Zápis č. 3/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 27. 3. 2012

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 28. 2. 2012

                        5. Sanace

                        6. Kaplička

                        7. Poskytování sociálních služeb

                        8. MŠ Pátek

                        9. Dopravní obslužnost

                      10. ÚPSÚ Obce Pátek

                      11. Žádost o finanční příspěvek

                      12. Zpráva Výboru pro rozvoj obce Pátek - veřejné osvětlení

                                                                                        - místní komunikace

                      13. Valná hromada České spořitelny, a.s.

                      14. Žádost o souhlas s dělením pozemků

                      15. Knihovna – Darovací smlouva

                      16. Odpady

                      17. Různé

                      18. Diskuse

                      19. Závěr

                      

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 3/2012 ze dne   

           27. 3. 2012 p. Mgr. Martinu Radoňovou a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 2/2012 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 28. 2. 2012.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení

           na akci „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“ a na jejím základě vyhlásilo

           nadlimitní veřejnou zakázku na služby  v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

           o veřejných zakázkách, v platném znění s termínem zveřejnění 30. 3. 2012.

         

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí výsledky průzkumu trhu na dodavatele

          akce „Oprava kapličky“, provedeného na základě bodu 2.2.2. Směrnice Obce Pátek

          o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a rozhodlo vybrat ze tří došlých nabídek:

 

          a/ Jaromír Černý, Křinec, nabídková cena   250.900,00 Kč (301.080,00 Kč včetně DPH)

          b/ MO-STAV, Dymokury, nabídková cena 275.500,00 Kč (330.600,00 Kč včetně DPH)

          c/ SenDr s.r.o. Poděbrady, nabídková cena 268.650,00 Kč (322.380,00 Kč včetně DPH)

           nabídku a/ v ceně 301,080,00 Kč a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška sepsáním smlouvy.

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávu Sociálního výboru při ZO Pátek

           o poskytování sociálních služeb občanům Pátku a rozhodlo smlouvu s Centrem sociálních

           a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., odmítnout.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Oznámení Mateřské školy Pátek

            o uzavření v době letních prázdnin 2012 od 16. 7. 2012 do 19. 8. 2012. Zastupitelstvo

            obce dále rozhodlo zaslat okolním obcím, jejichž děti navštěvují MŠ Pátek, vyúčtování

            neinvestičních nákladů za období 08 – 12 / 2011 a požádat o jejich úhradu.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

            o závěrech jednání o zajišťování dopravní obslužnosti, jehož výsledkem je rozhodnutí

            rozpouštět dosavadní rezervy a stanovení poplatku ve výši 5,-- Kč na občana (dle počtu

            obyvatel k 01.01.2011), a na jejich základě schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní

            uzavřený mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové a pověřilo starostu p. Jiřího

            Buluška jeho podpisem.

 

ad 10)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo znění zadávací dokumentace pro přípravu

            a zpracování Územního plánu Pátek. Dále ZO na základě závěrů připomínkového řízení

            neschválilo zařazení pozemku parc.č. KN 433/3 o výměře 3.148 m2 do územního plánu

            jako nově  zastavitelné území.     

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Českého rybářského svazu, Místní organizace

           Pátek, o finanční příspěvek na podporu činnosti dětského rybářského  kroužku a rozhodlo

           poskytnout částku 10.000,00 Kč.

           

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávu Výboru pro rozvoj obce Pátek

           při ZO Pátek a rozhodlo:

-         rozšíření veřejného osvětlení na prostranství u cyklostezky bude z finančních důvodů řešeno

      po zveřejnění pololetního výsledku hospodaření obce

-         schválilo opravu místní komunikace vedoucí ke sběrnému místu na odpady p.č. 73/3 v k.ú. Pátek

-         schválilo z důvodu bezpečnosti silničního provozu dodržování pravidla „dej přednost zprava“

      na místních komunikacích.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí pozvánku na řádnou valnou hromadu

           společnosti Česká spořitelna, a.s. dne 20.4.2012 a výsledky hospodaření za rok 2011

           a rozhodlo, že zástupce obce se této akce nezúčastní.

 

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Petry Němcové, Budiměřice, o souhlas s dělením

            pozemků par.č. 503/2 a 503/3 a tuto odsouhlasilo.

 

ad 15)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Darovací smlouvu č. 1/2012 na bezplatné

            převzetí 98 ks knih v hodnotě 4.839,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

            a p. Leošem Egerem, a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad 16)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Pátek 

            č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

            a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

            Pátek.

