Zápis číslo 11/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 27. 11. 2012

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 23. 10. 2012

                        5. Sanace

                        6. Odpady

                        7. Návrhy rozpočtů

                        8. Ostatní dopravní obslužnost

                        9. Finanční výbor

                      10. Územní plán Choťánky

                      11. Žádosti

                      12. Různé

                      13. Diskuse

                      14. Závěr

 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 11/2012 ze dne   

           27. 11. 2012 p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 10/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek ze dne 23. 10. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o setrvalém stavu ve věci projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů

           zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“, na veřejnou zakázku „Sanační práce

           v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, Úřadem  pro ochranu hospodářské soutěže. ZO dále

           projednalo stanovisko společnosti CHEMCOMEX Praha, a.s., jako autora projektové                   

           dokumentace k této akci, pro posouzení možnosti intenzifikace provádění sanačních prací,                 

           a  na jeho základě rozhodlo požádat MŽP ČR a SFŽP ČR o prodloužení termínu pro dodání

           podkladů nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Sanační práce“. 

           Zastupitelstvo obce také projednalo žádost  České zemědělské univerzity v Praze, Katedry 

           vodních zdrojů, o poskytnutí hydrogeologických a dalších datových podkladů

           ke kontaminaci podzemních vod v obci Pátek pro potřeby zpracování bakalářské práce jejich 

           studentky. Výše požadované dokumenty, které jsou součástí závěrečné zprávy „Předsanační

           doprůzkum aktualizace analýzy rizik“, není možné, na základě rozhodnutí MŽP ČR

           o přidělení dotace, jehož součástí je i udržitelnost projektu, a stanoviska FÚ Praha - západ,

           poskytnout v plném rozsahu třetí osobě po dobu 5 let. Z těchto důvodů ZO tuto žádost

           zamítlo.

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace místostarostky p. Ivety

           Zikmundové o závěrech školení, týkajícího se úkolů, které musí obce zajistit na úseku

           odpadového hospodářství v nadcházejícím období. ZO dále projednalo a schválilo Obecně

           závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

           přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZO také projednalo

           a schválilo Smlouvu č. 1039 o odvozu odpadu v roce 2013, uzavřenou mezi Obcí Pátek

           a Obcí Radim, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.  

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí tyto dokumenty:

-         Zápis č. 4/2012 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 14. 11. 2012

-         Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2013

-         Návrh rozpočtu Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

-         Návrh rozpočtu Svazku obcí „Cidlina“ na rok 2013

           

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Mandátní smlouvu  k zajištění ostatní dopravní

           obslužnosti v roce 2013, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové, a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí závěry daňové kontroly, provedené

           pracovníky Finančního úřadu Praha - západ a týkající se čerpání dotace v období 2009-2010

           na akci „Pátek – vodovod – II. etapa“ a čerpání dotace v období 2010-2011 na akci

           „Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“, a konstatovalo, že kontrolou nebylo

           zjištěno porušení stanovených ukazatelů  a ani porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo

           obce dále projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 07/2012 předložené Finančním

           výborem při ZO Pátek. 

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání „Územního plánu Choťánky“ a konstatovalo, že

           k němu nemá žádné připomínky.

   

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

-         Nabídku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., na odkoupení pozemků par. č. 584/1 a 584/47 v k. ú. Pátek,

 které jsou ve vlastnictví Obce Pátek, a na nichž má ČEZ umístěné stavby trafostanic, a rozhodlo pozemek

 par.č. 584/1 neprodávat,  pouze se společností ČEZ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemena na část

dotčenou touto stavbou. Dále ZO konstatovalo, že pozemek par.č. 584/47 není ve vlastnictví Obce Pátek.

-         Žádost Místní akční skupiny Zlatý pruh Polabí, o.p.s. o povolení jejího působení v územním obvodu obce

 a tuto zamítlo z důvodu zapojení obce v MAS Mezilesí.

 

ad 12) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek ve dnech

24. 12. 2012 až 1. 1. 2013 z důvodu vánočních svátků.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci o přípravě oprav místních komunikací

po stavbě II. etapy vodovodních přípojek. Tyto práce budou provedené v rámci záruky na dílo.

 

ad 13 ) Diskuse:

            V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 14) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková               

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 27. 11. 2012

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  23. 10. 2012 

     Usnesení č.  3 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 10/2012 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 23. 10. 2012.

            Hlasování:    7 hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Usnesení č.  4 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje žádost o prodloužení termínu pro dodání podkladů,  

            nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „CZ.1.02/4.2.00/11.11496

            Sanační práce“  ze strany MŽP ČR, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

  

     Usnesení č.  5 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi informovat Středočeský

            kraj, Odbor životního prostředí, o podání žádosti o prodloužení termínu pro dodání  

            podkladů, nutných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, na MŽP ČR.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek  zamítá žádost  České zemědělské univerzity v Praze, Katedry

            vodních zdrojů, o poskytnutí hydrogeologických a dalších datových podkladů

            ke kontaminaci podzemních vod v obci Pátek pro potřeby zpracování bakalářské práce jejich

            studentky z důvodu, že výše požadované dokumenty, které jsou součástí závěrečné zprávy

            „Předsanační doprůzkum aktualizace analýzy rizik“, není možné, na základě rozhodnutí 

            MŽP ČR o přidělení dotace, jehož součástí je i udržitelnost projektu, a stanoviska FÚ Praha-

            západ, poskytnout v plném rozsahu třetí osobě po dobu 5 let.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

6. Odpady

     Usnesení č.  7 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním

            poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

            a odstraňování komunálních odpadů.

            Hlasování:    5 hlasů pro         2 se zdrželi (p. Bulušek, p. Vaněk)

 

      Usnesení č.  8 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 1039 o odvozu odpadu v roce 2013,  

            uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Radim, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

            podpisem.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

  7. Návrhy rozpočtů 

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí:

      - Zápis č. 4/2012 z jednání správní a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 14. 11. 2012

      - Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2013

      - Návrh rozpočtu Mikroregionu Střední Polabí na rok 2013

      - Návrh rozpočtu Svazku obcí „Cidlina“ na rok 2013

 

  8. Ostatní dopravní obslužnost

      Usnesení č.  9  – 11 / 2012     

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Mandátní smlouvu  k zajištění ostatní dopravní

             obslužnosti v roce 2013, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové, a pověřuje

             starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

  9. Finanční výbor

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí závěry daňové kontroly, provedené pracovníky 

      Finančního úřadu Praha - západ a týkající se čerpání dotace v období 2009-2010 na akci „Pátek  

      – vodovod – II. etapa“ a čerpání dotace v období 2010-2011 na akci „Předsanační doprůzkum

      a aktualizace analýzy rizik“.

 

     Usnesení č. 10 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 07/2012 předložené Finančním

            výborem při ZO Pátek.

            Hlasování:   7 hlasů pro   

 

10. Územní plán Choťánky 

      Usnesení č. 11 – 11 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek nemá připomínek k návrhu „Územního plánu Choťánky“.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

 11. Žádosti

       Usnesení č. 12 – 11 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek neprodá společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pozemek par. č. 584/1

             v k. ú. Pátek, který je ve vlastnictví Obce Pátek, a na němž se nachází stavba trafostanice,

             jenž je v majetku ČEZ, a.s., ale souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena

             na část pozemku dotčenou touto stavbou.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 13 – 11 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek nesouhlasí s působením Místní akční skupiny Zlatý pruh Polabí, 

             o.p.s., v územním obvodu obce z důvodu zapojení obce v MAS Mezilesí. 

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

12. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek

      ve dnech 24. 12. 2012 až 1. 1. 2013 z důvodu vánočních svátků.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o přípravě oprav místních komunikací

      po stavbě II. etapy vodovodních přípojek. Tyto práce budou provedené v rámci záruky na dílo.

 

        

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek