Zápis číslo 7/2013

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 18. 7. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina Radoňová,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p.  Jindřich Hněvsa

           

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Sanace

                        5. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 7/2013 ze dne  18. 7. 2013 

          p. Bohuslava Kroupu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo výsledky nového vzorkování monitorovacích vrtů spodních

          vod, provedeného v kontaminované oblasti obce po povodni dne 18. 6. 2013, jakož i závěry

          společného jednání zástupců obce, MŽP ČR a zpracovatele původní veřejné zakázky,

          společnosti IPIefekt s.r.o., a konstatovalo, že kontaminace se natolik rozvířila, že došlo

          k navýšení koncentrací znečišťujících látek a je zapotřebí nastalou situaci neprodleně řešit.

          ZO proto rozhodlo pověřit společnost IPIefekt s.r.o., Praha, zastupováním Obce Pátek

          ve všech činnostech, vyplývajících pro obec z její funkce zadavatele veřejné zakázky

          a za tím účelem schválilo mandátní smlouvu č. 7199 a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

          jejím podpisem. Zastupitelstvo obce dále rozhodlo, na základě stanoviska MŽP ČR, schválit

          podle ustanovení § 23, odst. 4, písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

          pozdějších předpisů,  výzvu k jednání k veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím

          řízení bez uveřejnění na akci „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“.  ZO také

          projednalo a schválilo návrh smlouvy o dílo pro provedení prací na uvedené veřejné zakázce,

          uzavřené ve smyslu § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

          ve znění pozdějších předpisů, a uložilo společnosti IPIefekt s.r.o. vyzvat k jednání  k této

          veřejné zakázce společnost CHEMCOMEX Praha, a.s.. ZO dále rozhodlo zřídit dle § 74

          zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro tuto

          veřejnou zakázku hodnotící komisi a jmenovat jejími členy:

          1/ p.  RNDr. Tomáš Heřt

          2/ p. Mgr. Lukáš Čermák

          3/ p. Ing. Vincent Strebeľ

          4/ p. Ing. Jindřich Vondra

          5/ p. Luboš Vaněk

    ZO také jmenovalo  náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni členové

    komise:

          1/ p. RNDr. Miloš Čeleda

          2/ p. Mgr. Ferdinand Voráček

          3/ p. Ing. Michal Strebeľ

          4/ p. Jiří Bulušek

          5/ p. Bohuslav Kroupa    

          Zastupitelstvo obce dále rozhodlo pověřit hodnotící komisi otevřením obálky s nabídkou

          a provedením posouzení kvalifikace.

 

ad  5) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                    Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

               z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 18. 7. 2013

 

2. Program zasedání

    Usnesení č.  1 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

    Usnesení č.  2 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu 

            a p. Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

4. Sanace 

    Usnesení č.  3 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje společnost IPIefekt s.r.o., Praha, zastupováním Obce

            Pátek ve všech činnostech, vyplývajících pro obec z její funkce zadavatele veřejné zakázky

            a za tím účelem schvaluje mandátní smlouvu č. 7199, uzavřenou mezi Obcí Pátek a IPIefekt

            s.r.o., IČO 291 93 133, se sídlem Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5, a pověřuje starostu

            p. Jiřího Buluška jejím podpisem.               

            Hlasování:    6 hlasů pro                       

 

    Usnesení č.  4 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podle ustanovení § 23, odst. 4, písm. b) zákona

            č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  výzvu k jednání

            k veřejné zakázce na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Sanační

            práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“.   

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje návrh smlouvy o dílo pro provedení prací na veřejné

            zakázce „Sanační práce v bývalém objektu Styl v obci Pátek“, uzavřené ve smyslu § 536

            a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá společnosti IPIefekt s.r.o. vyzvat k jednání k veřejné

            zakázce na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Sanační práce

            v bývalém objektu Styl v obci Pátek“ společnost CHEMCOMEX Praha, a.s..

            Hlasování :   6 hlasů pro  

 

     Usnesení č.  7 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek zřizuje podle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

            zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky

            na služby zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Sanační práce v bývalém

            objektu Styl v obci Pátek“a jmenuje členy hodnotící komise:

            1/ p.  RNDr. Tomáš Heřt

            2/ p. Mgr. Lukáš Čermák

            3/ p. Ing. Vincent Strebeľ

            4/ p. Ing. Jindřich Vondra

            5/ p. Luboš Vaněk

            a náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni členové komise:

            1/ p. RNDr. Miloš Čeleda

            2/ p. Mgr. Ferdinand Voráček

            3/ p. Ing. Michal Strebeľ

            4/ p. Jiří Bulušek

            5/ p. Bohuslav Kroupa 

            Hlasování:    6 hlasů pro

     

     Usnesení č.  8 – 7 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje hodnotící komisi otevřením obálky s nabídkou

      a provedením posouzení kvalifikace.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek