.

-         V rámci přípravy protipovodňových opatření zahájit práce na úpravách a čištění meliorací včetně

      opravy propustku zničeného povodní.

-         Provést průzkum trhu s cílem zajištění vyčíslení nákladů na odstranění závad  na veřejném prostranství u mlýna.

-         Po provedení průzkumu trhu zrušit poptávkové řízení na pořízení nového komunálního traktoru a doplnit

      starý o sběrný koš a žací ústrojí v ceně do 100.000,00 Kč včetně DPH. 

-         Připravit do příštího zasedání ZO analýzu ekonomické náročnosti uvedených akcí včetně návrhu na zajištění

      finančního krytí rozpočtovým opatřením nebo zařazením do rozpočtu pro rok 2014.

 

ad 12) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí závěry z projednání Návrhu územního plánu Pátek.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace ze sněmu měst a obcí ve dnech 19. – 20. 9. 2013,

      kterého se zúčastnil starosta p. Jiří Bulušek.

 

ad 13) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

 

ad 14) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 24. 9. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše

            Vaňka.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  20. 8. 2013 

     Usnesení č.  3 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 10/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 20. 8. 2013.

            Hlasování:    7 hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o odeslání  

     odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, společnosti Vodní 

     zdroje Ekomonitor spol. s r.o.  a informaci starosty p. Jiřího Buluška o výsledku poptávkového 

     řízení na supervizní činnosti na akci „Sanace bývalého podniku STYL“, provedeného na základě 

     bodu 2.2.3. Směrnice Obce Pátek o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

 

     Usnesení č.  4 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi připravit na příští zasedání

            ZO návrh smlouvy s vybraným dodavatelem RNDr. Milošem Čeledou, IČO 14772621.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 6. MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o průběhu kontroly dokladů nutných          

     pro schválení dotace v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, na akci „Environmentální 

     školka Pátek“, prováděné pracovníky SFŽP. ZO dále bere na vědomí informaci o zahájení 

     provozu Komplexního speciálně  pedagogického centra Poděbrady , spolufinancovaného 

     z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, v nebytových prostorách vlastněných 

     Obcí Pátek. ZO deklaruje zájem o spolupráci se Sdružením přátel domu dětí, o.s. se sídlem

     v Poděbradech, v rámci plánovaného projektu „Podaná pomocná ruka rodině“, předkládaného

     MPSV k podpoře z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí.

 

 7. Kontrolní výbor

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru při ZO Pátek o provedené  

     kontrole hospodaření Mateřské školy Pátek a Obce Pátek  za I. pololetí 2013.

 

     Usnesení č.  5 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2013 na slavnostní prapor Sboru 

            dobrovolných hasičů Pátek včetně příslušenství v hodnotě 44.440,00 Kč, uzavřenou mezi 

            Obcí Pátek a SDH Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 8. Knihovna

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Protokol o provedení revize knihovního fondu  

     v Místní knihovně Pátek včetně přiloženého seznamu chybějících dokumentů.

    

     Usnesení č.  6 – 11 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyřazení nenalezených knih v počtu 13 kusů v hodnotě

             639,00 Kč uvedených v seznamu přiloženém k Protokolu o provedení revize knihovního

             fondu v Místní knihovně Pátek. 

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  7 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 8/2013 na 21 ks knih v hodnotě

            2.528,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Mgr. Martinou Radoňovou,

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

  9. Odpady  

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace o možnosti likvidace tříděného odpadu –

      papíru a plastů – zrušením velkoobjemových kontejnerů a přidělením plastových pytlů 

      jednotlivým nemovitostem.

 

10. Lokalita Z2/D

      Usnesení č.  8 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej pozemků parc. č. 284/76 o výměře 119  m2

            a parc.č. 421 o výměře 9 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek,

            za stanovenou cenu 300,00 Kč/m2, a to za účelem provozu stavby dochlorovací stanice

            pro vodovod Kouty – Úmyslovice, jedinému zájemci Obci Úmyslovice, okr. Nymburk

            a vyzývá ho k sepsání kupní smlouvy.

            Hlasování:     7 hlasů pro                

 

11. Opravy majetku obce

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí stav majetku obce z hlediska jeho opotřebení.

 

      Usnesení č.  9 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje, na základě provedeného průzkumu trhu, se zadáním

            opravy veřejného prostranství před obchodem Smíšenka, dle předloženého rozpočtu

            a výkazu výměr v celkové hodnotě 199.000,00 Kč bez DPH, společnosti ČNES dopravní

            stavby, a.s., Kladno, IČO 47781734.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 10 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zahájit v rámci přípravy

            protipovodňových opatření práce na úpravách a čištění meliorací včetně opravy propustku

            zničeného povodní.

            Hlasování:     7 hlasů pro

     

      Usnesení č. 11 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit průzkum trhu

            s cílem zajištění vyčíslení nákladů na odstranění závad na veřejném prostranství u mlýna.

            Hlasování:     7 hlasů pro

     

      Usnesení č. 12 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s nákupem zařízení na doplnění komunální techniky.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 13 – 11 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Finančnímu výboru při Zastupitelstvu obce Pátek připravit

            do příštího zasedání ZO analýzu ekonomické náročnosti uvedených akcí včetně návrhu

            na zajištění finančního krytí rozpočtovým opatřením nebo zařazením do rozpočtu pro rok

            2014.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

12. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí závěry z projednání Návrhu územního plánu Pátek.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace ze sněmu měst a obcí ve dnech

19. – 20. 9. 2013, kterého se zúčastnil starosta p. Jiří Bulušek.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                         Luboš Vaněk

 

Starosta:                            Jiří Bulušek