Zápis č. 14/2011

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 20. 12. 2011

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Luboš Vaněk, Iveta

                         Zikmundová, Mgr. Martina Radoňová od bodu 5.

 

Omluveni:  p.  Jindřich Hněvsa

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 22. 11. 2011

                        5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        6. Cyklostezka

                        7. SDH - preventivně výchovná činnost, smlouva Okřínek

                        8. Finanční výbor - rozpočtové opatření č. 9/2011,  rozpočet 2012

                                                     - rozpočtový výhled 2012 - 2014 

                        9. Směrnice č. 2/2011 o odpisování dlouhodobého majetku

                      10. Změna č. 1 Územního plánu Okřínek

                      11. Smlouva č. 1039 - Radim

                      12. Harmonogram zasedání I. pololetí 2012

                      13. Různé

                      14. Diskuse

                      15. Závěr

                      

 

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 14/2011 ze dne   

           20. 12. 2011 p. Bohuslava Kroupu a p. Luboše Vaňka.

 

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 13/2011 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 22. 11. 2011.

 

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí závěry kontroly, uskutečněné dne

          8. 12. 2011 pracovníky Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na základě

          závěrečné monitorovací zprávy v rámci projektu NUTS II Střední Čechy „Modernizace

          a zvýšení kapacity Mateřské školy Pátek“, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/39.00873, při které

          nebyly zjištěné závady. ZO dále projednalo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne

          11.10.2010, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s. a týkající se

          rozšíření dodávky o vícepráce, nutné z důvodu změny projektu, v celkové hodnotě

          806.831,00 Kč bez DPH, tento dodatek schválilo a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

          jeho podpisem. ZO dále rozhodlo požadovat za děti z jiných obcí, navštěvující MŠ Pátek, 

          náhradu neinvestičních nákladů. ZO také projednalo a schválilo vyřazení nepotřebného

           a nepoužitelného majetku z MŠ Pátek, část rozhodlo nabídnou k prodeji a uložilo

           starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit nabídku na úřední desce.

 

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o úspěšné kolaudaci stavební části  veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek –

           Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje

           Rösslera“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, která proběhla dne 8. 12. 2011.

 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o spolupráci mezi Obcemi Pátek a Okřínek           

           na zajištění požární ochrany v obci Okřínek Jednotkou SDH Pátek v období od 1. 1. 2012

           do 31. 12. 2012,  tuto schválilo a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Preventivně výchovná činnost – překládá se na příští zasedání.

 

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo tyto dokumenty předložené Finančním

            výborem při ZO Pátek:

-         Rozpočtové opatření č. 9/2011

-         Rozpočet na rok 2012 v paragrafovém členění

-         Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2014

 

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2011 o odpisování dlouhodobého

           majetku.

 

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Změna č. 1 Územního plánu Okřínek“

           a konstatovalo, že k němu nemá žádné připomínky.

 

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu č. 1039 na likvidaci nadrozměrného

           odpadu v roce 2012, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Radim a pověřilo starostu          

           p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání obecního

           zastupitelstva v I. pololetí 2012 na tyto dny:

           24. 1. 2012 od 18.30 hod.                 17. 4. 2012 od 18.30 hod.

           28. 2. 2012 od 18.30 hod.                 29. 5. 2012 od 18.30 hod.

           27. 3 .2012 od 18.30 hod.                 19. 6. 2012 od 18.30 hod.

 

 

ad 13)Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí nový ceník vodného a stočného pro rok 2012 společnosti VaK Nymburk a.s.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí další postup při vyklízení objektu hokejových kabin.

 

 

ad 14) Diskuse:

-         Starosta p. Jiří Bulušek pozval členy zastupitelstva i hosty na tradiční vánoční zpěvy, které se uskuteční dne 24. 12. 2011 ve 22.00 hod. v Kostele sv. Vavřince v Pátku.

 

ad 15) Závěrem starosta obce Pátek p. Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup,

           popřál příjemné prožití vánočních svátků a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

   

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 20. 12. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 14 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  5 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 14 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a Luboše

            Vaňka.   

            Hlasování:   5 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 13/2011 ze dne  22. 11. 2011 

     Usnesení č.  3 – 14 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 13/2011 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 22. 11. 2011.

             Hlasování:  5 hlasů pro     

 

 5. MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí závěry kontroly, uskutečněné dne 8. 12. 2011 

     pracovníky Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na základě závěrečné 

     monitorovací zprávy v rámci projektu NUTS II Střední Čechy „Modernizace a zvýšení

     kapacity Mateřské školy Pátek“, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/39.00873.

 

     Usnesení č.  4 – 14 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2010,

             uzavřený mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s. a týkající se rozšíření dodávky

             o vícepráce, nutné z důvodu změny projektu, v celkové hodnotě 806.831,00 Kč

             bez DPH, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 14 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek požaduje, aby za děti z jiných obcí, navštěvující MŠ Pátek, 

             byla zastupitelstvům odeslaná vyúčtování neinvestičních nákladů a požadovaná jejich 

             úhrada.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 14 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s vyřazením nepotřebného a nepoužitelného majetku

             z MŠ Pátek  v celkové hodnotě 24.325,-- Kč.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

      Usnesení č.  7 – 14 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje odprodej nepotřebného majetku z MŠ Pátek

             za stanovenou celkovou částku 4.300,00 Kč a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi

             zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní na úřední desce.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 6.  Cyklostezka

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o úspěšné 

      kolaudaci stavební části  veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“,

      realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č.

      CZ.1.15/1.2.00/45.01074, která proběhla dne 8. 12. 2011.

 

 

 7. SDH – preventivně výchovná činnost, smlouva Okřínek

     Preventivně výchovná činnost se překládá na příští zasedání.

 

     Usnesení č.  8 – 14 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Obcemi Pátek a Okřínek           

           na zajištění požární ochrany v obci Okřínek Jednotkou SDH Pátek v období od 1. 1. 2012

           do 31. 12. 2012 a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování:    6 hlasů pro

 

  

 8. Finanční výbor

     Usnesení č.  9 – 14 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2011, předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

           Hlasování:    6 hlasů pro  

 

     Usnesení č. 10 – 14 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočet Obce Pátek na rok 2012 v paragrafovém

           členění jako přebytkový a přebytek bude použitý na částečnou splátku půjčky od SFŽP.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 14 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtový výhled na roky 2012 – 2014.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 12 – 14 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje p. Ivetu Zikmundovou vyzvednutím Výpisu z účtu

           majitele k 31. 12. 2011 z Centrálního depozitáře cenných papírů v Praze.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

 9. Směrnice č. 2/2011 o odpisování dlouhodobého majetku

     Usnesení č. 13 – 14 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Směrnici č. 2/2011 o odpisování dlouhodobého

            majetku.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

10. Změna č. 1 Územního plánu Okřínek

      Usnesení č. 14 – 14 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek nemá připomínek k návrhu „Změna č. 1 Územního plánu

            Okřínek“. 

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

11. Smlouva č. 1039 - Radim

      Usnesení č. 15 – 14 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu č. 1039 na likvidaci nadrozměrného

              odpadu v roce 2012, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Obcí Radim a pověřuje starostu          

              p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

              Hlasování:   6 hlasů pro

  

12. Harmonogram zasedání I. pololetí 2012

      Usnesení č. 16 – 14 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Harmonogram veřejného zasedání obecního

              zastupitelstva v I. pololetí 2012 na tyto dny:

              24. 1. 2012 od 18.30 hod.                 17. 4. 2012 od 18.30 hod.

              28. 2. 2012 od 18.30 hod.                 29. 5. 2012 od 18.30 hod.

              27. 3 .2012 od 18.30 hod.                 19. 6. 2012 od 18.30 hod.

              Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

13. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí nový ceník vodného a stočného pro rok 2012 společnosti VaK Nymburk a.s.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí další postup při vyklízení objektu hokejových kabin.

 

 

14. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

      

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                         Luboš Vaněk

 

Starosta:                            Jiří Bulušek