Zápis číslo 8/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23. 7. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Luboš Vaněk,  

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Mgr. Martina Radoňová

           

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisů ze dne 25. 6. 2013 a 18. 7. 2013

                        5. Sanace

                        6. akce „Pátek – Environmentální školka“

                        7. Rozpočtové opatření č. 05/2013

                        8. Lokalita Z2/D

                        9. Různé

                      10. Diskuse

                      11. Závěr

                     

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 8/2013 ze dne  23. 7. 2013 

          p. Jindřicha Hněvsu a p. Luboše Vaňka.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 6/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 25. 6. 2013 a Zápis č. 7/2013 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek

          ze dne 18. 7. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo a vzalo na vědomí Záznam z prvního jednání s jediným

          zájemcem k veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona

          č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů, na akci „Sanační práce

          v bývalém objektu Styl v obci Pátek“, které se uskutečnilo dne 23. 7. 2013. Obsahem jednání

          bylo seznámení s aktuálním stavem předmětné lokality, předání Projektu sanačních prací

          včetně příloh a stanovení termínu pro podání nabídky na den 25. 7. 2013 do 13.00 hodin.

          Zastupitelstvo obce doporučilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi svolat neprodleně po obdržení

          protokolu z otevření a hodnocení nabídky mimořádné zasedání ZO.  

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami

          do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2013 „Environmentální školka

          Pátek“ a na základě doporučení hodnotící komise rozhodlo vybrat ze tří došlých nabídek:

a)      Hřiště, s.r.o., Brno, nabídková cena 1.101.100,00 Kč (1.332.331,00 Kč včetně DPH),

b)      Techtex, s.r.o., Praha, nabídková cena 1.001.690,00 Kč (1.212.044,90 Kč včetně DPH),

c)      TR Antoš s.r.o., Turnov, nabídková cena 935.954,00 Kč (1.132.504,00 Kč včetně DPH)

          nabídku c) v ceně 1.132.504,00 Kč včetně DPH.

 

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 05/2013, předložené

          Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad  8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu pozemků v lokalitě Z2/D a uložilo

          starostovi p. Jiřímu Buluškovi projednat podmínky ukončení pronájmu této lokality

          s nájemcem, společností Poděbradská blata, a.s., Kouty.

 

ad  9) Různé:

- Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o odeslání žádosti Nadaci 

  pro podporu hasičského hnutí v ČR o poskytnutí grantu na slavnostní prapor pro SDH Pátek.

- Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci, že dne 25. 7. 2013 proběhne

  na Obecním úřadě Kouty projednání pozemkové úpravy katastrálního území Kouty, jehož se

  za  naši obec zúčastní starosta p. Jiří Bulušek a předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO

  Pátek p. Marcela Miarková.

- Zastupitelstvo obce projednalo možnost vybudování závory do lokality Ve Vršálích

  z důvodu omezení provozu motorových vozidel narušujících přirozený ekosystém.

 

ad 10) Diskuse:

- Zastupitel p. Luboš Vaněk vznesl dotaz, zda a za jakých podmínek by šlo vyčistit příkopy

  podél obecních cest.

 

ad 11) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                    Luboš Vaněk

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 7. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 8 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 8 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu 

            a p. Luboše Vaňka.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisů ze dne  25. 6. 2013 a 18. 7. 2013 

     Usnesení č.  3 – 8 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 25. 6. 2013.

            Hlasování:    6 hlasů pro    

 

     Usnesení č.  4 – 8 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 7/2013 z mimořádného zasedání zastupitelstva

             obce ze dne 18. 7. 2013.  

             Hlasování:   6 hlasů pro

                 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Záznam z prvního jednání s jediným zájemcem

     k veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona číslo

     137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů, na akci „Sanační práce

     v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ a doporučuje starostovi p. Jiřímu Buluškovi svolat

     neprodleně po obdržení protokolu z otevření a hodnocení nabídky mimořádné zasedání ZO.  

 

 6. Akce „Pátek – Environmentální školka“

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Protokol o otevírání a hodnocení obálek s nabídkami

     do zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2013 „Environmentální školka

     Pátek“.

    

     Usnesení č.  5 – 8 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje,v souladu s platnou Směrnicí Obce Pátek o zadávání

            veřejných zakázek malého rozsahu a na základě doporučení hodnotící komise, jako

            dodavatele pro veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2013 na akci „Environmentální školka 

            Pátek“ společnost TR Antoš s.r.o., Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov, IČO 481 52 587, 

            s nabídkovou cenou 935.954,00 Kč (1.132.504,00 Kč včetně DPH).

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 7. Rozpočtové opatření č. 05/2013

     Usnesení č.  6 – 8 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 05/2013 předložené

            Finančním výborem při ZO Pátek.

            Hlasování:   6 hlasů pro    

 

 8. Lokalita Z2/D

     Usnesení č.  7 – 8 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje úpravu pozemků v lokalitě Z2/D.

            Hlasování:     5 hlasů pro              1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

     Usnesení č.  8 – 8 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi projednat podmínky

            ukončení pronájmu této lokality s nájemcem, společností Poděbradská blata, a.s., Kouty.

            Hlasování:     5 hlasů pro              1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)  

 

  9. Různé

- Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o odeslání žádosti Nadaci pro podporu  

  hasičského hnutí v ČR o poskytnutí grantu na slavnostní prapor pro SDH Pátek.

- Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci že dne 25. 7. 2013 proběhne na 

  Obecním úřadě Kouty projednání pozemkové úpravy katastrálního území Kouty, jehož se

  za  naši obec zúčastní starosta p. Jiří Bulušek a předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO

  Pátek p. Marcela Miarková.

- Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o možnosti vybudování závory

  do lokality Ve Vršálích z důvodu omezení provozu motorových vozidel narušujících 

  přirozený ekosystém.

 

10. Diskuse

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Luboš Vaněk

 

Starosta:                            Jiří Bulušek