 

ad 17) Různé:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 18) Diskuse:

-         Zastupitel p. Jindřich Hněvsa upozornil na nařízení společnosti Vodovody a kanalizace

      Nymburk, a.s.,  provozující vodovodní a kanalizační sítě v obci, kterým nařizuje svým

      zaměstnancům odebírat čerpadla u neplatičů.

 

ad 19) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Martina Radoňová

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 27. 3. 2012

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 3 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 3 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Martinu Radoňovou

            a p. Ivetu Zikmundovou.   

            Hlasování:   7 hlasů pro                     

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 2/2012 ze dne  28. 2. 2012 

     Usnesení č.  3 – 3 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 28. 2. 2012.

             Hlasování:  7 hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Usnesení č.  4 –3 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na akci

             „Sanační práce v obci Pátek v bývalém objektu Styl“.

             Hlasování:  7 hlasů pro             

 

     Usnesení č.  5 – 3 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném

             řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 6. Kaplička

     Usnesení č.  6 – 3 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek v souladu se Směrnicí Obce Pátek o zadávání veřejných

             zakázek malého rozsahu souhlasí, aby opravu kapličky provedl pan Jaromír Černý,

             Křinec 334, 289 33 Křinec, IČO 45822271, DIČ CZ520223250, za nabídkovou cenu

             250.900,00 Kč bez DPH a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška sepsáním smlouvy.

             Hlasování:     7 hlasů pro

     

 7. Poskytování sociálních služeb

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zprávu Sociálního výboru při ZO Pátek

     o poskytování sociálních služeb občanům Pátku.

    

     Usnesení č.  7 – 3 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek neschvaluje smlouvu s Centrem sociálních a zdravotních

             služeb Poděbrady, o.p.s., na poskytování sociálních služeb občanům Pátku.

             Hlasování:     7 hlasů pro

 

 8. MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení Mateřské školy Pátek o uzavření v době

     letních prázdnin 2012 od 16. 7. 2012 do 19. 8. 2012.

 

     Usnesení č.  8 – 3 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zaslat okolním obcím,

             jejichž děti navštěvují MŠ Pátek, vyúčtování neinvestičních nákladů za období

             08 – 12 / 2011 a požádat o jejich úhradu.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 9. Dopravní obslužnost

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o závěrech

     jednání o zajišťování dopravní obslužnosti, jehož výsledkem je rozhodnutí rozpouštět

     dosavadní rezervy a stanovení poplatku ve výši 5,-- Kč na občana (dle počtu obyvatel

     k 01.01.2011)

    

     Usnesení č.  9 – 3 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní uzavřený mezi

           Obcí Pátek a Městem Městec Králové a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho

           podpisem.

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

10. ÚPSÚ Obce Pátek

      Usnesení č. 10 – 3 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje znění zadávací dokumentace pro přípravu

           a zpracování Územního plánu Pátek.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 11 – 3 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek na základě závěrů připomínkového řízení nesouhlasí

           se zařazením pozemku parc.č. KN 433/3 o výměře 3.148 m2 do územního plánu

           jako nově  zastavitelné území.     

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

11. Žádost o finanční příspěvek      

      Usnesení č. 12 – 3 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje finanční příspěvek Českému rybářskému svazu,

           Místní organizaci Pátek, na podporu činnosti dětského rybářského  kroužku ve výši

           10.000,00 Kč a ukládá Finančnímu výboru při ZO Pátek připravit rozpočtové opatření.

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

12. Zpráva Výboru pro rozvoj obce Pátek

      Usnesení č. 13 – 3 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje úpravu místní komunikace p.č. 73/3 v k.ú. Pátek.

              Hlasování :   7 hlasů pro     

 

      Usnesení č. 14 – 3 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí, aby na místních komunikacích bylo z důvodu

              bezpečného silničního provozu dodržováno pravidlo „dej přednost zprava“.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 


13. Valná hromada České spořitelny, a.s.
   

      Usnesení č. 15 – 3 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek nedeleguje svého zástupce na valnou hromadu společnosti

              Česká spořitelna, a.s., která se uskuteční dne 20. 4. 2012.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 

14. Žádost o souhlas s dělením pozemků

       Usnesení č. 16 – 3 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s dělením pozemků par.č. 503/2 a 503/3.

              Hlasování:     7 hlasů pro

 

15. Knihovna – Darovací smlouva

       Usnesení č. 17 – 3 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2012 na bezplatné převzetí 

              98 ks knih v hodnotě 4.839,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Leošem

              Egerem, a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

              Hlasování:      7 hlasů pro

 

16. Odpady

       Usnesení č. 18 – 3 / 2012

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Pátek  č. 1/2012

               o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

               komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek.

               Hlasování:     7 hlasů pro

 

18. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.  

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Mgr. Martina Radoňová

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek