Zápis číslo 9/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25. 9. 2012

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Mgr. Martina Radoňová,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Bohuslav Kroupa

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 21. 8. 2012

                        5. Sanace

                        6. Kaplička

                        7. Finanční výbor

                        8. Archivace - skartace

                        9. Knihovna – darovací smlouva

                      10. Různé

                      11. Diskuse

                      12. Závěr 

 

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 9/2012 ze dne   

           25. 9. 2012 p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce

           Pátek ze dne 21. 8. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o dosavadním průběhu projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů

           zadavatele a návrhu na vydání předběžného opatření“, podaného jedním ze zájemců

           o nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

           o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém

           objektu Styl“, Úřadem  pro ochranu hospodářské soutěže a konstatovalo, po konzultaci

           se SFŽP a MŽP, že neshledalo žádné chyby či diskriminační znaky v zadávací dokumentaci

           a v zájmu ochrany zdraví občanů i životního prostředí a z důvodu časové tísně nadále trvá

           na pokračování uvedené veřejné zakázky.  

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací na akci  

           „Stavební úpravy Kapličky“, financované z účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje,

           a to ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, a konstatovalo, že probíhají

           v souladu se schválenou smlouvou a k předání díla dojde ve stanoveném termínu. ZO dále

           rozhodlo zadat také opravu křížku vedle Kapličky a její financování zajistit vlastními

           prostředky změnou rozpočtu. 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 05/2012, předložené

           Finančním výborem při ZO. Zastupitelstvo dále projednalo oznámení Katastrálního úřadu

           pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk, o dokončení obnovy katastrálního

           operátu přepracováním v katastrálním území Pátek u Poděbrad obce Pátek, jehož výsledkem

           je mimo jiné také navýšení výměry pozemků v majetku obce o 28 m2 (jedná se o odstranění

           nepřesností ve zjednodušené evidenci pozemků – pozemek č. 507 v PK), a rozhodlo,

           na základě nového geometrického plánu, navýšit o tyto metry výměry pozemků, vedených

           v evidenci majetku obce, a to za cenu, ve které jsou vedené původní pozemky, tj. 7,53 Kč/m2. 

           ZO také projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2012 Opravné položky a vyřazení pohledávek.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo přípravu skartačního řízení a pro zajištění a provedení

           skartace spisů, vyřazených dle směrnice Obce Pátek č. 1/2011, Spisový řád, jmenovalo

           komisi ve složení p. Jindřich Hněvsa, p. Miroslav Ondo a p. Mgr. Martina Radoňová.  

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 2/2012 na bezplatné

           převzetí 43 ks knih v hodnotě 1.497,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

           a p. Ivankou Fadrhoncovou a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím         

           podpisem.

 

ad 10) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo informaci starosty p. Jiřího Buluška o úplném vyklizení

 hokejových kabin, likvidaci veškerého odpadu a přípravě splátkového kalendáře

na úhradu pohledávky na dlužné nájemné a spotřebovanou elektrickou energii.

         

ad 11 ) Diskuse:

-         Zastupitelka p. Iveta Zikmundová podala informaci o termínech akcí, chystaných v následujícím období, a to:

a/ svoz nebezpečných odpadů dne 13. 10. 2012 v čase 13.20 – 13.50 hod.

b/ vítání občánků dne 20. 10. 2012 v 10.00 hod.

c/ lední revue „Popelka“ dne 10. 11. 2012 – odjezd ve 12.00 hod.

d/ drakiáda

 

ad 12) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

                                               USNESENÍ

 

               ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 25. 9. 2012

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 9 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 9 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu 

            Zikmundovou.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  21. 8. 2012 

     Usnesení č.  3 – 9 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 8/2012 ze zasedání zastupitelstva obce ze

            dne 21. 8. 2012.

            Hlasování:   6 hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o dosavadním

     průběhu projednávání „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu

     na vydání předběžného opatření“, podaného jedním ze zájemců o nadlimitní veřejnou zakázku

     na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

     znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, Úřadem  pro ochranu

     hospodářské soutěže.

 

     Usnesení č.  4 – 9 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek konstatuje, po konzultaci se SFŽP a MŽP, že neshledává žádné

             chyby či diskriminační znaky v zadávací dokumentaci a v zájmu ochrany zdraví občanů        

             i životního prostředí a z důvodu časové tísně nadále trvá na pokračování nadlimitní veřejné

             zakázky na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  

             zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“.  

             Hlasování:   6 hlasů pro 

 

 6. Kaplička

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací

     na akci „Stavební úpravy Kapličky“, financované z účelové dotace z rozpočtu Středočeského

     kraje, a to ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, a konstatuje, že probíhají

     v souladu se schválenou smlouvou a k předání díla dojde ve stanoveném termínu.

 

    Usnesení č.  5 – 9 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s předloženým návrhem na opravu křížku vedle 

             Kapličky a zajištěním jejího financování z vlastních prostředků změnou rozpočtu. 

             Hlasování:   6 hlasů pro   

 

 7. Finanční výbor

     Usnesení č.  6 – 9 / 2012

             Zastupitelsvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 05/2012, předložené

             Finančním výborem při ZO.

             Hlasování:   6 hlasů pro  

                                

     Usnesení č.  7 – 9 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský

             kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk, o dokončení obnovy katastrálního operátu

             přepracováním v katastrálním území Pátek u Poděbrad obce Pátek, jehož výsledkem je  

             mimo jiné také navýšení výměry pozemků v majetku obce o 28 m2 (jedná se o odstranění

             nepřesností ve zjednodušené evidenci pozemků – pozemek č. 507 v PK), a schvaluje,

             na základě nového geometrického plánu, navýšit o tyto metry výměry pozemků, vedených

             v evidenci majetku obce, a to za cenu, ve které jsou vedené původní pozemky,

             tj. 7,53 Kč/m2. 

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 8 – 9 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Směrnici č. 1/2012 Opravné položky a vyřazení

            pohledávek.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 8. Archivace – skartace

     Usnesení č.  9 – 9 / 2012      

             Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje pro zajištění a provedení skartace spisů, vyřazených

             dle směrnice Obce Pátek č. 1/2011, Spisový řád, komisi ve složení p. Jindřich Hněvsa,

             p. Miroslav Ondo a p. Mgr. Martina Radoňová.  

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

 9. Knihovna – darovací smlouva

     Usnesení č. 10 – 9 / 2012     

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 2/2012 na bezplatné převzetí 

             43 ks knih v hodnotě 1.497,00 Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Ivankou

             Fadrhoncovou a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

             Hlasování:   6 hlasů pro

      

10. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

o úplném vyklizení hokejových kabin, likvidaci veškerého odpadu a přípravě

splátkového kalendáře na úhradu pohledávky na dlužné nájemné a spotřebovanou elektrickou energii.

 

 11. Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

          

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                         Iveta Zikmundová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek