Zápis číslo 1/2013

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29. 1. 2013

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 18. 12. 2012

                        5. Sanace

                        6. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

                        7. Finanční výbor - Rozpočtové opatření č. 01/2013

                                                     - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

                                                        zastupitelstva

                        8. Pronájem pozemků

                        9. Knihovna

                      10. SDH Pátek

                      11. Akce „Pátek – Environmentální školka“

                      12. Žádosti

                      13. Různé

                      14. Diskuse

                      15. Závěr

 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 1/2013 ze dne   

           29. 1. 2013 p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu Radonovou..

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 12/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek ze dne 18. 12. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Rozhodnutí ÚŘADU PRO OCHRANU 

           HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ve věci přezkoumání úkonů zadavatele, vymezené obsahem  

           návrhu, učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Sanační práce v obci Pátek v bývalém

           objektu Styl“, zadávané v otevřeném řízení, kterým toto zadávací řízení ruší.

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku:

a)      č. 1/2013 s SDH Pátek na částku 80.000,- Kč 

b)      č. 3/2013 s TJ Pátek na částku  50.000,- Kč

c)      č. 4/2013 s MO ČRS Pátek na částku 12.000,- Kč

d)      s Občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM na částku 5.000,- Kč

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto materiály, předložené Finančním výborem   

           při ZO Pátek:

           a/ Rozpočtové opatření č. 01/2013, zpracované správcem rozpočtu.

           b/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 zákona

               o obcích) od 1. 1. 2013.

           c/ ZO dále projednalo a schválilo Inventury majetku Obce Pátek za rok 2012 a Mateřské      

               školy Pátek za rok 2012, a to včetně vyřazení  a likvidace majetku v evidenci MŠ

               v celkové hodnotě 6.460,00 Kč dle návrhu inventarizační komise.

           d/ ZO také projednalo návrh darovací smlouvy, kterou Město Poděbrady daruje Obci Pátek

               peněžní dar ve výši 20.000 Kč na kompenzaci neinvestičních nákladů roku 2011 a 2012

               za poděbradské děti navštěvující MŠ Pátek, a rozhodlo dar přijmout, smlouvu schválit

               a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo jedinou nabídku na opětovný pronájem souboru obecních

           pozemků (záměr zveřejněn na úřední desce Obce Pátek ve dnech 19. 12. 2012 až 3. 1. 2013)

           od společnosti Poděbradská blata, a.s., a doporučilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi podepsat

           předložený návrh Nájemní smlouvy č. 187/2013.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 1/2013 na bezplatné

           převzetí 130 ks knih v hodnotě 7.193,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

           a p. Janou Zumrovou a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o plnění plánu preventivně

           výchovné činnosti požární ochrany v obci Pátek za rok 2012 a schválilo Plán preventivně

           výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2013. Dále projednalo

           a vzalo na vědomí Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu

           ohrožení státu a válečného stavu. ZO také projednalo a schválilo Cenový výměr obce Pátek

           č. 1/2013, kterým se stanovuje poplatek za pořízení služby provozované JSDH Pátek,

           s platností od 1. 2. 2013.

   

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Plán environmentálního vzdělávání dětí 

           v Mateřské škole Pátek. Pro jeho kvalitní zajištění rozhodlo vybudovat environmentální

           zahradu MŠ,  ve spolupráci s partnerskou organizací Český svaz ochránců přírody, Základní

           organizace 09/07 Pátek, a zažádat o dotaci z prostředků EU prostřednictvím dotačních titulů

           OPŽP na realizaci tohoto projektu.

           Za tím účelem ZO schválilo Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým

           svazem ochránců přírody, Základní organizace 09/07 Pátek, v souladu s ustanovením § 51

           zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, týkající se

           spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek „Environmentální školka“ a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Současně zastupitelstvo obce pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem žádosti o dotaci

           včetně povinných příloh a čestných prohlášení.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

-         Žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených Poděbrady o příspěvek na činnost a tuto zamítlo.

-         Žádost Místní skupiny Českého červeného kříže Poděbrady o příspěvek na činnost, rozhodlo

      přispět částkou 2.000,00 Kč a uložilo Finančnímu výboru při ZO Pátek připravit rozpočtové opatření.

-         Žádost o příspěvek na publikaci k akci Bezpečně na silnici a tuto zamítlo.

-         Žádosti občanů o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a uložilo Výboru  pro životní prostředí

      při ZO Pátek připravit monitorovací zprávu  o počtu stromů v obci v havarijním stavu.

 

ad 13) Různé:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 14) Diskuse:

-         Zastupitelka p. Mgr. Martina Radoňová tlumočila pochvalu vedení Základní školy Václava Havla Poděbrady

      pro Mateřskou školu Pátek za přípravu dětí v předškolním věku k zápisu do 1. tříd.

 

ad 15) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29. 1. 2013

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu

            Radonovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  18. 12. 2012 

     Usnesení č.  3 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 18. 12. 2012.

            Hlasování:    6 hlasů pro              1 se zdržel (p. Mgr. Martina Radoňová)                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Rozhodnutí ÚŘADU PRO OCHRANU 

     HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ve věci přezkoumání úkonů zadavatele, vymezené obsahem  

     návrhu, učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu

     Styl“, zadávané v otevřeném řízení, kterým toto zadávací řízení ruší.

 

6. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

     Usnesení č.  4 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č.1/2013 o poskytnutí finančního příspěvku   

            ve výši 80.000,-Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek, a  pověřuje starostu p. Jiřího

            Buluška jejím podpisem.

            Hlasování :   7 hlasů pro     

 

      Usnesení č.  5 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 3/2013 o poskytnutí finančního příspěvku   

            ve výši 50.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího

            Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  6 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 4/2013 o poskytnutí finančního příspěvku

            ve výši 12.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Místní organizací ČRS Pátek, a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  7 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši

            5.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Občanským sdružením Babybox pro odložené děti

            – STATIM, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 7. Finanční výbor

     a/ Rozpočtové opatření

         Usnesení č.  8 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 01/2013, zpracované správcem

            rozpočtu.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      b/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72  

           zákona o obcích) od 1. 1. 2013.

           Usnesení č.  9 – 1 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výši měsíčních odměn za výkon funkce místostarosty 

             v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 1. 1. 2013.

             Hlasování:    6 hlasů pro                      1 se zdržel (p. Iveta Zikmundová)

 

          Usnesení č. 10 – 1 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje výši měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněných

             členů zastupitelstva a předsedů výboru zastupitelstva v plné výši, viz příloha č. 1 k nařízení   

             vlády č. 37/2003 Sb., s účinností od 1. 1. 2013.

             Hlasování:    6 hlasů pro                     1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

      c/ Inventury

          Usnesení č. 11 – 1 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventury majetku Obce Pátek za rok 2012 a Mateřské      

             školy Pátek za rok 2012, a to včetně vyřazení  a likvidace majetku v evidenci MŠ v celkové  

             hodnotě 6.460,00 Kč dle návrhu inventarizační komise.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

      d/ Darovací smlouva

          Usnesení č. 12 – 1 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek přijímá peněžní dar ve výši 20.000 Kč, který Město Poděbrady

             daruje Obci Pátek na kompenzaci neinvestičních nákladů roku 2011 a 2012 za poděbradské

             děti navštěvující MŠ Pátek.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

           Usnesení č. 13 – 1 / 2013 

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu, uzavřenou mezi Městem Poděbrady

             jako dárcem a Obcí Pátek jako obdarovaným, na peněžní dar ve výši 20.000 Kč, a pověřuje

             starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:     7 hlasů pro            

 

  8. Pronájem pozemků

      Usnesení č. 14  – 1 / 2013     

             Zastupitelstvo obce Pátek doporučuje starostovi p. Jiřímu Buluškovi podepsat předložený 

             návrh Nájemní smlouvy č. 187/2013 na opětovný pronájem souboru obecních pozemků,

             uzavřený mezi společností Poděbradská blata, a.s., a Obcí Pátek.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

  9. Knihovna

      Usnesení č. 15 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2013 na bezplatné převzetí 130

            ks knih v hodnotě 7.193,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Janou

            Zumrovou a pověřujr místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem

            Hlasování:   7 hlasů pro   

 

10. SDH Pátek

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o plnění plánu preventivně výchovné činnosti 

      požární ochrany v obci Pátek za rok 2012 a Dokument k zabezpečení úkolů požární ochrany

      pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

 

      Usnesení č. 16 – 1 / 2013

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární 

            ochrany v obci Pátek na rok 2013.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 17 – 1 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Cenový výměr obce Pátek č. 1/2013, kterým

            se stanovuje poplatek za pořízení služby provozované JSDH Pátek, s platností od 1. 2. 2013.

            Hlasování:   7 hlasů pro 

 

11. Akce „Pátek – Environmentální školka“

      Usnesení č. 18 – 1 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Plán environmentálního vzdělávání dětí v Mateřské 

             škole Pátek.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 19 – 1 / 2013

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o partnerství, uzavřenou mezi Obcí Pátek

             a Českým svazem ochránců přírody, Základní organizace 09/07 Pátek, v souladu

             s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších

             předpisů, týkající se spolupráce při přípravě a realizaci projektu obce Pátek

             „Environmentální školka“ a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 20 – 1 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků OPŽP, výzva č.43

            na vybudování environmentální zahradě MŠ v rámci akce „Pátek – Environmentální školka“

            včetně povinných příloh a čestných prohlášení a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

            zastupováním obce při jednáních se SFŽP ČR a podpisem všech dokumentů.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

12. Žádosti

      Usnesení č. 21 – 1 / 2013  

            Zastupitelstvo obce Pátek zamítá Žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených

            Poděbrady o příspěvek na činnost.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 22 – 1 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Místní skupině Českého červeného kříže Poděbrady 

            příspěvek na činnost ve výši 2.000,00 Kč a ukládá Finančnímu výboru při ZO Pátek

            připravit rozpočtové opatření.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 23 – 1 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek zamítá Žádost o příspěvek na publikaci k akci Bezpečně na silnici.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 24 – 1 / 2013 

            Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí žádosti občanů o povolení kácení dřevin

            rostoucích mimo les a ukládá Výboru pro životní prostředí při ZO Pátek připravit   

            monitorovací zprávu  o počtu stromů v obci v havarijním stavu.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

14. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

  

        

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                         Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek