Zápis číslo 12/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 18. 12. 2012

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Luboš Vaněk,

                         Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Marcela Miarková Mgr. Martina Radoňová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Květoslava Fadrhoncová, Jaroslav Pražák

 

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 27. 11. 2012

                        5. Sanace

                        6. Odpady – smlouva Nykos

                        7. Finanční výbor - Návrh rozpočtu obce Pátek na rok 2013

                                                     - Rozpočtový výhled obce Pátek na roky 2013 – 2015

                                                     - Rozpočtové opatření 8 / 2012

                        8. Harmonogram zasedání

                        9. Knihovna

                      10. SDH – plán preventivně výchovné činnosti obce Pátek na rok  2013

                      11. Honitba 

                      12. Pronájem pozemků                 

                      13. Žádosti

                      14. Různé

                      15. Diskuse

                      16. Závěr

 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 12/2012 ze dne 18. 12. 2012

           p.  Jindřicha Hněvsu a p. Luboše Vaňka.

 

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 11/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek ze dne 27. 11. 2012.

 

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o setrvalém stavu ve věci projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů     

           zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“, na veřejnou zakázku „Sanační práce 

           v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, Úřadem  pro ochranu hospodářské soutěže.

           ZO dále na základě stanovisko společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s., jako autora

           projektové dokumentace k této akci,  rozhodlo stanovit termín 30.4.2013 jako nejzazší

           pro dodání podkladů nutných k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci

           „Sanační práce“.

           

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo Dodatek číslo 1 / 2013 ke smlouvě

           na zabezpečení odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a firmou Nykos a.s., 

           Ždánice, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.  

 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo tyto dokumenty předložené Finančním výborem       

           při ZO Pátek:

           -    Rozpočet Obce Pátek na rok 2013 v paragrafovém členění jako přebytkový, přebytek 

     bude použitý na částečnou splátku půjčky od SFŽP

-    Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2013 – 2015

-    Rozpočtové opatření č. 08 / 2012

 

           

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  Harmonogram veřejného zasedání 

           zastupitelstva obce na 1. pololetí roku 2013 na tyto dny:


           29. 1. 2013 od 18,30 hodin

           26. 2. 2013 od 18,30 hodin

           19. 3. 2013 od 18,30 hodin

           23. 4. 2013 od 18,30 hodin

           21. 5. 2013 od 18,30 hodin

           25. 6. 2013 od 18,30 hodin


 

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a  schválilo Darovací smlouvu č. 4 / 2012 na bezplatné 

           převzetí 20 kusů knih v hodnotě 1 490,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

           a p. Janou Zumrovou a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo  a schválilo Plán preventivně výchovné činnosti na úseku

           požární ochrany v obci Pátek na rok 2013.

 

   

ad 11) Od  projednávání tohoto bodu odstoupil zastupitel p. Luboš Vaněk z důvodu možného

           střetu zájmu.

           Zastupitelstvo obce projednalo zastupování Obce Pátek na Valné hromadě Honebního

           společenstva Pátek a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na této

           valné hromadě.

 

 

ad 12)   Zastupitelstvo obce projednalo a  odsouhlasilo zveřejnění záměru opětovného pronájmu

             souboru obecních pozemků ( viz příloha číslo 1  tohoto zápisu ), které byly v rámci

             digitalizace katastrálního operátu Obce Pátek upraveny. Pozemky se pronajímají za účelem 

             zemědělské prvovýroby.

 

ad 13)   Zastupitelstvo obce projednalo  a odsouhlasilo Žádost Mateřské školy Pátek o přijetí

             peněžitého daru ve výši 12 000,- Kč od rodičů dětí z MŠ Pátek.

 

 

ad 14) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady

      Svazku obcí Cidlina ze dne 29. 11. 2012.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis číslo 5 / 2012 z jednání správní rady

     Svazku obcí NY – KO  ze dne 7. 12. 2012.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis za zasedání dobrovolného svazku

     obcí Mikroregion Střední Polabí ze dne 18. 12. 2012.

 

 

ad 15 ) Diskuse:

           Starosta p. Jiří Bulušek pozval členy zastupitelstva i hosty na tradiční vánoční zpěvy, které          

           se uskuteční 24. 12. 2012 ve 22 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku a na Novoroční

           tříkrálový koncert, který se uskuteční 5. 1. 2013 ve 18 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku .

          

 

ad 16) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a popřál příjemné prožití svátků vánočních a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

 

Zapsala:                         Iveta Zikmundová               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

                             

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 18. 12. 2012

 

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 12 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    5 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 12 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a p. Luboše Vaňka.

            Hlasování:    5 hlasů pro                     

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  27. 11. 2012 

     Usnesení č.  3 – 12 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 11 / 2012 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 27. 11. 2012.

            Hlasování:    5 hlasů pro                    

 

 

 5. Sanace

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o setrvalém stavu

      ve věci projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů  zadavatele a návrhu

      na vydání předběžného opatření“, na veřejnou zakázku „Sanační práce v obci Pátek v bývalém

      objektu Styl“, Úřadem  pro ochranu hospodářské soutěže.

 

 

     Usnesení č.  4 – 12 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje stanovení termínu pro dodání podkladů,              

            nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „CZ.1.02/4.2.00/11.11496             

            „Sanační práce“ od SFŽP ČR na 30. 4. 2012.

            Hlasování:    5 hlasů pro

  

 

6. Odpady

     Usnesení č.  5 – 12 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  Dodatek číslo 1 / 2013 ke smlouvě na zabezpečení

            odpadového hospodářství, uzavřený mezi Obcí Pátek a firmou Nykos a.s., Ždánice,

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.  

            Hlasování:    5 hlasů pro         

   

 

  7. Finanční výbor 

       Usnesení č. 6 – 12 / 2012

               Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Pátek na rok 2013 v paragrafovém členění

               jako přebytkový, přebytek bude použitý na částečnou splátku půjčky od SFŽP.

    Hlasování:   5 hlasů pro

 

      Usnesení č. 7 – 12 / 2012

               Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2013 – 2015.

    Hlasování:   5 hlasů pro

 

     Usnesení č. 8 – 12 / 2012

     Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 08 / 2012.

     Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

  8. Harmonogram zasedání

      Usnesení č.  9  – 12 / 2012     

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  Harmonogram veřejného zasedání zastupitelstva

           obce na 1. pololetí roku 2013 na tyto dny:


           29. 1. 2013 od 18,30 hodin

           26. 2. 2013 od 18,30 hodin

           19. 3. 2013 od 18,30 hodin

           23. 4. 2013 od 18,30 hodin

           21. 5. 2013 od 18,30 hodin

           25. 6. 2013 od 18,30 hodin


Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

  9. Knihovna

      Usnesení č. 10 – 12 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 4 / 2012 na bezplatné 

           převzetí 20 kusů knih v hodnotě 1 490,- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

           a p. Janou Zumrovou a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

           Hlasování:   5 hlasů pro   

 

 

10. Plán preventivně výchovné činnosti 

      Usnesení č. 11 – 12 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti na úseku

           požární ochrany v obci Pátek na rok 2013.

           Hlasování:   5 hlasů pro

 

 

 11. Honitba

           Od  projednávání tohoto bodu odstoupil zastupitel p. Luboš Vaněk z důvodu možného

           střetu zájmu.

 

      Usnesení č. 12 – 12 / 2012

           Zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na Valné 

           hromadě Honebního společenstva Pátek.

           Hlasování:   4 hlasy pro

 

 

12. Pronájem pozemků

        Usnesení č. 13 – 12 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje záměr pronájmu souboru obecních pozemků jako celku

            ( viz příloha číslo 1  tohoto zápisu ), které byly v rámci digitalizace katastrálního operátu

            Obce Pátek upraveny. Pozemky se pronajímají za účelem  zemědělské prvovýroby.

            Hlasování:  5 hlasů pro

 

 

13.  Žádosti

       Usnesení č. 14 – 12 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek  schvaluje Mateřské škole Pátek přijmutí peněžitého daru

             ve výši 12 000,- Kč od rodičů dětí z MŠ Pátek.

             Hlasování:   5 hlasů pro   

            

 

14. Různé:

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady Svazku

      obcí Cidlina ze dne 29. 11. 2012.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis číslo 5 / 2012 z jednání správní rady

      Svazku obcí NY – KO  ze dne 7. 12. 2012.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis za zasedání dobrovolného svazku

      obcí Mikroregion Střední Polabí ze dne 18. 12. 2012.

 

 

15. Diskuse

           Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí pozvánku na vánoční zpěvy, které se uskuteční

           24. 12. 2012 od 22 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku a na Novoroční tříkrálový koncert,

           který se uskuteční 5. 1. 2013 ve 18 hodin v Kostele sv. Vavřince v Pátku.

.

 

        

Zapsala:                             Iveta Zikmundová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                         Luboš Vaněk

 

Starosta:                            Jiří Bulušek

 

 

 

 

Příloha číslo 1 zápisu číslo 12/2012 ze dne 18.12.2012

 

Parcelní číslo                         výměra v ha              


KN      81 / 1                          0,0281

KN      81 / 2                          0,0856

KN      81 / 4                          0,1417

KN      81 / 5                          0,3739

KN      81 / 6                          0,0133

KN      81 / 7                          1,4812

KN      81 / 8                           0,0128

KN      81 / 9                          0,0010

KN      85 / 1                          0,0233

KN      85 / 37                        0,3082

KN      85 / 38                        0,0821

KN      85 / 40                        0,3039

KN      85 / 41                        0,3726

KN      85 / 43                        0,4303

KN      88 / 0                          0,3543

KN      89 / 0                          0,0421

KN      94 / 2                          0,0575

KN      103 / 6                        0,3020

KN      110 / 2                        0,0193

KN      112 / 0                        0,0687

KN      149 / 0                        0,0147

KN      151 / 3                        0,0391

KN      252 / 26                      0,3081

KN      266 / 99                      1,5717

KN      266 / 152                    0,5470

KN      275 / 1                        0,2509

KN      284 / 2                        1,3526

KN      284 / 7                        0,7676

KN      284 / 33                      0,3939

KN      284 / 55                      0,0761

KN      284 / 56                      0,0838

KN      284 / 57                      0,0782

KN      284 / 58                      0,2462

KN      284 / 59                      0,0866

KN      284 / 60                      0,0849

KN      284 / 61                      0,0849

KN      284 / 62                      0,0849

KN      284 / 63                      0,0849

KN      284 / 64                      0,0849

KN      284 / 65                      0,0946

KN      284 / 66                      0,5955

KN      284 / 67                      0,2734

KN      284 / 68                      0,1355

KN      284 / 69                      0,1066

KN      284 / 70                      0,0775

KN      284 / 71                      0,0838

KN      284 / 72                      0,3262

KN      295 / 0                        3,9820

KN      297 / 1                        0,0011

KN      318 / 9                        0,2833

KN      318 / 11                      1,8501

KN      318 / 13                      0,2570

KN      318 / 15                      0,6190

KN      346 / 0                        2,2734

KN      347 / 0                        0,1381

KN      348 / 0                        0,0266

KN      349 / 8                        0,1644

KN      349 / 10                      0,6468

KN      349 / 37                      0,1958

KN      349 / 39                      1,2967

KN      349 / 40                      1,5248

KN      356 / 1                        0,0252

KN      356 / 2                        0,0272

KN      364 / 4                        0,8677

KN      364 / 5                        0,4269

KN      371 / 5                        0,0127

KN      371 / 6                        0,0692

KN      371 / 8                        0,0466

KN      371 / 9                        0,0022

KN      389 / 13                      2,2142

KN      389 / 14                      3,3065

KN      389 / 15                      0,1114

KN      389 / 17                      1,5284

KN      389 / 23                      0,0481

KN      389 / 24                      0,0516

KN      389 / 25                      0,0548

KN      391 / 3                        4,2873

KN      393 / 0                        0,0309

KN      394 / 2                        0,2107

KN      395 / 12                      0,0888

KN      395 / 13                      0,0382

KN      444 / 14                      0,0613

KN      444 / 21                      1,9890

KN      444 / 41                      0,0531

KN      444 / 42                      0,0265

KN      444 / 44                      0,0009

KN      444 / 47                      0,0230

KN      453 / 8                        0,0062

KN      453 / 12                      0,0508

KN      453 / 13                      0,1446

KN      453 / 16                      0,2048

KN      453 / 19                      0,0053

KN      453 / 20                      0,0061

KN      500 / 0                        0,0561

KN      509 / 3                        0,0816

KN      509 / 18                      0,1240

KN      509 / 28                      0,0067

KN      509 / 31                      0,1877

KN      525 / 4                        0,0459

KN      525 / 5                        0,0320

KN      525 / 6                        0,0548

KN      525 / 7                        0,0099

KN      525 / 8                        0,1526

KN      525 / 12                      0,0009

KN      525 / 13                      0,0003

KN      606 / 0                        0,4560

KN      607 / 0                        0,0144

KN      608 / 0                        0,0450

KN      609 / 0                        0,0406

KN      622 / 1                        0,2778

KN      622 / 2                        0,0131

KN      625 / 0                         0,3377

KN      626 / 4                        0,1066

KN      626 / 5                        0,0793

KN      627 / 0                        0,0119

KN      628 / 2                        0,0753

KN      629 / 2                        0,0281

KN      629 / 4                         0,0034

KN      629 / 5                         0,0035

KN      629 / 6                         0,0024

KN      629 / 8                         0,0025

KN      630 / 0                        0,0525

KN      631 / 0                         0,2110

KN      633 / 0                        0,1030

KN      640 / 14                      0,0044

KN      640 / 38                      0,0018

KN      640 / 46                      0,0021

KN      640 / 58                      0,0001

KN      640 / 63                      0,0135

KN      640 / 64                      0,0188

KN      642 / 0                        0,1708

KN      647 / 0                        0,1442

KN      648 / 0                        0,0374