Zápis číslo 7/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 31. 7. 2012

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina Radoňová,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Jindřich Hněvsa

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 19. 6. 2012

                        5. Kaplička

                        6. Sanace

                        7. Cyklostezka

                        8. Zpráva finančního výboru

                        9. Zpráva kontrolního výboru

                      10. Návrh Změny č. 14 ÚPSÚ Poděbrady

                      11. Různé

                      12. Diskuse

                      13. Závěr

                     

          Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 7/2012 ze dne   

           31. 7. 2012 p. Luboše Vaňka a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 6/2012 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 19. 6. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o dosavadním průběhu  

           akce „Stavební úpravy Kapličky“, tyto vzalo na vědomí a schválilo přijetí účelové dotace                             

           z rozpočtu Středočeského kraje, a to ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek.  

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o doručení „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání

           předběžného opatření“ jedním ze zájemců o nadlimitní veřejnou zakázku na služby 

           v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

           na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, na Úřad pro ochranu

           hospodářské soutěže a jeho následném rozhodnutí, kterým Obci Pátek předběžným

           opatřením zakázal uzavřít smlouvu. Po posouzení všech možností a s ohledem na to, že

           v soutěži došlo pouze k otevření obálek s nabídkami, ZO uložilo starostovi p. Jiřímu

           Buluškovi a Kontrolnímu výboru při ZO Pátek prověřit možné postupy řešení vzniklé

           situace a zprávu podat na příštím zasedání zastupitelstva obce.

     

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Oznámení společnosti Petr Vykrut –

           Zahradní služby, Ostrava – Hrabůvka, o uznání reklamace na 47 ks uhynulých stromů,

           ke kterému došlo z důvodu tzv. „vyšší moci“ - vysoké holomrazy v předjaří a opakované

           nízké teploty (mrazy v březnu, dubnu a květnu) - podél cyklostezky Pátek - Poděbrady. 

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu Finančního výboru při ZO Pátek

           o stavu hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za I. pololetí 2012. ZO dále projed-

           nalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 04/2012, předložené Finančním výborem při ZO,

           a rozhodlo zrušit bankovní účet „OBEC PÁTEK – CYKLOSTEZKA“, vedený u KB

           Nymburk pro financování akce „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

           reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a konečný zůstatek v celkové částce 1.748.190,08 Kč 

           rozdělit a převést takto:

           1.231.789,47 Kč - vratka spoluúčasti Město Poděbrady – č.ú. 9005-821191/0100 u KB.

              516.400.61 Kč - vratka spoluúčasti Obec Pátek – č. ú. 7521191/0100 u KB Nymburk.

            

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu Kontrolního výboru při ZO Pátek

           o provedené kontrole hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za I. pololetí 2012.

          

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Změny č. 14 Územního plánu sídelního útvaru

           Poděbrady“ a konstatovalo, že k němu nemá žádné připomínky.

 

ad 11) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

     o zaslání žádosti o zajištění průtočnosti vodního toku Sánský kanál na Odbor životního prostředí MěÚ Poděbrady.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

      Katastrální pracoviště Nymburk, o ukončení digitalizace katastrální mapy pro katastrální území Pátek u Poděbrad

      a její předložení k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Pátek ve dnech 20. 8. – 31. 8. 2012.

            

ad 12) Diskuse:

            V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 13) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Luboš Vaněk

 

                                    Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

                                               USNESENÍ

 

               ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 31. 7. 2012

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 7 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 7 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Luboše Vaňka a p. Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:    6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  19. 6. 2012 

     Usnesení č.  3 – 7 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 19. 6. 2012.

             Hlasování:   6 hlasů pro                    

 

 5. Kaplička

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o dosavadním

     průběhu akce „ Stavební úpravy Kapličky“.

 

     Usnesení č.  4 – 7 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje,

             a to ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek, na opravu kapličky v obci Pátek.  

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

 6. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o doručení 

     „Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a návrhu na vydání předběžného

     opatření“ jedním ze zájemců o nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení podle

     zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci „Sanační práce v obci

     Pátek v bývalém objektu Styl“, na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a jeho následném

     rozhodnutí, kterým Obci Pátek předběžným opatřením zakazuje uzavřít smlouvu.

 

    Usnesení č.  5 – 7 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi a Kontrolnímu výboru     

             při ZO Pátek prověřit možné postupy řešení vzniklé situace a zprávu podat na příštím

             zasedání zastupitelstva obce.

             Hlasování:   6 hlasů pro   

 

  7. Cyklostezka

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení společnosti Petr Vykrut – Zahradní služby,

      Ostrava – Hrabůvka, o uznání reklamace na 47 ks uhynulých stromů podél cyklostezky Pátek –

      Poděbrady. 

  

 

 8. Zpráva finančního výboru

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu Finančního výboru při ZO Pátek o stavu  

     hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za I. pololetí 2012.        

    

     Usnesení č.  6 – 7 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 04/2012, předložené Finančním

             výborem při ZO.

             Hlasování:   6 hlasů pro  

                                

     Usnesení č.  7 – 7 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zrušení bankovního účtu č. 43-85191602577/0100

             „OBEC PÁTEK – CYKLOSTEZKA“, vedeného u KB Nymburk pro financování akce

             „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074.

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  8 – 7 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje převod konečného zůstatku bankovního účtu „OBEC

            PÁTEK – CYKLOSTEZKA“ v celkové částce 1.748.190,08 Kč na účty:  

            1.231.789,47 Kč – č.ú 9005-821191/0100 u KB -  vratka spoluúčasti Město Poděbrady.  

               516.400,61 Kč - č.ú. 7521191/0100 u KB Nymburk – vratka spoluúčasti Obce Pátek.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

  9. Zpráva kontrolního výboru

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru při ZO Pátek o provedené  

      kontrole hospodaření Obce Pátek a Mateřské školy Pátek za I. pololetí 2012.

          

10. Návrh změny č. 14 ÚPSÚ Poděbrady

      Usnesení č. 9 – 7 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek nemá připomínek k „Návrhu zadání změny č. 14 Územního

            plánu sídelního útvaru Poděbrady“.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

11. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

     o zaslání žádosti o zajištění průtočnosti vodního toku Sánský kanál na Odbor životního prostředí MěÚ Poděbrady.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

      Katastrální pracoviště Nymburk, o ukončení digitalizace katastrální mapy pro katastrální území Pátek u Poděbrad

      a její předložení  k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadě Pátek ve dnech 20. 8. – 31. 8. 2012.

 

     

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Luboš Vaněk

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek