Zápis č. 4/2012

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 17. 4. 2012

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:   p. Mgr. Martina Radoňová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 27. 3. 2012

                        5. Sanace

                        6. Cyklostezka

                        7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku

                        8. Finanční výbor

                        9. NY-KO

                      10. Pátecký ekovláček

                      11. Žádost Oldtimer Bohemia Rally – FIVA A

                      12. Různé

                      13. Diskuse

                      14. Závěr

                      

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 4/2012 ze dne   

           17. 4. 2012 p. Jindřicha Hněvsu a p. Bohuslava Kroupu.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 3/2012 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 27. 3. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávu starosty p. Jiřího Buluška

           o zveřejnění nadlimitní veřejné zakázky na služby  v otevřeném řízení podle zákona

           č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,  na akci „Sanační práce v obci   

           Pátek v bývalém objektu Styl“, ve stanoveném termínu. ZO dále rozhodlo zřídit dle § 74

           zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro tuto

           veřejnou zakázku hodnotící komisi a jmenovat jejími členy:

           1/ p. RNDr. Miloš Čeleda

           2/ p. RNDr. Tomáš Heřt

           3/ p. Ing. Vincent Strebeľ

           4/ p. Ing. Jindřich Vondra

           5/ p. Jiří Bulušek

    

    ZO také jmenovalo  náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni  

    členové komise:

          1/ p. RNDr. Tomáš Vylita

          2/ p. Mgr. Ferdinand Voráček

          3/ p. Ing. Michal Strebeľ

          4/ p. Bohuslav Kroupa

          5/ p. Luboš Vaněk     

          Zastupitelstvo obce dále rozhodlo pověřit hodnotící komisi otevíráním obálek s nabídkami

          a provedením posouzení kvalifikace.

 

   

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o požadavku Města Poděbrady na vytvoření dalších dvou odpočinkových míst podél

          cyklostezky z Pátku do Poděbrad a doplnění košů na odpadky. ZO také projednalo

          a schválilo Závěrečnou monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu, zpracované

          pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu „Z Pátku

          do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. projektu CZ.1.15/1.2.00/45.01074,

          a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů.

 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu č. 4/2012 o poskytnutí finančního

            příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým rybářským svazem, místní organizací

            Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 02/2012, předložené

            Finančním výborem při ZO Pátek a odsouhlasilo Mateřské škole Pátek přijetí peněžních

            darů ve výši 20.000,- Kč na zajištění dopravy do školky v přírodě a ve výši 16.000,- Kč

            na nákup koberců do obou tříd.  

 

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO

           za rok 2011 včetně výsledku přezkoumání hospodaření.

 

 

ad 10)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady

            svazku obcí „Cidlina“ ze dne 2. 4. 2012 a na jeho základě rozhodlo, že žádost o dotaci

            z fondu TPCA na Pátecký ekovláček bude podaná v rámci svazku obcí „Cidlina“.

 

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo informaci o konání rally historických vozidel  

           OLDTIMER BOHEMIA RALLY 2012 – FIVA A ve dnech 30. 8. až 1. 9. 2012, při níž

           jedna trasa povede obcí Pátek, a konstatovalo, že v této době nejsou plánované žádné

           uzavírky ani omezení dopravy na komunikacích v působnosti obce.  

 

           

ad 12) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení Středočeského kraje  

      o přidělení dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu  

      kapličky.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí nutnost kontroly stavu místních komunikací po letošní zimě.

ad 13) Diskuse:

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová informovala o pozitivních ohlasech na instalování laviček v části obce

      a o konání letošního dětského dne ve dvou termínech, a to v sobotu 9.6. rybářské závody a v neděli 10. 6. 2012

      na fotbalovém hřišti.

-         Starosta p. Jiří Bulušek informoval o průběhu zajišťování letošních obecních čarodějnic, které se uskuteční

      30. dubna od 18 hodin na prostranství vedle fotbalového hřiště.

-         Zastupitel p. Jindřich Hněvsa informoval, že sběr starého železa se uskuteční poslední sobotu měsíce dubna.

 

ad 14) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 17. 4. 2012

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 4 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 4 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a p. Bohuslava

            Kroupu.   

            Hlasování:   6 hlasů pro                     

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 3/2012 ze dne  27. 3. 2012 

     Usnesení č.  3 – 4 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 27. 3. 2012.

             Hlasování:  6hlasů pro                    

 

 

 5. Sanace

     Usnesení č.  4 –4 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek zřizuje podle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

             zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky

             „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“ a jmenuje členy hodnotící komise:

 

             1/ p. RNDr. Miloš Čeleda

             2/ p. RNDr. Tomáš Heřt

             3/ p. Ing. Vincent Strebeľ

             4/ p. Ing. Jindřich Vondra

             5/ p. Jiří Bulušek

 

       a náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni členové komise:

     

             1/ p. RNDr. Tomáš Vylita

             2/ p. Mgr. Ferdinand Voráček

             3/ p. Ing. Michal Strebeľ

             4/ p. Bohuslav Kroupa

             5/ p. Luboš Vaněk    

     

       Hlasování:  6 hlasů pro             

 

     Usnesení č.  5 – 4 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje hodnotící komisi otevíráním obálek s nabídkami

             a provedením posouzení kvalifikace.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 6. Cyklostezka

     Usnesení č.  6 – 4 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečnou monitorovací zprávu, hlášení a žádost

             o platbu, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci

             projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. projektu

             CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto  

             dokumentů.

             Hlasování:     6 hlasů pro

     

 7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku

     Usnesení č.  7 – 4 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu Smlouvu č. 4/2012 o poskytnutí finančního

             příspěvku, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Českým rybářským svazem, místní organizací

             Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:     6 hlasů pro

 

 8. Finanční výbor

     Usnesení č.  8 – 4 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/2012, předložené

             Finančním výborem při ZO Pátek

             Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  9 – 4 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí, aby Mateřská škola Pátek přijala peněžní dary ve výši

            20.000,- Kč na zajištění dopravy do školky v přírodě a ve výši 16.000,- Kč na nákup

            koberců do obou tříd.  

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 9. NY-KO

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí NY-KO za rok 2011

     včetně výsledku přezkoumání hospodaření.

 

10. Pátecký ekovláček

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí

      „Cidlina“ ze dne 2. 4. 2012.

      

      Usnesení č. 10 – 4 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu TPCA na Pátecký

           ekovláček v rámci svazku obcí „Cidlina“.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

11. Žádost Oldtimer Bohemia Rally – FIVA A

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci o konání rally historických vozidel  

      OLDTIMER BOHEMIA RALLY 2012 – FIVA A ve dnech 30. 8. až 1. 9. 2012, při níž

      jedna trasa povede obcí Pátek.

      

      Usnesení č. 11 – 4 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek neplánuje v době konání rally žádné uzavírky ani omezení dopravy        

           na komunikacích v působnosti obce.  

           Hlasování:    6 hlasů pro

 

 

12. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení Středočeského kraje o přidělení dotace

      ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu kapličky.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí nutnost kontroly stavu místních komunikací po letošní zimě.

 


13. Diskuse
 

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                          Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                            Jiří Bulušek