Zápis č. 13/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 22. 11. 2011

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová,

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 25. 10. 2011

                        5. MŠ Pátek

                        6. Cyklostezka

                        7. Územní plán obce

                        8. Návrh rozpočtu NY-KO

                        9. Přezkoumání hospodaření obce

                      10. Knihovna

                      11. Dopravní obslužnost

                      12. Různé

                      13. Diskuse

                      14. Závěr

                      

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a po doplnění schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 13/2011 ze dne   

           22. 11. 2011 p. Bohuslava Kroupu a p. Mgr. Martinu Radoňovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 12/2011 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 25. 10. 2011.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Oznámení Mateřské školy Pátek

          o přerušení provozu ve dnech 23. 12. 2011 až 1. 1. 2012 z důvodu vánočních prázdnin.

          ZO dále projednalo žádost rodičů dětí, navštěvujících MŠ Pátek, o přehodnocení

          dopravního řešení v některých lokalitách obce z důvodu lepšího zajištění jejich

          bezpečnosti a rozhodlo požádat Dopravní inspektorát Policie ČR o vydání stanoviska

          ve věci umístění svislého dopravního značení A12 „Pozor děti“ na silnici č. III/32812.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“,

           realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

           reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a o schválení první monitorovací zprávy, hlášení

           a žádosti o platbu ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

          

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zadání územního plánu Obce Pátek. Dále

           projednalo žádost spolumajitelek o zařazení pozemku par.č. KN 433/3 v k.ú. Pátek

          o výměře 3.148 m2 jako nově zastavitelného území do ÚPSÚ Pátek a rozhodlo předat ji

           Ing. Arch. Milanu Vojtěchovi, jakožto zpracovateli územního plánu, k odbornému

           posouzení. 

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO

           na rok 2012.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek

           za rok 2011, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu

           Středočeského kraje, a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit odstranění zjištěných

           nedostatků - záporných zůstatků na podrozvahových účtech 901 a 902, vykázaných

           v Příloze rozvahy.

   

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvu č. 6/2011 na bezplatné

            převzetí 166 ks knih v hodnotě 4.412,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

            a p. Marií Horynovou, a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu

           Poděbradské Polabí na rok 2012, na jehož základě schválilo příspěvek obce ve výši

           1.000,- Kč a uložilo finančnímu výboru zapracovat jej do návrhu rozpočtu na rok 2012.

 

ad 12) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady

      Svazku obcí „Cidlina“ ze dne 15. 11. 2011.

 

ad 13) Diskuse:

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová pozvala členy zastupitelstva na slavnostní rozsvícení

      vánočního stromu, které se uskuteční dne 27. listopadu 2011 v 17.00 hod.

 

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Bohuslav Kroupa

 

                                    Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 22. 11. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 13 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 13 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a Mgr. Martinu

            Radoňovou   

            Hlasování:   7 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 11/2011 ze dne  25. 10. 2011 

     Usnesení č.  3 – 13 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 12/2011 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 25. 10. 2011.

             Hlasování:  7 hlasů pro     

 

 5. MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení Mateřské školy Pátek o přerušení

     provozu ve dnech 23. 12. 2011 až 1. 1. 2012 z důvodu vánočních prázdnin.

 

     Usnesení č.  4 – 13 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s podáním žádosti na Dopravní inspektorát Policie

             ČR o vydání stanoviska ve věci umístění svislého dopravní ho značení A12 „Pozor děti“

             na silnici III. třídy č. III/32812.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

6.  Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

     realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci

     projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č.

     CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a o schválení první monitorovací zprávy, hlášení a žádosti o platbu     

     ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy.

   

7. Územní plán obce

    Usnesení č.  5 – 13 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zadání územního plánu Obce Pátek. 

             Hlasování:    7 hlasů pro

  

    Usnesení č.  6 – 13 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s předáním žádosti spolumajitelek o zařazení

             pozemku par.č. KN 433/3 v k.ú. Pátek o výměře 3.148 m2 jako nově zastavitelného

             území do ÚPSÚ Pátek Ing. Arch. Milanu Vojtěchovi, jakožto zpracovateli územního

             plánu, k odbornému posouzení. 

             Hlasování:    7 hlasů pro

  

 8. Návrh rozpočtu NY-KO

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2012.

 

 9. Přezkoumání hospodaření obce

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce

     Pátek za rok 2011, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu

     Středočeského kraje.

  

     Usnesení č.  7 – 13 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zajistit odstranění       

            zjištěných nedostatků - záporných zůstatků na podrozvahových účtech 901 a 902,

            vykázaných v Příloze rozvahy.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

10. Knihovna

      Usnesení č.  8 – 13 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje darovací smlouvu č. 6/2011 na bezplatné převzetí

            166 ks knih v hodnotě 4.412,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a p. Marií

            Horynovou, a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

11. Dopravní obslužnost

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Poděbradské Polabí

      na rok 2012.

     

      Usnesení č. 9 – 13 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek Obce Pátek Mikroregionu Poděbradské  

              Polabí ve výši  1.000,- Kč a ukládá finančnímu výboru zapracovat jej do návrhu

              rozpočtu na rok 2012.

              Hlasování:   7 hlasů pro

  

12. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady Svazku

      obcí „Cidlina“ ze dne 15. 11. 2011.

 

13. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

      

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

 

                                          Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek