Zápis číslo 10/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 20. 8. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisů ze dne 23. 7. 2013 a 29. 7. 2013

                        5. Sanace

                        6. MŠ Pátek

                        7. Rozpočtové opatření č. 06/2013

                        8. Knihovna

                        9. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s.

                      10. Lokalita Z2/D

                      11. Různé

                      12. Diskuse

                      13. Závěr

                     

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 10/2013 ze dne  20. 8. 2013 

          p. Mgr. Martinu Radoňovou a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 8/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 23. 7. 2013 a Zápis č. 9/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek

          ze dne 29. 7. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o podepsání Mandátní smlouvy číslo 1/2013 na zajištění technického dozoru investora

          a technické pomoci a smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku „Sanační práce

          v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ a o jejich odeslání na SFŽP.

          ZO dále projednalo a vzalo  na vědomí informaci o dopise společnosti Vodní zdroje

          Ekomonitor spol. s r.o., kterým žádá o informace k uvedené zakázce podle zákona

          č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o uplynutí lhůty pro podání

          námitek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2013 „Environmentální

          školka Pátek“ a rozhodlo schválit  pro její zajištění tyto smlouvy:

- mandátní smlouvu č. 2/2013 na výkon technického dozoru

- smlouvu o dílo č. 107/2013 na výrobu a montáž herních prvků

          a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

          ZO dále projednalo a schválilo kofinancování projektu „Environmentální školka Pátek“,

          vypracovaného v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, z vlastních prostředků Obce

          Pátek.

           ZO také projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem provozování

           Komplexního speciálně  pedagogického centra Poděbrady, spolufinancovaného

           z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, uzavřenou mezi Obcí Pátek

           a Speciální základní školou Poděbrady na dobu určitou  od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014

           za cenu 180,00 Kč/m2 a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 06/2013, předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvu č. 7/2013 na 29 ks knih

           v hodnotě 2.808,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Janou Omanikovou,

           a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene

           č. IV-12-6004958/001 za účelem provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku

           č. 584/1 v k.ú. Pátek u Poděbrad, uzavřenou mezi Obcí Pátek a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo smlouvu s novým dodavatelem el. energie

           pro Obec Pátek, kterým se po E-aukci stala společnost EP ENERGY TRADING, a.s.

           Praha, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemků parc. č. 284/76 o výměře 119  m2

           a parc.č. 421 o výměře 9 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek,

           za stanovenou cenu 300,00 Kč/m2, a to za účelem provozu stavby dochlorovací stanice

           pro vodovod Kouty – Úmyslovice a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento

           záměr na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

ad 11) Různé:

- Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o termínu schůzky s nájemcem

  pozemků v lokalitě Z/2D, společností Poděbradská blata, a.s., Kouty, za účelem projednání  

  podmínek ukončení pronájmu této lokality.

- Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace o zadání zpracování rozpočtu

  na opravu propustku, zničeného při povodních v červnu 2013, a opravy prostoru před 

  obchodem Smíšenka.

 

ad 12) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 11) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Martina Radoňová

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 20. 8. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Martinu Radoňovou

            a p. Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisů ze dne  23. 7. 2013 a 29. 7. 2013 

     Usnesení č.  3 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 23. 7. 2013.

            Hlasování:    6 hlasů pro                1 se zdržel (p. Mgr. Martina Radoňová)    

 

     Usnesení č.  4 – 10 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 9/2013 z mimořádného zasedání zastupitelstva

             obce ze dne 29. 7. 2013.  

             Hlasování:   6 hlasů pro                1 se zdržel (p. Mgr. Martina Radoňová)

                 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška:

- o podepsání Mandátní smlouvy číslo 1/2013 na zajištění technického dozoru investora

            a technické pomoci a smlouvy s vybraným uchazečem na veřejnou zakázku „Sanační práce

            v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ a o jejich odeslání na SFŽP,

- o dopise společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., kterým žádá o informace

  k uvedené zakázce podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 6. Akce „Pátek – Environmentální školka“

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace o uplynutí lhůty pro podání námitek

     v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2013 „Environmentální školka  

     Pátek“.

    

     Usnesení č.  5 – 10 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje mandátní smlouvu č. 2/2013 na výkon technického 

             dozoru investora a technické pomoci na akci „Environmentální školka Pátek“, uzavřenou

             mezi Obcí Pátek a p. Leošem Piroutkem, Poděbrady, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

             jejím podpisem.

   Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 10 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu o dílo č. 107/2013 na výrobu a montáž

             herních prvků z akátového dřeva na akci „Environmentální školka Pátek“, uzavřenou mezi

             Obcí Pátek a společností TR Antoš, s.r.o., Turnov, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

             jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

     Usnesení č.  7 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje kofinancování projektu „Environmentální školka

            Pátek“, vypracovaného v rámci OPŽP, primární oblast podpory 7.1, v celkové výši  

            116.514,00 Kč z vlastních prostředků Obce Pátek.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  8 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor za účelem 

            provozování Komplexního speciálně  pedagogického centra Poděbrady, spolufinancovaného

            z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, uzavřenou mezi Obcí Pátek

            a Speciální základní školou Poděbrady na dobu určitou  od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014

            za cenu 180,00 Kč/m2 a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro                

 

 7. Rozpočtové opatření č. 06/2013

     Usnesení č.  9 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 06/2013, předložené

            Finančním výborem při ZO Pátek.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 8. Knihovna

     Usnesení č. 10 – 10 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje darovací smlouvu č. 7/2013 na 29 ks knih v hodnotě 

            2.808,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Janou Omanikovou,

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro                

 

 9. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s.

     Usnesení č. 11 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene

            č. IV-12-6004958/001 za účelem provozování zařízení distribuční soustavy na pozemku

            č. 584/1 v k.ú. Pátek u Poděbrad, uzavřenou mezi Obcí Pátek a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 12 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu s novým dodavatelem el. energie pro Obec

            Pátek, kterým se po E-aukci stala společnost EP ENERGY TRADING, a.s. Praha a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

10. Lokalita Z2/D

      Usnesení č. 13 – 10 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej pozemků parc. č. 284/76 o výměře 119  m2

            a parc.č. 421 o výměře 9 m2 v k. ú. Pátek u Poděbrad, které jsou ve vlastnictví Obce Pátek,

            za stanovenou cenu 300,00 Kč/m2, a to za účelem provozu stavby dochlorovací stanice

            pro vodovod Kouty – Úmyslovice a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento

            záměr na úřední desce po dobu 15 dnů.

            Hlasování:     7 hlasů pro

 

 

    11. Různé

          - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci informaci o termínu schůzky

            s nájemcem pozemků v lokalitě Z/2D, společností Poděbradská blata, a.s., Kouty, za účelem

            projednání podmínek ukončení pronájmu této lokality.

- Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o zadání zpracování rozpočtu

  na opravu propustku, zničeného při povodních v červnu 2013, a opravy prostoru před 

  obchodem Smíšenka.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Mgr. Martina Radoňová

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek