Zápis číslo 9/2013

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29. 7. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p.  Mgr. Martina Radoňová,

           

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Sanace

                        5. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 9/2013 ze dne  29. 7. 2013 

          p. Jindřicha Hněvsu a p. Luboše Vaňka.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Mandátní smlouvu číslo 1/2013 na zajištění  

          technického dozoru investora a technické pomoci na akci „Sanační práce v bývalém objektu

          Styl v obci Pátek“, uzavřenou mezi Obcí Pátek a p. Ing. Jindřichem Vondrou, Poděbrady,

          a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.  

          ZO dále projednalo a schválilo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 7. 2013

          v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“,   

          a vybralo jako nejvhodnější nabídku uchazeče CHEMCOMEX Praha, a.s., Elišky

          Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5, Zbraslav, IČ: 25076451 s nabídkovou cenou 9 548 297,20 Kč

          bez DPH a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem

          postupem stanoveným § 82 zákona.

          ZO projednalo a schválilo kofinancování projektu „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci

          Pátek“, vypracovaného v rámci OPŽP, primární oblast podpory 4.2, z vlastních prostředků Obce

          Pátek.

 

ad  5) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

 

Zapsala:                        Iveta Zikmundová                

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29. 7. 2013

 

2. Program zasedání

    Usnesení č.  1 – 9 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

    Usnesení č.  2 – 9 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p.Jindřicha Hněvsu a p. Luboše Vaňka.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

4. Sanace 

    Usnesení č.  3 – 9 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Mandátní smlouvu číslo 1/2013 na zajištění technického

            dozoru investora a technické pomoci na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci

            Pátek“, uzavřenou mezi Obcí Pátek a p. Ing. Jindřichem Vondrou, Poděbrady, a pověřuje starostu

            p. Jiřího Buluška jejím podpisem.               

            Hlasování:    6 hlasů pro                       

 

    Usnesení č.  4 – 9 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 7. 2013

             v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“.  

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

    Usnesení č.  5 – 9 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje jako nejvhodnější nabídku uchazeče CHEMCOMEX Praha,

            a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5, Zbraslav, IČ: 25076451 s nabídkovou cenou

            9 548 297,20 Kč bez DPH a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška uzavřením smlouvy s vybraným

            uchazečem postupem stanoveným § 82 zákona.

 Hlasování :   6 hlasů pro  

 

    Usnesení č.  6 – 9 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  kofinancování projektu „Sanační práce v bývalém objektu 

            Styl v obci Pátek“  z vlastních finančních prostředků Obce Pátek.

 Hlasování :   6 hlasů pro  

 

      

 

Zapsala:                        Iveta Zikmundová                

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek