Zápis číslo 4/2013

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23. 4. 2013

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

           

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 19. 3. 2013

                        5. Sanace

                        6. Odpady

                        7. Revize nájemních smluv

                        8. MS Polabská nížina

                        9. SDH Pátek

                      10. Vodovod Úmyslovice

                      11. Rozpočtové opatření 03/2013

                      12. Smlouvy

                      13. Různé

                      14. Diskuse

                      15. Závěr

 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 4/2013 ze dne  23. 4. 2013 

          p. Jindřich Hněvsu a p. Mgr. Martinu Radoňovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 3/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 19. 3. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo Oznámení SFŽP o prodloužení lhůty Registračního listu                               

          č. 115D242001178 pro předložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u akce

          „Sanační práce“ OP ŽP do 30. 11. 2013 a na jeho základě rozhodlo opětovně vyhlásit

          veřejnou soutěž na odstranění následků staré ekologické zátěže. ZO proto schválilo

          aktualizaci projektu sanačních prací „Sanace bývalého podniku STYL“, zpracovanou firmou

          CHEMCOMEX Praha, a.s., dále schválilo Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky

          „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu STYL“ a uložilo starostovi p. Jiřímu

          Buluškovi zajistit zveřejnění předběžného oznámení o této zakázce na portálu Věstník

          veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách a jehož

          správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozaří-

          zení, týkající se velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů, uzavřenou mezi

          Obcí Pátek  a společností ELEKTROWIN a.s., a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím

          podpisem. ZO dále projednalo a schválilo Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě na zabezpečení 

          odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností NYKOS a.s., a pověřilo

          starostu p. Jiřího Buluška a jeho podpisem.

    

ad  7) Zastupitelstvo obce rozhodlo prověřit současné smluvní vztahy obce z hlediska pronájmu

          obecního majetku a uložilo Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek provést, ve spolupráci

          s JUDr. Liborem Fiedlerem, revizi všech stávajících nájemních smluv.

           

ad  8) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Mysliveckého sdružení Polabská nížina o finanční

          příspěvek na rok 2013,  v rozpočtu obce původně schválený pro Myslivecké sdružení Pátek,

          které na členské schůzi dne 9. 4. 2013 rozhodlo o svém zániku a bezúplatném převodu svého

          majetku, jakož i všech závazků a pohledávek, právě na MS Polabská nížina. ZO tuto žádost

          odsouhlasilo a schválilo Smlouvu č. 2/2013 o poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému 

          sdružení Polabská nížina ve výši 25.000,00 Kč a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím

          podpisem.

 

ad  9) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí organizaci a zapojení obce do přípravy

          oslav 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Pátek, které se uskuteční

          dne 22. 6. 2013.   

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace o postupu prací na vybudování

           dochlorovací stanice pro Vodovod Úmyslovice, která se nachází na katastru obce Pátek. 

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 03/2013 předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:

            a/ Zapojení obce Pátek do e-Aukce na zajištění optimalizace nákladů na spotřebu elektrické

                energie formou smlouvy a dohody o plné moci, uzavřené se společností eCENTRE, a.s.

            b/ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu

                stavby č. IV-12-6016031/VB/9 pro stavbu Pátek – kNN pro parc.č. 503/11,12, uzavřenou

                se společností ČEZ Distribuce, a.s.

            a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem obou smluv.

 

            Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo tyto darovací smlouvy:

            a/ č. 3/2013 na 18 ks knih v hodnotě 1.299,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou

                a panem Josefem Čejkou,

            b/ č. 4/2013 na 61 ks knih v hodnotě 2.592,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou

                a paní Mgr. Evou Málkovou

            a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejich podpisem.

 

ad 13) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o zpracování a odeslání žádosti

     o ukončení odběrného místa ČEZ Distribuce v hokejových kabinách.

-         Zastupitelstvo obce projednalo informaci o možnosti zapojení do 5. ročníku Mezinárodního

      hudebního festivalu Eduarda Nápravníka 2013.

 

ad 14) Diskuse:

-         Zastupitel p. Luboš Vaněk vyslovil poděkování našim spoluobčanům p. Ladislavu Martincovi

      a p. Vítězslavu Týmovi za nezištnou pomoc při výsadbě stromů a požádal o zveřejnění poděkování

      v nejbližším čísle Páteckého plátku.

 

Ad 15) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

            a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                    Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

                                          

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 4. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 4 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 4 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřich Hněvsu

            a p. Mgr. Martinu Radoňovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  19. 3. 2013 

     Usnesení č.  3 – 4 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 19. 6. 2013.

            Hlasování:    7 hlasů pro                       

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení SFŽP o prodloužení lhůty Registračního

     listu č. 115D242001178 pro předložení podkladů k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

     u akce „Sanační práce“ OP ŽP do 30. 11. 2013.

  

     Usnesení č.  4 – 4 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje aktualizaci projektu sanačních prací „Sanace bývalého

             podniku STYL“, zpracovanou firmou CHEMCOMEX Praha, a.s.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 4 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky

            „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu STYL“ a ukládá starostovi p. Jiřímu

            Buluškovi zajistit zveřejnění předběžného oznámení o této zakázce na portálu Věstník

            veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách a jehož

            správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 6. Odpady

     Usnesení č.  6 – 4 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, 

            týkající se velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů, uzavřenou mezi

            Obcí Pátek  a společností ELEKTROWIN a.s., a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

            podpisem.

            Hlasování :   7 hlasů pro   

 

      Usnesení č.  7 – 4 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 2/2013 ke smlouvě na zabezpečení 

            odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností NYKOS a.s., a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška a jeho podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 7. Revize nájemních smluv

     Usnesení č.  8 – 4 / 2013      

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek provést,

            ve spolupráci s JUDr. Liborem Fiedlerem, revizi všech stávajících nájemních smluv.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

  8. MS Polabská nížina

      Usnesení č. 9 – 4 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 2/2013 o poskytnutí finančního příspěvku 

            Mysliveckému sdružení Polabská nížina ve výši 25.000,00 Kč a pověřuje starostu p. Jiřího

            Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:   6 hlasů pro                 1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

 9. SDH Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí organizaci a zapojení obce do přípravy oslav

     125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v obci Pátek, které se uskuteční 22. 6. 2013.   

 

10. Vodovod Úmyslovice

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace o postupu prací na vybudování

      dochlorovací stanice pro Vodovod Úmyslovice, která se nachází na katastru obce Pátek. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 03/2013

      Usnesení č. 10 – 4 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/2013 předložené

             Finančním výborem při ZO Pátek.

             Hlasování:  7 hlasů pro   

 

12. Smlouvy

      Usnesení č. 11 – 4 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu a dohodu o plné moci, uzavřenou mezi Obcí

             Pátek a společností eCENTRE, a.s. na zastupování Obce Pátek v e-Aukci na zajištění

             optimalizace nákladů na spotřebu elektrické energie a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

             jejím podpisem.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 12 – 4 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

             věcného břemena a smlouvu o právu stavby č. IV-12-6016031/VB/9 pro stavbu Pátek –

             kNN pro parc.č. 503/11,12, uzavřenou mezi Obcí Pátek se společností ČEZ Distribuce, a.s.

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 13 – 4 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu číslo 3/2013 na bezplatné

             převzetí 18 knih v hodnotě 1.299,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek  a panem          

             Josefem Čejkou, a pověřuje místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

        Usnesení č. 14 – 4 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu číslo 4/2013 na bezplatné

             převzetí 61 knih v hodnotě 2.592,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek  a paní          

             Mgr. Evou Málkovou, a pověřuje místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

13. Různé

       -   Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o zpracování a odeslání žádosti

           o ukončení odběrného místa ČEZ Distribuce v hokejových kabinách.

       -   Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o možnosti zapojení do 5. ročníku 

           Mezinárodního hudebního festivalu Eduarda Nápravníka 2013.

 

14. Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

   

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                         Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek