Zápis číslo 5/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 21. 5. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

           

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 23. 4. 2013

                        5. Sanace

                        6. Knihovna

                        7. Žádosti - ČEZ Distribuce

                                         - Klub RADOST

                        8. Valná hromada VaK Nymburk a.s.

                        9. Valná hromada HS Pátek

                      10. Různé

                      11. Diskuse

                      12. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 5/2013 ze dne  21. 5. 2013 

          p. Bohuslava Kroupu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 23. 4. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo a vzalo na vědomí informace o schůzce zástupců Ministerstva

          životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, zpracovatele zadávací

          dokumentace pro opětovné vyhlášení veřejné soutěže na odstranění následků staré ekologické

          zátěže, společnosti CHEMCOMEX a.s., a obce Pátek, spojené s obhlídkou místa zdroje

          znečištění podzemních vod v objektu společnosti RB HARMONIA VINI s.r.o.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto darovací smlouvy:

          a/ č. 5/2013 na 24 ks knih v hodnotě 447,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

              a paní Ivankou Fadrhoncovou,

          b/ č. 6/2013 na 44 ks knih v hodnotě 4.004,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

              a paní Janou Omanikovou

          a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejich podpisem.

 

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

          a/ Žádost společnosti ČEZ Distribuce a. s. o vyjádření k akci „kabelové vedení nízkého napětí

              pro pozemek parc. č. 284/72“, který je v majetku Obce Pátek. ZO plánovanou trasu knn

              odsouhlasilo a pro její zajištění schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení

              věcného břemena č. IV-12-6016426/1, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ

              Distribuce, a.s., a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

          b/ Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s., Klub RADOST,

              o finanční příspěvek na letní pobytovou školu v přírodě a tuto zamítlo.

          c/ Nabídku společnosti Promotion & Sale s.r.o. na zakoupení balíčku přání, vytvořených

              dětmi s kombinovanými vadami, a tuto zamítlo.  

           

ad  8) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu společnosti Vodovody

          a kanalizace Nymburk, a.s., za rok 2012. Zastupitelstvo obce dále pověřilo starostu p. Jiřího 

          Buluška zastupováním Obce Pátek a hlasováním jejím jménem na řádné valné hromadě

          společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem v Nymburce, Bobnická 712,

          PSČ 288 21, která se uskuteční dne 13. 6. 2013 a schválilo p. Ivetu Zikmundovou

          jako náhradnici.

 

ad  9) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace ze zasedání Honebního výboru

          Pátek o přípravě valné hromady Honebního společenstva Pátek a pověřilo starostu p. Jiřího

          Buluška zastupováním Obce Pátek  a hlasováním jejím jménem na řádné valné hromadě

          Honebního společenstva Pátek, se sídlem Pátek 14, PSČ 290 01, která se uskuteční

          dne 13. 6. 2013.

 

ad 10) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 2/2013 z jednání správní

      a dozorčí rady Svazku obcí NY- KO dne 5. 4. 2013 a Závěrečný účet svazku za rok 2012.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí nabídku p. Jindřicha Týmy, Pátek,

      na provedení demoličních prací na objektu hokejových kabin v Pátku.

-         Zastupitelstvo obce projednalo záměr na vybudování dvou tůní v lokalitě Z2/D,

      což je plocha pro výstavbu rodinných domů – zóna hromadného bydlení.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí výsledky 9. ročníku grantového programu

      TPCA Partnerství pro Kolínsko, z nichž vyplývá, že Obec Pátek neobdrží dotaci na Pátecký ekovláček.

 

ad 11) Diskuse:

-         Zastupitel p. Luboš Vaněk informoval, že nová výsadba v lokalitě „V Ohrádkách“ je nekvalitní

      a je potřeba projednat s investorem náhradní. Dále vyslovil poděkování majiteli pohostinství v Pátku

      p. Janstovi za věnované sazenice stromů pro doplnění lesních porostů.

-         Starosta p. Jiří Bulušek upozornil na ulomené víko na odpadkovém koši u odpočívadla na cyklostezce.

 

ad 12) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

            a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21. 5. 2013

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu

            a p. Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  23. 4. 2013 

     Usnesení č.  3 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 23. 4. 2013.

            Hlasování:    7 hlasů pro                        

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace o schůzce zástupců Ministerstva životního 

     prostředí ČR, České inspekce životního prostředí, zpracovatele zadávací dokumentace

     pro opětovné vyhlášení veřejné soutěže na odstranění následků staré ekologické zátěže, 

     společnosti CHEMCOMEX a.s., a obce Pátek, spojené s obhlídkou místa zdroje znečištění 

     podzemních vod v objektu společnosti RB HARMONIA VINI s.r.o..

 

 6. Knihovna

     Usnesení č.  4 – 5 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu číslo 5/2013 na bezplatné převzetí 

             24 ks knih v hodnotě 447,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Ivankou

             Fadrhoncovou, a pověřuje místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu číslo 6/2013 na bezplatné převzetí

            44 ks knih v hodnotě 4.004,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Janou

            Omanikovou, a pověřuje místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 7. Žádosti

     Usnesení č.  6 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se záměrem společnosti ČEZ Distribuce a. s. provést akci

            „kabelové vedení nízkého napětí pro pozemek parc. č. 284/72“, který je v majetku Obce

            Pátek, dle předloženého situačního plánku.

            Hlasování :   7 hlasů pro   

  

   Usnesení č.  7 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného

            břemena č. IV-12-6016426/1, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s.

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

     Usnesení č.  8 – 5 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek zamítá Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených

             dětí v ČR o.s., Klub RADOST, o finanční příspěvek na letní pobytovou školu v přírodě.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  9 – 5 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek zamítá nabídku společnosti Promotion & Sale s.r.o. na zakoupení

             balíčku přání, vytvořených dětmi s kombinovanými vadami.

             Hlasování:     5 hlasů pro            2 se zdrželi (p. Jiří Bulušek, p. Bohuslav Kroupa)

 

 8. Valná hromada VaK Nymburk a.s.

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace 

      Nymburk, a.s., za rok 2012.

 

     Usnesení č. 10 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek

            a hlasováním jejím jménem na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace

            Nymburk, a.s., se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která se uskuteční

            dne 13. 6. 2013.

            Hlasování:   6 hlasů pro                 1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

     Usnesení č. 11 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje p. Ivetu Zikmundovou jako náhradníka pro zastupování

            Obce Pátek a hlasování jejím jménem na řádné valné hromadě společnosti Vodovody

            a kanalizace Nymburk, a.s., se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která

            se uskuteční dne 13. 6. 2013.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

  9. Valná hromada HS Pátek

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace ze zasedání Honebního výboru Pátek

      o přípravě valné hromady Honebního společenstva Pátek.

 

      Usnesení č. 12 – 5 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek

            a hlasováním jejím jménem na řádné valné hromadě Honebního společenstva Pátek,

            se sídlem Pátek 14, PSČ 290 01, která se uskuteční dne 13. 6. 2013.

            Hlasování:   6 hlasů pro                1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

10. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis č. 2/2013 z jednání správní a dozorčí rady

      Svazku obcí NY- KO dne 5. 4. 2013 a Závěrečný účet svazku za rok 2012.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku p. Jindřicha Týmy, Pátek, na provedení demoličních

      prací na objektu hokejových kabin v Pátku.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr na vybudování dvou tůní v lokalitě Z2/D, což je plocha

      pro výstavbu rodinných domů – zóna hromadného bydlení.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky 9. ročníku grantového programu TPCA Partnerství

      pro Kolínsko, z nichž vyplývá, že Obec Pátek neobdrží dotaci na Pátecký ekovláček.

 

11. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

     

 Zapsala:                            Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek