Zápis číslo 2/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26. 2. 2013

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk

 

Omluveni:  p.  Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 29. 1. 2013

                        5. Sanace

                        6. MAS Mezilesí

                        7. Kontrolní a finanční výbor

                        8. Honební společenstvo Pátek

                        9. Žádosti

                      10. Výbor pro životní prostředí

                      11. Různé

                      12. Diskuse

                      13. Závěr

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 2/2013 ze dne  26. 2. 2013 

           p. Jindřicha Hněvsu a p. Luboše Vaňka.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 1/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek ze dne 29. 1. 2013.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce opětovně projednalo Rozhodnutí ÚŘADU PRO OCHRANU 

           HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ve věci přezkoumání úkonů zadavatele, vymezené obsahem  

           návrhu, učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Sanační práce v obci Pátek v bývalém

           objektu Styl“, zadávané v otevřeném řízení, kterým toto zadávací řízení ruší, a na jeho

           základě projednalo a schválilo Dodatek k mandátní smlouvě č. 7158 na zajištění povinností

           zadavatele na zrušenou veřejnou zakázku, kterým se snižuje odměna mandatáře, společnosti

           IPIefekt s.r.o., a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

           ZO dále, po konzultaci s MŽP ČR a SFŽP ČR, rozhodlo podat na SFŽP ČR Žádost                       

           o prodloužení termínu pro dodání podkladů, nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí

           dotace na akci „CZ.1.02/4.2.00/11.11496 Sanační práce“, tuto schválilo a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. Za tím účelem také projednalo a schválilo Žádost               

           o aktualizaci projektu – Obec Pátek - sanační práce, reg. l. č. EDS/SMVS

           115D242001178, IS SFŽP č. 11088084 a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo zahrnutí území obce Pátek do územní

           působnosti místního partnerství MAS Mezilesí a přípravu Integrované strategie území

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem dokumentu.

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávy o výsledku přezkoumání

           hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za rok 2012, předložené Kontrolním

           výborem při ZO Pátek. ZO také projednalo a vzalo na vědomí zprávy Kontrolního výboru

           při ZO Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finančních příspěvků poskytnutých v roce

           2012 SDH Pátek, TJ Pátek, Mysliveckému sdružení Pátek a ČRS MO Pátek.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání

           hospodaření obce Pátek za rok 2012, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly

           Krajského úřadu Středočeského kraje, a projednalo a schválilo Rozpočtové opatření            

           č. 02/2013, předložené Finančním výborem při ZO obce Pátek.

 

ad  8)  Od  projednávání tohoto bodu odstoupil zastupitel p. Luboš Vaněk z důvodu možného

           střetu zájmů.

           Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o závěrech Valné hromady Honebního společenstva Pátek, která se uskutečnila dne

           9. 2. 2013 a ze které vzešlo právo obce mít svého zástupce v Honebním výboru tohoto

           společenstva. Po projednání jím byl zvolen starosta obce pan Jiří Bulušek.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo informace o zahájení 9. ročníku grantového programu TPCA

           Partnerství pro Kolínsko, rozhodlo podat žádost o dotaci na Pátecký ekovláček a pověřilo  

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci předsedy Výboru pro životní

           prostředí při ZO Pátek o stavu vzrostlých stromů na obecních pozemích v intravilánu obce,

           na jejím základě rozhodlo pokácet stromy ohrožující zdraví a majetek občanů i obce

           a uložilo  zastupitelům p. Marcele Miarkové a p. Luboši Vaňkovi zaslat na Obecní úřad

           Pátek oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu jejich havarijního stavu.

           ZO také projednalo a schválilo výsadbu nových stromů (dubů a jeřábů) po vytěžených

           stromech v lokalitě „Vršála“ a uložilo Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek provést

           průzkum trhu se semenáčky a zajistit nákup 100 ks dubů a 50 ks jeřábů včetně chrániček.

 

ad 11) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 1/2013 z jednání správní a dozorčí

 rady Svazku obcí NY-KO ze dne 5. 2. 2013 včetně Závěrečného účtu svazku za rok 2012.

 

ad 12) Diskuse:
           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 13) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

                                        

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26. 2. 2013

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřich Hněvsu a p. Luboše Vaňka.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  29. 1. 2013 

     Usnesení č.  3 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 1/2013 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 29. 1. 2013.

            Hlasování:    6 hlasů pro                                  

 

 5. Sanace

     Usnesení č.  4 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek k mandátní smlouvě č. 7158 na zajištění

            povinností zadavatele na zrušenou veřejnou zakázku, kterým se snižuje odměna mandatáře,

            společnosti IPIefekt s.r.o., a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů,

            nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „CZ.1.02/4.2.00/11.11496

            Sanační práce“, na SFŽP ČR a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Žádost o aktualizaci projektu – Obec Pátek - 

            sanační práce, reg. l. č. EDS/SMVS 115D242001178, IS SFŽP č. 11088084 a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

6. MAS Mezilesí

    Usnesení č.  7 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se začleněním do územní působnosti místního partnerství

            MAS Mezilesí a se zahrnutím do územní působnosti MAS Mezilesí a s přípravou

            Integrované strategie území (ISÚ) na svém území.  

            Hlasování :   6 hlasů pro     

 

7. Kontrolní a finanční výbor

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí:

    - zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za rok 2012,   

      předložené Kontrolním výborem při ZO Pátek

    - zprávy Kontrolního výboru při ZO Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finančních příspěvků 

      poskytnutých v roce 2012 SDH Pátek, TJ Pátek, Mysliveckému sdružení Pátek a ČRS MO  

      Pátek

    - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2012, provedeného pracovníky 

      Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje

 

     Usnesení č.  8 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/2013, předložené Finančním

            výborem při ZO obce Pátek.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 8. Honební společenstvo Pátek

     Od  projednávání tohoto bodu odstoupil zastupitel p. Luboš Vaněk z důvodu možného střetu

     zájmů.

     Usnesení č.  9 – 2 / 2013     

             Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje zástupcem Obce Pátek v Honebním výboru Honebního

             společenstva Pátek byl starosta obce p. Jiří Bulušek.

             Hlasování:   5 hlasů pro

 

  9. Žádosti

      Usnesení č. 10 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Pátecký ekovláček v rámci

            9. ročníku grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko a pověřuje starostu

            p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:   6 hlasů pro   

 

10. Životní prostředí

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci předsedy Výboru pro životní prostředí 

      při ZO Pátek o stavu vzrostlých stromů na obecních pozemích v intravilánu obce.

      Usnesení č. 11 – 2 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje pokácení 2 kusů  ořešáku královského na pozemku parc.   

            č. 596 v k.ú. Pátek u Poděbrad a 1 kusu ořešáku královského a 1 kusu jabloně obecné           

            na pozemku parc. č. 595/25 v k.ú. Pátek u Poděbrad, ohrožujících  zdraví a majetek

            občanů i obce a ukládá zastupitelům p. Marcele Miarkové a p. Luboši Vaňkovi zaslat

            na Obecní úřad Pátek oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodu jejich

            havarijního stavu.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 12 – 2 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výsadbu nových stromů (dubů a jeřábů) po vytěžených

           stromech v lokalitě „Vršála“ a ukládá Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek provést

           průzkum trhu se semenáčky a zajistit nákup 100 ks dubů a 50 ks jeřábů včetně chrániček.

           Hlasování:   6 hlasů pro 

 

11. Různé

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis č. 1/2013 z jednání správní a dozorčí rady Svazku

 obcí NY-KO ze dne 5. 2. 2013 včetně Závěrečného účtu svazku za rok 2012.

    

 Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Luboš Vaněk

Starosta:                             Jiří Bulušek