Zápis číslo 3/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 19. 3. 2013

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p.  Luboš Vaněk

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 26. 2. 2013

                        5. Účetní závěrka obce Pátek

                        6. Účetní závěrka MŠ Pátek

                        7. Odpady

                        8. Knihovna

                        9. Různé

                      10. Diskuse

                      11. Závěr

 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3) Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 3/2013 ze dne  19. 3. 2013 

          p. Bohuslava Kroupu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 2/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

          Pátek ze dne 26. 2. 2013.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce  projednalo výsledek hospodaření Obce Pátek za rok 2012 a s tím

          související Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu, sestavené k 31. 12. 2012, a na základě

          závěrů kontrolních zpráv, zpracovaných pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského

          úřadu Středočeského kraje a Kontrolním výborem při ZO Pátek, schválilo Závěrečný účet   

          obce Pátek za rok 2012 bez výhrad a účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2012 včetně

          výsledku hospodaření – ztráty ve výši 530.730,12 Kč a jejího umoření z přebytků

          předcházejících let.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a Přílohu, předložené

          příspěvkovou organizací MŠ Pátek, a na základě zprávy Kontrolního výboru při ZO Pátek

          schválilo účetní závěrku PO Mateřská škola Pátek sestavenou k 31. 12. 2012 včetně výsledku

          hospodaření – zisku ve výši 105.219,47 Kč a způsobu jeho rozdělení.    

 

ad  7) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu číslo OS 201320000716 na bezplatný 

          pronájem sběrných nádob na tříděný odpad, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

          Eko-Kom, a.s., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4, a pověřilo starostu pana Jiřího Buluška

          jejím podpisem.

           

ad  8) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu číslo 2/2013 na bezplatné

          převzetí 38 knih v hodnotě 687,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Ivankou

          Fadrhoncovou, a pověřilo místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad  9) Různé:

-     Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení MŠ Pátek o uzavření mateřské školy

      během pobytu dětí na škole v přírodě v termínu 25. 5. až 1. 6. 2013.

-     Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace o průběhu Honebního výboru

      Honebního společenstva Pátek.

 

 ad 10)  Diskuse:

-     Zastupitelka p. Iveta Zikmundová informovala zastupitele o termínu konání dětského karnevalu,

      který se uskuteční 6. 4. 2013 v místním hostinci.

 

ad 11) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

            a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                    Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

                                          

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 19. 3. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu

            a p. Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  26. 2. 2013 

     Usnesení č.  3 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 26. 2. 2013.

            Hlasování:    5 hlasů pro                        1 se zdržel (Iveta Zikmundová)

 

 5. Účetní závěrka obce Pátek

     Usnesení č.  4 – 3 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet obce Pátek za rok 2012 bez výhrad.

             Hlasování:   6 hlasů pro

     Usnesení č.  5 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2012 včetně

            výsledku hospodaření – ztráty ve výši 530.730,12 Kč.

            Hlasování:    6 hlasů pro

     Usnesení č.  6 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje umoření ztráty ve výši 530.730,12 Kč z nerozděleného

            zisku předcházejících období.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

6. Účetní závěrka MŠ Pátek

    Usnesení č.  7 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje účetní závěrku PO Mateřská škola Pátek sestavenou 

            k 31. 12. 2012 včetně zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 105.219,47 Kč a jeho

            převodu do Rezervního fondu.

            Hlasování :   6 hlasů pro     

      Usnesení č.  8 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje převod zůstatku Rezervního fondu ve výši 105.219,47

            Kč do Investičního fondu MŠ a ukládá MŠ  převést tuto část IF na účet Obce Pátek.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 7. Odpady

     Usnesení č.  9 – 3 / 2013     

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu číslo OS 201320000716 na bezplatný 

            pronájem sběrných nádob na tříděný odpad, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

            Eko-Kom, a.s., Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4,  a pověřuje starostu pana Jiřího Buluška

            jejím podpisem.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

  8. Knihovna

      Usnesení č. 10 – 3 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu číslo 2/2013 na bezplatné

            převzetí 38 knih v hodnotě 687,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Ivankou

            Fadrhoncovou, a pověřuje místostarostku paní Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:   6 hlasů pro  

 

  9. Různé

       -   Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení MŠ Pátek o uzavření mateřské školy  

            Během pobytu dětí na škole v přírodě v termínu 25. 5. až 1. 6. 2013.

       -   Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace o průběhu Honebního výboru

            Honebního společenstva Pátek. 

 

10. Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

     

 Zapsala:                            Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek