Zápis č. 2/2012

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 28. 2. 2012

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Pavel Svoboda

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 24. 1. 2012

                        5. Sanace

                        6. Poskytování sociálních služeb

                        7. Zpráva kontrolního výboru

                        8. Zpráva finančního výboru

                        9. Žádosti

                      10. MŠ Pátek

                      11. Změna ÚPSÚ Poděbrady č. 14

                      12. Místní komunikace

                      13. Lesy

                      14. Různé

                      15. Diskuse

                      16. Závěr

                      

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 2/2012 ze dne   

           28. 2. 2012 p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše Vaňka.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 1/2012 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 24. 1. 2012.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o přípravě zadávací dokumentace pro výběrové řízení na sanaci kontaminované půdy,

          které by, dle doporučení SFŽP, mělo být vyhlášené jako nadlimitní. Zastupitelstvo obce

          rozhodlo zadat zpracování zadávací dokumentace, jakož i přípravu výběrového řízení,

          společnosti IPIefekt s.r.o., Viktora Huga 4, 150 00 Praha 5, IČO 291 93 133. ZO dále

          projednalo a schválilo Smlouvu o bezplatné výpůjčce, uzavřenou se společností

          RB HARMONIA VINI s.r.o.,  týkající se části  těchto pozemků:

A)    parc. č. 675 o výměře 161m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 v katastru

      nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

B)  st. parc. č. 38/2 o výměře 390m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 v katastru

     nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

C)    parc. č. 674 o výměře 128m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 v katastru

      nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

D)  st. parc. č. 39 o výměře 290m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 v katastru

     nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

E)   st. parc. č. 38/1 o výměře 864m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 v katastru

     nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk,

         a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o přípravě podkladů mapujících poskytování sociálních služeb občanům Pátku.

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí zprávy o výsledku přezkoumání

           hospodaření Obce Pátek za rok 2011 a Mateřské školy Pátek za rok 2011, předložené

           Kontrolním výborem při ZO Pátek.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání

           hospodaření obce Pátek za rok 2011, provedeného pracovníky Odboru finanční

           kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, a na jejím základě schválilo Závěrečný

           účet obce Pátek za rok 2011 bez výhrad. ZO dále projednalo Rozpočtové opatření            

           č. 01/2012, předložené správcem rozpočtu, a toto schválilo.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

-         Žádost manželů Moravcových čp. 111 o přidání sloupu veřejného osvětlení z důvodu bezpečnosti

na prostranství spojující hlavní silnici a cyklostezku a uložilo Výboru   pro rozvoj obce při ZO Pátek

zpracovat finanční analýzu.

-         Žádost p. Petry Němcové o souhlas s vedením inženýrských sítí k pozemkům p.č. 503/2

a 503/3 přes obecní pozemek p.č. 638 v k.ú. Pátek a tuto schválilo.

 

ad 10)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření příspěvkové organizace Mateřská

            škola Pátek v roce 2011 a rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši 82.549,77 Kč

            na účet 413 „Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření“ a následně jej

            použít na nákup plynu. Zastupitelstvo obce dále projednalo žádost ředitelky MŠ Pátek

            o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2011 ve výši 2.970,00 Kč

            ve fondu odměn a možnost jejich čerpání v roce 2012 a tuto schválilo.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo „Návrh zadání změny č. 14 Územního plánu sídelního

           útvaru Poděbrady“ a konstatovalo, že k němu nemá žádné připomínky.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo možnost úpravy místní komunikace p.č. 73/3 v k.ú. Pátek

           a uložilo Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek zjistit cenové nabídky.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci Výboru pro životní prostředí

           při ZO Pátek o havarijním stavu 3 stromů na obecním pozemku, které dle zjištění

           dendrologa představují obecné ohrožení, a uložilo místostarostce p. Zikmundové oznámit

           Obecnímu úřadu Pátek jejich pokácení. Zastupitelstvo obce dále projednalo a stanovilo

           cenu za prodej dřeva z obecního lesa ve výši 100,00 – 300,00 Kč za 1 m3 dle typu dřeviny 

           a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi vyvěsit cenový výměr po dobu 15 dnů na úřední

           desce.

 

ad 14) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí současný neuspokojivý stav parkování v intravilánu obce.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání správní

      a dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 23. 2. 2012.

 

ad 15) Diskuse:

V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 16) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 28. 2. 2012

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 2 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 2 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše

            Vaňka.   

            Hlasování:   6 hlasů pro              1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)       

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 1/2012 ze dne  24. 1. 2012 

     Usnesení č.  3 – 2 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 1/2012 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 24. 1. 2012.

             Hlasování:  7 hlasů pro                    

 

 5. Sanace

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o přípravě

     zadávací dokumentace pro výběrové řízení na sanaci kontaminované půdy.

 

     Usnesení č.  4 – 2 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje společnost IPIefekt s.r.o., Viktora Huga 4, 150 00

             Praha 5, IČO 291 93 133, zpracováním zadávací dokumentace a přípravou výběrového

             řízení na sanaci kontaminované půdy.

             Hlasování:  6 hlasů pro              1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

     Usnesení č.  5 – 2 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o bezplatné výpůjčce, uzavřenou

             se společností RB HARMONIA VINI s.r.o.,  týkající se části  těchto pozemků:

A)      parc. č. 675 o výměře 161m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 v katastru 

  nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

  Nymburk,

B)       st. parc. č. 38/2 o výměře 390m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616  

  v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

  pracoviště Nymburk,

C)      parc. č. 674 o výměře 128m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 v katastru   

  nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

  Nymburk,

D)      st. parc. č. 39 o výměře 290m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616  

  v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

  pracoviště Nymburk,

E)       st. parc. č. 38/1 o výměře 864m2, v k.ú. Pátek u Poděbrad, zapsaný na L.V. č. 616 

  v katastru nemovitosti vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 

  pracoviště Nymburk,

  a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 6. Poskytování sociálních služeb

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o přípravě 

     podkladů mapujících poskytování sociálních služeb občanům Pátku.

     

 7. Zpráva kontrolního výboru

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce

     Pátek za rok 2011 a Mateřské školy Pátek za rok 2011, předložené Kontrolním výborem

     při ZO Pátek.

 

 8. Zpráva finančního výboru

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce

     Pátek za rok 2011, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu

     Středočeského kraje

 

     Usnesení č.  6 – 2 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet obce Pátek za rok 2011 bez výhrad.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  7 – 2 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 01/2012, předložené

           správcem rozpočtu

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

  9. Žádosti

     Usnesení č.  8 – 2 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek zpracovat finanční

           analýzu pro případné přidání sloupu veřejného osvětlení z důvodu bezpečnosti

           na prostranství spojující hlavní silnici a cyklostezku .

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  9 – 2 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s vedením inženýrských sítí k pozemkům p.č. 503/2

           a 503/3 v k.ú. Pátek  přes obecní pozemek p.č. 638 v k.ú. Pátek.

           Hlasování:    7 hlasů pro  

 

10. MŠ Pátek

      Usnesení č. 10 – 2 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola

           Pátek v roce 2011 a souhlasí s převedením výsledku hospodaření ve výši 82.549,77 Kč

           na účet 413 „Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření“ k následnému

           použití na nákup plynu.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 2 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje ponechání nevyčerpaných finančních prostředků

           z roku 2011 ve výši 2.970,00 Kč ve fondu odměn a možnost jejich čerpání v roce 2012.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

11. Změna ÚPSÚ Poděbrady č. 14      

      Usnesení č. 12 – 2 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek nemá připomínek k „Návrhu zadání změny č. 14 Územního

           plánu sídelního útvaru Poděbrady“.

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

12. Místní komunikace

      Usnesení č. 13 – 2 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek zjistit cenové

              nabídky na úpravu místní komunikace p.č. 73/3 v k.ú. Pátek.

              Hlasování :   7 hlasů pro     

 

13. Lesy

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci Výboru pro životní prostředí při ZO

      Pátek o havarijním stavu 3 stromů na obecním pozemku, které dle zjištění dendrologa

      představují obecné ohrožení.

 

      Usnesení č. 14 – 2 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek ukládá místostarostce p. Zikmundové oznámit Obecnímu

              úřadu Pátek pokácení 3 stromů v havarijním stavu.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 15 – 2 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek stanovuje cenu za prodej dřeva z obecního lesa ve výši

              100,00 – 300,00 Kč za 1 m3 dle typu dřeviny Kč za 1 m3 a ukládá starostovi p. Jiřímu

              Buluškovi vyvěsit cenový výměr po dobu 15 dnů na úřední desce.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 

14. Různé

      - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí současný neuspokojivý stav parkování

        v intravilánu obce.

      - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání správní a dozorčí rady

        Svazku obcí NY-KO ze dne 23. 2. 2012.

           

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Luboš Vaněk

 

Starosta:                            Jiří Bulušek