Zápis č. 1/2012

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 24. 1. 2012

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 20. 12. 2011

                        5. Cyklostezka

                        6. Sanace

                        7. SDH - preventivně výchovná činnost

                        8. Inventury 2011

                        9. Vodovod Pátek - Úmyslovice

                      10. Poskytování sociálních služeb

                      11. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

                      12. Dopravní situace v obci

                      13. Kontrolní výbor

                      14. Různé

                      15. Diskuse

                      16. Závěr

                      

 

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 1/2012 ze dne   

           24. 1. 2012 p. Jindřicha Hněvsu a p. Mgr. Martinu Radoňovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 14/2011 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 20. 12. 2011.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o úspěšném slavnostním otevření Cyklistické stezky Pátek – Poděbrady, realizované 

          v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č.

          CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida

          Ratha, které proběhlo dne 6.1.2012. Dále ZO schválilo 2. monitorovací zprávu, hlášení      

          a žádost o platbu, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy,      

          a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů. ZO také projednalo     

          a schválilo pojistnou smlouvu na pojištění stavby cyklostezky a k ní náležícího souboru 

          movitých věcí, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností Kooperativa pojišťovna, a.s.,         

          a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

          o tom, že obec obdržela registraci akce k naší žádosti o dotaci na sanaci kontaminované

          půdy. ZO dále projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené mezi Obcí

          Pátek a společností RB HARMONIA VINI s.r.o., kterým se mění termín nabytí vlastnictví

          k pozemkové parcele č. 675, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem. ZO také

          rozhodlo vypůjčit si bezplatně od této společnosti pozemky parc. č. 675, 674,  st. 39, st.

         38/2 a  st. 38/1 v k.ú. Pátek u Poděbrad, potřebné pro zajištění chystané sanace

          kontaminované půdy, a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr

          na úřední desce po dobu 15 dní.

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o plnění plánu preventivně

           výchovné činnosti požární ochrany v obci Pátek za rok 2011a schválilo Plán preventivně

           výchovné činnosti na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2012.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Inventury majetku Obce Pátek za rok 2011

           včetně vyřazení  a likvidace majetku v celkové hodnotě 16.697,70 Kč dle návrhu

           inventarizační komise, a Mateřské školy Pátek za rok 2011. ZO dále uložilo správci

           poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

           a odstraňování komunálních odpadů, požádat při vymáhání dlužných částek o součinnost

           bankovní domy a Úřad práce Nymburk.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo žádost Obce Úmyslovice o povolení umístit zařízení        

           na dochlorování vody pro vodovodní řad pro obec Kouty a Úmyslovice na pozemku

           ve vlastnictví obce Pátek, tuto vzalo na vědomí s tím, že rozhodnutí vydá po dodání

           potřebné projektové dokumentace.   

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních

           služeb ze strany Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., a uložilo

           starostovi p. Jiřímu Buluškovi, aby ve spolupráci se Sociálním výborem při ZO Pátek

           zjistil rozsah služeb, poskytnutých touto organizací občanům Pátku v roce 2011.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku:

a)      č.1/2012 s SDH Pátek na částku 60.000,- Kč 

b)      č.2/2012 s Mysliveckým sdružením Pátek na částku 10.000,- Kč

c)      č.3/2012 s TJ Pátek na částku  150.000,- Kč

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí stanovisko Dopravního inspektorátu

           Policie ČR Nymburk k řešení bezpečnosti silničního provozu v obci. ZO dále projednalo

           tyto žádosti:

           a/ žádost p. Martiny Martincové o souhlas s povrchovými úpravami veřejného

               prostranství v majetku Obce Pátek před nemovitostí čp. 133 a tuto schválilo,

           b/ žádost skupiny občanů o instalaci dopravního zrcadla v lokalitě „V Ohrádkách“

               a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi požádat o stanovisko Dopravního inspektorátu

               Policie ČR k řešení situace.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu Kontrolního výboru při ZO

           Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finančních příspěvků poskytnutých v roce 2011

           SDH Pátek, TJ Pátek a Mysliveckému sdružení Pátek.

 

 

ad 14) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí průběžný stav vyklízení objektu hokejových kabin.

 

 

ad 15) Diskuse:

V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 16) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup

           a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                     Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 24. 1. 2012

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 1 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 1 / 2012

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Jindřicha Hněvsu a Mgr. Martinu

            Radoňovou   

            Hlasování:   7 hlasů pro       

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 14/2011 ze dne  20. 12. 2011 

     Usnesení č.  3 – 1 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 14/2011 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 20. 12. 2011.

             Hlasování:  6 hlasů pro               1 se zdržel (p. Jindřich Hněvsa)     

 

 5. MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o úspěšném 

     slavnostním otevření Cyklistické stezky Pátek – Poděbrady, realizované v rámci projektu

     „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to 

     za účasti hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha.

 

     Usnesení č.  4 – 1 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje 2. monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu,

             zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy, a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 1 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje pojistnou smlouvu na pojištění stavby cyklostezky

             a k ní náležícího souboru movitých věcí, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

             Kooperativa pojišťovna, a.s., a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím

             podpisem.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 6.  Sanace

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o přidělení

      akceptačního čísla naší žádosti o dotaci na sanaci kontaminované půdy.

      

      Usnesení č.  6 – 1 / 2012

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené mezi Obcí

             Pátek a společností RB HARMONIA VINI s.r.o., kterým se mění termín nabytí 

             vlastnictví k pozemkové parcele č. 675, a pověřuje  starostu p. Jiřího Buluška jeho

             poddpisem.  

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

    Usnesení č.  7 – 1 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek vyhlašuje záměr vypůjčit si bezplatně od společnosti RB

           HARMONIA VINI s.r.o. pozemky parc. č. 675, 674,  st. 39, st. 38/2 a  st. 38/1 v k.ú.

           Pátek u Poděbrad, potřebné pro zajištění chystané sanace kontaminované půdy, a ukládá

           starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit ho na úřední desce po dobu 15 dní.

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

 7. SDH – preventivně výchovná činnost

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o plnění plánu preventivně výchovné 

     činnosti požární ochrany v obci Pátek za rok 2011.

 

     Usnesení č.  8 – 1 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti na úseku požární

           ochrany v obci Pátek na rok 2012.

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

 8. Inventury 2011

     Usnesení č.  9 – 1 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventury majetku Obce Pátek za rok 2011

           a Mateřské školy Pátek za rok 2011.

           Hlasování:    7 hlasů pro  

 

     Usnesení č. 10 – 1 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyřazení a likvidaci majetku obce dle návrhu

           inventarizační komise v celkové hodnotě 16.697,70 Kč.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 1 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek ukládá správci poplatku za provoz systému shromažďování,

           sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, požádat

           o součinnost při vymáhání dlužných částek bankovní domy a Úřad práce Nymburk.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

 9. Vodovod Pátek - Úmyslovice

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí žádost Obce Úmyslovice o povolení umístit 

     zařízení na dochlorování vody pro vodovodní řad pro obec Kouty a Úmyslovice na pozemku

     ve vlastnictví obce Pátek.

 

 

10. Poskytování sociálních služeb

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí návrh smlouvy o poskytování sociálních

      a zdravotních služeb ze strany Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.

 

      Usnesení č. 12 – 1 / 2012

           Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi, aby ve spolupráci

           se Sociálním výborem při ZO Pátek zjistil rozsah služeb, poskytnutých Centrem

           sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.,  občanům Pátku v roce 2011.

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

 

11. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

      Usnesení č. 13 – 1 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č.1/2012 o poskytnutí finančního

              příspěvku ve výši 60.000,-Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SDH Pátek a  pověřuje

              starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování :   7 hlasů pro     

 

      Usnesení č. 14 – 1 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 2/2012 o poskytnutí finančního 

              příspěvku ve výši 10.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Mysliveckým sdružením

              Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 15 – 1 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 3/2012 o poskytnutí finančního 

              příspěvku ve výši 150.000,- Kč, uzavřenou mezi Obcí Pátek a TJ Pátek a pověřuje

              starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 

12. Dopravní situace v obci

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR

      Nymburk k řešení bezpečnosti silničního provozu v obci.

 

      Usnesení č. 16 – 1 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Martině Martincové povrchové úpravy veřejného

              prostranství v majetku Obce Pátek před nemovitostí čp. 133 na vlastní náklady.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 17 – 1 / 2012

              Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi požádat o stanovisko

              Dopravního inspektorátu Policie ČR k řešení situace v lokalitě „V Ohrádkách“  instalací   

              dopravního zrcadla.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

13. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí průběžný stav vyklízení objektu hokejových kabin.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

 

                                         Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek