Zápis číslo 8/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 21. 8. 2012

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina

                         Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 31. 7. 2012

                        5. Sanace

                        6. Kaplička

                        7. Výbory zastupitelstva obce

                        8. Různé

                        9. Diskuse

                      10. Závěr

                     

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 8/2012 ze dne   

           21. 8. 2012 p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu Radoňovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a po úpravě části textu v bodě 11) Různé schválilo upravené

           znění Zápisu č. 7/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 31. 7. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           a Kontrolního výboru při ZO o možnostech dalšího postupu při řešení stávající situace

           ve výběrovém řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle

           zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce

           v obci Pátek v bývalém objektu Styl“.

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací na akci  

           „Stavební úpravy Kapličky“ a tyto vzalo na vědomí. ZO dále projednalo a schválilo Smlouvu

           o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu kultury

           a obnovy památek v rámci Tématického zadání Podpora kultury a obnovy památek na tuto

           akci, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška jejím podpisem. 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a z organizačních důvodů rozhodlo odvolat z funkce    

           předsedkyně Finančního výboru při ZO Pátek p. Marcelu Miarkovou a z funkce předsedy

           Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek p. Jindřicha Hněvsu a navrhlo a zvolilo do funkce

           předsedy Finančního výboru při ZO Pátek p. Jindřicha Hněvsu a do funkce předsedkyně

           Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek p. Marcelu Miarkovou. Za vykonávanou funkci

           zůstává oběma členům odměna ve stávající výši.

 

 

ad  8)  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

      o vzniku nepovolené skládky odpadu na pozemku par.č. 670 a 252/18, ,jejím odstranění

      a možnostech zamezení založení dalších.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

      o problémech s údržbou veřejného prostranství v lokalitě „B“ z důvodu nekázně majitelů

      jednotlivých nemovitostí.

           

ad  9) Diskuse:

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval o požadavku občanů na doplnění košů na odpadky

      k lavičkám rozmístěným po obci.

-         Zastupitel p. Luboš Vaněk vznesl dotaz na současný stav ve vyklízení hokejových kabin.

 

ad 10) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                    Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

                                               USNESENÍ

 

 

               ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21. 8. 2012

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 8 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 8 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu

            Radoňovou.

            Hlasování:    7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  31. 7. 2012 

     Usnesení č.  3 – 8 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek ruší část textu v bodě 11) „o nahlášení havarijního stavu

             některých stromů u Sánského kanálu“ a nahrazuje ho textem „o zaslání žádosti o zajištění

             průtočnosti vodního toku Sánský kanál“.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  4 – 8 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje upravené znění Zápisu č. 7/2012 ze zasedání

             zastupitelstva obce ze dne 31. 7. 2012.

             Hlasování:   7 hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška a Kontrolního

     výboru při ZO o možnostech dalšího postupu při řešení stávající situace ve výběrovém řízení     

     na nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,        

     o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu

     Styl“.

 

 6. Kaplička

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací

     na akci „Stavební úpravy Kapličky“

 

    Usnesení č.  5 – 8 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu

             Středočeského kraje Ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci  

             Tématického zadání Podpora kultury a obnovy památek na akci „Stavební úpravy

             kapličky“, uzavřenou mezi Středočeským krajem a Obcí Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího

             Buluška jejím podpisem. 

             Hlasování:   7 hlasů pro   

 

 7. Výbory

      Usnesení č.  6 – 8 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek odvolává z organizačních důvodů p. Marcelu Miarkovou

             z funkce předsedkyně Finančního výboru při Zastupitelstvu obce Pátek.

             Hlasování:   7 hlasů pro  

                                

     Usnesení č.  7 – 8 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek odvolává z organizačních důvodů p. Jindřicha Hněvsu z funkce

             předsedy Výboru pro rozvoj obce při Zastupitelstvu obce Pátek.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  8 – 8 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek volí do funkce předsedy Finančního výboru při Zastupitelstvu

            obce Pátek p. Jindřicha Hněvsu a za výkon funkce mu schvaluje odměnu ve stávající výši.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  9 – 8 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek volí do funkce předsedkyně Výboru pro rozvoj obce při 

            Zastupitelstvu obce Pátek p. Marcelu Miarkovou a za výkon funkce jí schvaluje odměnu

            ve stávající výši.

            Hlasování:    7 hlasů pro

 

 8. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška 

      o vzniku nepovolené skládky odpadu na pozemku par.č. 670 a 252/18, ,jejím odstranění

      a možnostech zamezení založení dalších.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška 

      o problémech s údržbou veřejného prostranství v lokalitě „B“ z důvodu nekázně majitelů

      jednotlivých nemovitostí.

 

 9. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

          

    

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek