Zápis číslo 6/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 19. 6. 2012

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Mgr. Martina Radoňová,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Marcela Miarková

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 29. 5. 2012

                        5. Sanace

                        6. Kaplička

                        7. Harmonogram zasedání ZO Pátek na II. pololetí 2012

                        8. Diakonie ČCE

                        9. Vodovod Pátek - Úmyslovice

                      10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

                      11. Žádosti

                      12. Různé

                      13. Diskuse

                      14. Závěr

                      

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 6/2012 ze dne   

           19. 6. 2012 p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu Radoňovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 5/2012 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 29. 5. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o dosavadním průběhu nadlimitní veřejné zakázky na služby  v otevřeném řízení podle 

           zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  na akci „Sanační práce

     v obci Pátek v bývalém objektu Styl“.

   

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o dosavadním průběhu  akce „Stavební úpravy Kapličky“ a termínu předání staveniště.  

         

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání obecního

           zastupitelstva v II. pololetí 2012 na tyto dny:

           31. 7. 2012 od 18.30 hod.                 23. 10. 2012 od 18.30 hod.

           21. 8. 2012 od 18.30 hod.                 27. 11. 2012 od 18.30 hod.

           25. 9 .2012 od 18.30 hod.                 18. 12. 2012 od 18.30 hod.

 

ad  8)   Zastupitelstvo obce projednalo žádost Diakonie ČCE, středisko Libice nad Cidlinou,

            o finanční příspěvek na provoz střediska pro rok 2012 a rozhodli, že možný příspěvek

            Diakonii ČCE projednají na zasedání ZO Pátek koncem roku 2012 dle čerpání

            rozpočtu Obce Pátek.

            Před projednáním tohoto bodu se vzdal hlasovacího práva starosta p. Jiří Bulušek

            z důvodu možného střetu zájmu.

 

ad  9)    Zastupitelstvo obce projednalo žádost Obce Kouty o vyjádření k projektové dokumentaci

           „Vodoměrná  šachta s dávkováním chloru“ na pozemku parcelní číslo 284/72 v k.ú. Pátek,

             který je ve vlastnictví obce Pátek a tuto odsouhlasilo.

          

ad 10)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého

            rozsahu s platností od 1.7.2012, která nahrazuje Směrnici o zadávání veřejných zakázek

            malého rozsahu ze dne 26.4.2011.

 

ad 11)  Zastupitelstvo obce projednalo žádosti:

            a) Žádost manželů Vokolkových, Pátek čp. 74, o povolení využití obecního pozemku

                za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků IX. srazu velorexů „V pátek

                v Pátku“ ve dnech  10. – 12. 8. 2012 a tuto schválilo s tím, že budou dodržena

                ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení

                a po ukončení akce bude prostor uklizen.

            b) Žádost European Police Association-CZ o finanční podporu výchovného projektu

                pro děti „Na výletě v přírodě – podzim“ a rozhodli tuto nepodpořit.

  

ad 12)   Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 1/2012 z valné hromady   

      Svazku obcí NY-KO ze dne 25. 5. 2012.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání valné

      hromady Svazku obcí „Cidlina“ ze dne 12.6.2012.

           

ad 13) Diskuse:

            V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 14) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

Zapsala:                        Iveta Zikmundová

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

                                               USNESENÍ

 

               ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 19. 6. 2012

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 6 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 6 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu

            a p. Mgr. Martinu Radonovou.

            Hlasování:   6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  29. 5. 2012 

     Usnesení č.  3 – 6 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 5/2012 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 29. 5. 2012.

             Hlasování:  6hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o dosavadním

     průběhu nadlimitní veřejné zakázky na služby  v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

     o veřejných zakázkách, v platném znění,  na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu

     Styl“.

 

 6. Kaplička

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o dosavadním

     průběhu akce „ Stavební úpravy Kapličky“.

             

 7. Harmonogram zasedání ZO Pátek na II. pololetí roku 2012

     Usnesení  č. 4 – 6 /2012

           Zastupitelstvo obce schvaluje Harmonogram veřejného zasedání obecního zastupitelstva

           v II. pololetí roku 2012 na tyto dny:

           31. 7. 2012 od 18.30 hod.                 23. 10. 2012 od 18.30 hod.

           21. 8. 2012 od 18.30 hod.                 27. 11. 2012 od 18.30 hod.

           25. 9 .2012 od 18.30 hod.                 18. 12. 2012 od 18.30 hod.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

 8. Diakonie ČCE

            Před projednáním tohoto bodu se vzdal hlasovacího práva starosta p. Jiří Bulušek

            z důvodu možného střetu zájmu.

     Usnesení č.  5 – 6 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje přesunutí projednání Žádosti Diakonie ČCE,

             střediska Libice nad Cidlinou o finanční příspěvek na provoz střediska pro rok

             2012 na zasedání ZO Pátek koncem roku 2012.

             Hlasování:   5 hlasů pro                                    

 

9. Vodovod Pátek - Úmyslovice

     Usnesení č.  6 – 6 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se stavbou „Vodoměrné  šachty s dávkováním

             chloru“ dle projektové dokumentace předložené Obcí Úmyslovice, na pozemku

             parcelní číslo 284/72 v k.ú. Pátek, který je ve vlastnictví obce Pátek.

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

10. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

      Usnesení č.  7 – 6 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého

            rozsahu s platností od 1.7.2012, která nahrazuje Směrnici o zadávání veřejných zakázek

            malého rozsahu ze dne 26.4.2011.

            Hlasování:    6 hlasů pro

      

11. Žádosti

      Usnesení č. 8 – 6 / 2012  

      Zastupitelstvo obce Pátek povoluje manželům Vokolkovým, Pátek, využít obecní

      pozemek za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků IX. srazu

     velorexů  „V pátek v Pátku“ ve dnech 10. – 12. 8. 2012 za podmínek, že budou

     dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální   

      zařízení a po ukončení akce bude prostor uklizen.

      Hlasování:  6 hlasů pro

     

Usnesení č. 9 – 6 / 2012  

            Zastupitelstvo obce zamítlo Žádost European Police Association-CZ o finanční podporu 

            výchovného projektu pro děti „Na výletě v přírodě – podzim“. 

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí  Zápis č. 1/2012 z valné hromady   

      Svazku obcí NY-KO ze dne 25. 5. 2012.

-         Zastupitelstvo obce  Pátek bere na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady

      Svazku obcí „Cidlina“ ze dne 12.6.2012.

 

 

Zapsala:                             Iveta Zikmundová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek