Zápis č. 5/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29. 5. 2012

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Mgr. Martina Radoňová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 17. 4. 2012

                        5. Sanace

                        6. Cyklostezka

                        7. Kaplička

                        8. VaK Nymburk, a.s.

                        9. Finanční výbor – rozpočtové opatření č. 03/2012

                      10. SDH Pátek

                      11. MŠ Pátek

                      12. Dopravní obslužnost

                      13. Různé

                      14. Diskuse

                      15. Závěr

                      

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 5/2012 ze dne   

           29. 5. 2012 p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 4/2012 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 17. 4. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o dosavadním průběhu nadlimitní veřejné zakázky na služby  v otevřeném řízení podle 

           zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  na akci „Sanační práce

           v obci Pátek v bývalém objektu Styl“, v rámci které došlo k prohlídce místa akce za účasti

           několika zájemců. Starosta dále informoval, že Obec Pátek obdržela od jednoho z uchazečů  

     námitku proti některým částem zadávací dokumentace, které bylo částečně vyhověno a tímto 

     došlo k posunu termínu otevírání obálek na 2. 7. 2012.

   

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí závěry kontroly, uskutečněné dne

          4. 5. 2012 pracovnicemi Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na základě

          závěrečné monitorovací zprávy v rámci projektu NUTS II Střední Čechy „Z Pátku                

          do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. projektu CZ.1.15/1.2.00/45.01074,

          při níž nebyly zjištěné závady a byla odsouhlasená poslední část nárokované dotace. ZO dále

            konstatovalo, že obec již tyto peníze obdržela.

         

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 05/2012, uzavřenou mezi Obcí

           Pátek a p. Jaromírem Černým, Křinec, na provedení akce „Stavební úpravy Kapličky

           v Pátku“ a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu společnosti  

           Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., za rok 2011. Zastupitelstvo obce dále pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na řádné valné hromadě společnosti

           Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21,

           která se uskuteční dne 31. 5. 2012 a schválilo p. Ivetu Zikmundovou jako náhradnici.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 03/2012, předložené

            Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad 10)  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,

            územního odboru Nymburk, o stanovisko Obce Pátek k zařazení JSDH Pátek do Požárního

            poplachového plánu kraje a tuto odsouhlasilo.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů

            plynoucích z plnění předškolní docházky, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Kouty,

            a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem. ZO dále odsouhlasilo Mateřské škole

            Pátek přijetí peněžního daru ve výši 15.000,- Kč od Obce Choťánky na nákup hracího prvku

            do zahrady.  

 

ad 12)  Zastupitelstvo obce projednalo sdělení Středočeského kraje o stávající situaci v řešení

            dopravní obslužnosti v kraji a toto vzalo na vědomí. ZO dále projednalo žádost Města

            Městec Králové o vyjádření ke zrušení nedělního autobusového spoje Městec Králové –

            Senice – Poděbrady a zpět (č. linky 270034), odjezd v 15:15 z Poděbrad, a vyslovilo s ním

            souhlas.

           

ad 13)  Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 2/2012 z jednání správní

a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 11. 5. 2012.

 

ad 14)  Diskuse:

            V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 14) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                    Iveta Zikmundová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29. 5. 2012

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 5 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 5 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a p. Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:   6 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  17. 4. 2012 

     Usnesení č.  3 – 5 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 17. 4. 2012.

             Hlasování:  6hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o dosavadním

     průběhu nadlimitní veřejné zakázky na služby  v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

     o veřejných zakázkách, v platném znění,  na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu

     Styl“, a o podání námitky ze strany jednoho z uchazečů proti některým částem zadávací

     dokumentace.

 

 6. Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí závěry kontroly, uskutečněné dne 4. 5. 2012

     pracovnicemi Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na základě závěrečné

     monitorovací zprávy v rámci projektu NUTS II Střední Čechy „Z Pátku do Poděbrad

     cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. projektu CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a konstatuje, že obec

     také obdržela poslední část nárokované dotace.

 

 7. Kaplička

     Usnesení č.  4 – 5 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo č. 05/2012, uzavřenou mezi Obcí

             Pátek a p. Jaromírem Černým, Křinec, na provedení akce „Stavební úpravy Kapličky

             v Pátku“ a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:     6 hlasů pro

 

 8. VaK Nymburk, a.s.

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Vodovody a kanalizace

     Nymburk, a.s., za rok 2011.

    

     Usnesení č.  5 – 5 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce

             Pátek na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.      

             se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která se uskuteční dne 31. 5. 2012.

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 5 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje p. Ivetu Zikmundovou jako náhradníka pro zastupování

            Obce Pátek na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

             se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která se uskuteční dne 31. 5. 2012.

             Hlasování: 6 hlasů pro     

 

 9. Finanční výbor – rozpočtové opatření č. 03/2012

     Usnesení č.  7 – 5 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 03/2012, předložené

             Finančním výborem při ZO Pátek

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

10. SDH Pátek

      Usnesení č.  8 – 5 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zařazením Jednotky sboru dobrovolných hasičů Pátek,

             kategorie JPO V (s místní působností), do požárního poplachového plánu Středočeského

             kraje, s možností výjezdu jednotky i mimo své území.

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

11. MŠ Pátek

      Usnesení č.  9 – 5 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů plynoucích

             z plnění předškolní docházky, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Kouty, a pověřuje  

             starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 10 – 5 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí, aby Mateřská škola Pátek přijala peněžní dar ve výši

             ve výši 15.000,- Kč od Obce Choťánky na nákup hracího prvku do zahrady.  

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

12. Dopravní obslužnost

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí sdělení Středočeského kraje o stávající situaci

      v řešení dopravní obslužnosti v kraji.

 

      Usnesení č. 11 – 5 / 2012  

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zrušením nedělního autobusového spoje Městec

             Králové – Senice – Poděbrady a zpět (č. linky 270034), odjezd v 15:15 z Poděbrad.

             Hlasování:    6 hlasů pro 

 

Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis č. 2/2012 z jednání správní a dozorčí

 rady Svazku obcí NY-KO ze dne 11. 5. 2012.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek