Zápis číslo 6/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25. 6. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Luboš Vaněk,  

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Mgr. Martina Radoňová

           

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 21. 5. 2013

                        5. Akce „Pátek - Environmentální školka“

                        6. Žádosti - ČEZ Distribuce a.s.

                                         - Manželé Vokolkovi

                        7. Rozpočtové opatření č. 04/2013

                        8. Lokalita Z2/D

                        9. Harmonogram zasedání ZO Pátek na II. pololetí 2013

                      10. Sanace

                      11. Různé

                      12. Diskuse

                      13. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 6/2013 ze dne  25. 6. 2013 

          p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 5/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 21. 5. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo doporučení SFŽP, aby žadatelé o dotaci vyhlásili výběrové

          řízení v co nejkratší době po obdržení akceptačního čísla, a po projednání rozhodlo schválit

          zadávací dokumentaci a na jejím základě vyhlásit Veřejnou zakázku malého rozsahu číslo

          1/2013 na akci „Environmentální školka Pátek” s ukončením lhůty pro podání cenových

          nabídek dne 12. 7. 2013 v 10:00 hod.. ZO dále jmenovalo hodnotící komisi ve složení

          p. Luboš Vaněk, Leoš Piroutek a Jiří Bulušek, a tuto pověřilo obesláním nejméně 3 uchazečů,

          otevřením obálek s nabídkami a provedením jejich hodnocení.

 

ad   6) Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

           a/ Žádost ČEZ Distribuce a.s. o opětovné vyjádření k akci „kabelové vedení nízkého napětí

               pro pozemek parc. č. 284/72“ z důvodu změny trasy jeho uložení  a uzavření budoucí

               smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6016426/1 k této akci, tyto schválilo

               a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem. 

          

           b/ Žádost manželů Vokolkových, Pátek čp. 74, o povolení využití obecního pozemku

               za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků X. srazu velorexů „V pátek v Pátku“  

               ve dnech  9. – 11. 8. 2013 a tuto schválilo s tím, že budou dodržena ustanovení obecně

               závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude

               prostor uklizen.

         

ad   7) Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 04/2013 předložené Finančním

           výborem při ZO Pátek, které na návrh předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek 

           doplnilo o finanční dar pro starostu obce p. Jiřího Buluška za organizování pomoci občanům 

           a odstraňování následků povodně v červnu 2013, a po doplnění jej schválilo. ZO dále

           projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 100.000,- Kč

           na pořízení automatického zavlažovacího systému na fotbalovém hřišti, uzavřenou mezi 

           Obcí Pátek a TJ Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. 

 

ad   8) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace o stanovisku MěÚ Poděbrady,

           odboru dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, k záměru obce

           vybudovat tůně v lokalitě Z2/D na pozemcích parc. č. 284/2 a 284/33 v k. ú. Pátek.

 

ad   9) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání obecního

           zastupitelstva v II. pololetí 2013 na tyto dny:

           23. 7. 2012 od 18.30 hod.                 29. 10. 2012 od 18.30 hod.

           27. 8. 2012 od 18.30 hod.                 26. 11. 2012 od 18.30 hod.

           24. 9 .2012 od 18.30 hod.                 17. 12. 2012 od 18.30 hod.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí souhlasné stanovisko Ministerstva

           životního prostředí ČR k zadávací dokumentaci pro opětovné vyhlášení veřejné soutěže

           na odstranění následků staré ekologické zátěže.

 

ad 11) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

      o průběhu jednání Valné hromady společnosti VaK Nymburk, a.s., která se uskutečnila dne 13. 6. 2013.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

      o průběhu jednání Valného hromady Honebního společenstva Pátek, která se uskutečnila dne 13. 6. 2013.

 

ad 12) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 13) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

Zapsala:                         Marcela Miarková              

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 25. 6. 2013

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu 

            a p. Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  21. 5. 2013 

     Usnesení č.  3 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 5/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 21. 5. 2013.

            Hlasování:    6 hlasů pro                       

 

 

 5. Akce „Pátek – Environmentální školka“

     Usnesení č.  4 – 6 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné zakázky 

             malého rozsahu v souladu s § 12, odst. 3 zák. č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje,v souladu s platnou Směrnicí Obce Pátek o zadávání

            veřejných zakázek malého rozsahu, veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/2013 na akci

            „Environmentální školka Pátek“ s ukončením lhůty pro podání cenových nabídek dne

            12. 7. 2013 v 10:00 hod..

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hodnotící komisi ve složení p. Luboš Vaněk, Leoš  

            Piroutek a Jiří Bulušek a pověřuje ji obesláním nejméně 3 uchazečů, otevřením obálek

            s nabídkami a provedením jejich hodnocení.

            Hlasování :   6 hlasů pro  

 

 

 6. Žádosti

     Usnesení č.  7 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se změnou trasy kabelového vedení nízkého napětí

            pro pozemek parc. č. 284/72 a schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

            věcného břemena č. IV-12-6016426/1, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ

            Distribuce, a.s., a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

     Usnesení č.  8 – 6 / 2013

      Zastupitelstvo obce Pátek povoluje manželům Vokolkovým, Pátek, využít obecní

      pozemek za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků X. srazu velorexů  „V pátek

      v Pátku“ ve dnech 9. – 11. 8. 2013 za podmínek, že budou dodržena ustanovení obecně

      závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení akce bude

      prostor uklizen.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

 7. Rozpočtové opatření č. 04/2013

     Usnesení č.  9 – 6 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje, na návrh předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při ZO

             Pátek,  finanční dar ve výši 10.000 Kč pro starostu obce p. Jiřího Buluška za organizování

             pomoci občanům a odstraňování následků povodně v červnu 2013 a ukládá Finančnímu

             výboru při ZO Pátek upravit o tuto částku návrh rozpočtového opatření č. 04/2013.

             Hlasování:     5 hlasů pro            1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

     Usnesení č. 10 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje upravené Rozpočtové opatření č. 04/2013 předložené

            Finančním výborem při ZO Pátek.

            Hlasování:   6 hlasů pro                

 

      Usnesení č. 11 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace

            ve výši 100.000,00 Kč na pořízení automatického zavlažovacího systému na fotbalovém

            hřišti, uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

            podpisem. 

            Hlasování:     6 hlasů pro

 

 

 8. Lokalita Z2/D

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace o stanovisku MěÚ Poděbrady, odboru

     dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, k záměru obce vybudovat tůně

     v lokalitě Z2/D na pozemcích parc. č. 284/2 a 284/33 v k. ú. Pátek.

 

 

 9. Harmonogram zasedání ZO Pátek na II. pololetí roku 2013

     Usnesení č. 12 – 6 / 2013

            Zastupitelstvo obce schvaluje Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva

            ve II. pololetí roku 2013 na tyto dny:

            23. 7. 2012 od 18.30 hod.                 29. 10. 2012 od 18.30 hod.

            27. 8. 2012 od 18.30 hod.                 26. 11. 2012 od 18.30 hod.

            24. 9 .2012 od 18.30 hod.                 17. 12. 2012 od 18.30 hod.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

10. Sanace

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR

      k zadávací dokumentaci pro opětovné vyhlášení veřejné soutěže na odstranění následků staré

      ekologické zátěže.

 

 

11. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

      jednání Valné hromady společnosti VaK Nymburk, a.s., která se uskutečnila dne 13. 6. 2013.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

      jednání Valného hromady Honebního společenstva Pátek, která se uskutečnila dne 13. 6. 2013.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek