Zápis číslo 10/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23. 10. 2012

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 25. 9. 2012

                        5. Sanace

                        6. Kaplička

                        7. Finanční výbor

                        8. Knihovna

                        9. Žádosti

                      10. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

                      11. Různé

                      12. Diskuse

                      13. Závěr 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 10/2012 ze dne   

           23. 10. 2012 p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše Vaňka.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 9/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek ze dne 25. 9. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o pokračujícím projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

           a návrhu na vydání předběžného opatření“, podaného jedním ze zájemců o nadlimitní

           veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

           zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“,

           Úřadem  pro ochranu hospodářské soutěže, kterému byly ze strany obce zaslané další

           požadované  dokumenty.

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o ukončení prací na akci „Stavební úpravy Kapličky“, financované z účelové dotace

           z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek,

           a o převzetí díla ze strany obce. ZO dále konstatovalo, že práce byly provedené a předané

           v souladu se schválenou smlouvou a tudíž nic nebrání zpracování závěrečného vyhodnocení

           akce pro Středočeský kraj.

          

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 06/2012, předložené

           správcem rozpočtu. Zastupitelstvo obce dále projednalo Zápis z dílčího přezkoumání

           hospodaření obce Pátek za rok 2012, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly

           Krajského úřadu Středočeského kraje, a konstatovalo, že nebyly zjištěny žádné chyby

           a nedostatky. Zastupitelstvo obce také projednalo Plán inventarizace na rok 2012

           a jmenovalo hlavní inventarizační komisi ve složení:

           předseda – p. Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO

           člen         - p. Jindřich Hněvsa, předseda Finančního výboru

           člen         - p. Iveta Zikmundová, místostarostka

           

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 3/2012 na bezplatné

           převzetí 44 ks knih v hodnotě 1.217,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

           a p. Ivankou Fadrhoncovou a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím         

           podpisem.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

-         Žádost Občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM o peněžitý dar

      a uložilo Finančnímu výboru při ZO Pátek zařadit ji do podkladů pro přípravu rozpočtu pro rok 2013.

-         Žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční příspěvek pro Domov svatého Josefa v Žirči

      u Dvora Králové nad Labem a tuto zamítlo.

-         Žádost Místní akční skupiny Zlatý pruh Polabí, o. p. s., o souhlas s její působností v územním obvodu

     obce Pátek přeložilo na příští zasedání ZO.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo Monitorovací zprávu o udržitelnosti

           projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, č. projektu

           CZ.1.15/3.3.00/39.00873, zpracovanou pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední

           Čechy a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem tohoto dokumentu.

 

ad 11) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo dotazy občanů na prodej dřeva z obecního lesa

a konstatovalo, že ceny byly stanovené již na zasedání ZO 28. 2. 2012 a zájemci

se mohou hlásit na obecním úřadě nebo u p. Luboše Vaňka.

 

ad 13 ) Diskuse:

            V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 12) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                    Luboš Vaněk

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

                                            USNESENÍ

 

               ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 10. 2012

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 10 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 10 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše 

            Vaňka.

            Hlasování:    7 hlasů pro                      

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  25. 9. 2012 

     Usnesení č.  3 – 10 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva obce                 

            ze dne 25. 9. 2012.

            Hlasování:    7 hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o pokračujícím 

     projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání

     předběžného opatření“, podaného jedním ze zájemců o nadlimitní veřejnou zakázku na služby  

     v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

     na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, Úřadem  pro ochranu hospodářské

     soutěže, kterému byly ze strany obce zaslané další požadované  dokumenty.

 

 6. Kaplička

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o ukončení prací  

     na akci „Stavební úpravy Kapličky“, financované z účelové dotace z rozpočtu Středočeského

     kraje, a to ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, a o převzetí díla ze strany obce.

     ZO dále konstatovalo, že práce byly provedené a předané v souladu se schválenou smlouvou

     a tudíž nic nebrání zpracování závěrečného vyhodnocení akce pro Středočeský kraj.

 

 7. Finanční výbor 

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek 

     za rok 2012, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského

     kraje, a konstatuje, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

 

     Usnesení č.  4 – 10 / 2012

            Zastupitelsvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 06/2012, předložené správcem

            rozpočtu.

            Hlasování:   7 hlasů pro  

                                

     Usnesení č.  5 – 10 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

            předseda – p. Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO

            člen         - p. Jindřich Hněvsa, předseda Finančního výboru při ZO

            člen         - p. Iveta Zikmundová, místostarostka

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

 8. Knihovna

     Usnesení č.  6  – 10 / 2012     

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 3/2012 na bezplatné převzetí 

            44 ks knih v hodnotě 1.217,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Ivankou

            Fadrhoncovou a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

 9. Žádosti

     Usnesení č.  7 – 10 / 2012     

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Finančnímu výboru při ZO Pátek zařadit  Žádost

            Občanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM o peněžitý dar do podkladů

            pro přípravu rozpočtu pro rok 2013.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 8 – 10 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek zamítá žádost Oblastní charity Červený Kostelec o finanční

            příspěvek pro Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

10. Akce „Rekonstrukce MŠ Pátek“

      Usnesení č.  9 – 10 / 2012

      Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu  

       „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, č. projektu CZ.1.15/3.3.00/39.00873,

       zpracovanou pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy a pověřuje starostu

       p. Jiřího Buluška podpisem tohoto dokumentu.

  Hlasování:   7 hlasů pro

 

 11. Různé

       Zastupitelstvo obce bere na vědomí dotazy občanů na prodej dřeva z obecního lesa

       a konstatuje, že ceny byly stanovené již na zasedání ZO 28. 2. 2012 a zájemci se mohou hlásit  

       na obecním úřadě nebo u p. Luboše Vaňka.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Luboš Vaněk

 

Starosta:                            Jiří Bulušek