Zápis č. 12/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25. 10. 2011

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Marcela Miarková, Mgr. Martina Radoňová,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová, Bohuslav Kroupa od bodu 11.

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 20. 9. 2011

                        5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        6. Cyklostezka

                        7. Dopravní obslužnost

                        8. Odpady

                        9. Nájemní smlouva Poděbradská blata, a.s.

                      10. Inventury 2011

                      11. Finanční výbor

                      12. Dotační tituly Středočeského kraje

                      13. Různé

                      14. Diskuse

                      15. Závěr

 

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1) Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 12/2011 ze dne   

           25. 10. 2011 p. Luboše Vaňka a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 11/2011 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 20. 9. 2011.

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Závěrečnou monitorovací zprávu, hlášení

          a žádost o platbu, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy        

          v rámci projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, reg.č. projektu

          CZ.1.15/3.3.00/39.00873, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto

          dokumentů.

 

ad  6) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“,

           realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

           reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a schválilo monitorovací zprávu, hlášení a žádost

          o platbu, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy, a pověřilo

          starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů.

          

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Mandátní smlouvu na zajištění ostatní

           dopravní obslužnosti pro rok 2012, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec

           Králové a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení

           odpadového hospodářství v roce 2012, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností NYKOS,

           a.s., a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 9631

            ze dne 5.10.1998, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností Poděbradská blata, a.s.,

            a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

   

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo Plán inventarizace na rok 2011 a jmenovalo hlavní

           inventarizační komisi ve složení:

           předseda – p. Marcela Miarková, předsedkyně Finančního výboru při ZO

           člen         - p. Iveta Zikmundová, místostarostka

           člen         - p. Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO  

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo tyto dokumenty předložené Finančním výborem při ZO

           Pátek:

-         Rozpočtové opatření č. 8/2011 a toto schválilo.

-         Návrh rozpočtu svazku obcí Cidlina na rok 2012, na jehož základě schválilo příspěvek

      svazku ve výši 2.650,- Kč a uložilo finančnímu výboru zapracovat jej do návrhu rozpočtu na rok 2012.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo nabídku dotačních titulů Středočeského kraje pro rok 2012

            a rozhodlo zažádat o dotace na realizaci těchto akcí:

-         rekonstrukce budovy obecní knihovny a obecního úřadu

-         oprava místní kapličky

-         vybudování veřejného parku u objektu v majetku obce, v němž Diakonie ČCE provozuje Domov rodinného

      typu, který poskytuje celoročně služby lidem

      postiženým Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence.  

 

ad 13) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze shromáždění Dobrovolného svazku obcí

      „Mikroregion Poděbradské Polabí“ ze dne 6. 10. 2011.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vyhodnotilo průběh houslového a varhanového koncertu, který se uskutečnil

     dne 15. 10. 2011 v Kostele sv. Vavřince v Pátku.

 

ad 14) Diskuse:

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová seznámila zastupitelstvo s termínem konání akce Vítání občánků, které se uskuteční

      dne 5. listopadu 2011 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Luboš Vaněk

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 25. 10. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 12 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 12 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Luboše Vaňka a Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:   6 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 11/2011 ze dne  20. 9. 2011 

     Usnesení č.  3 – 12 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 11/2011 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 20. 9. 2011.

             Hlasování:  6 hlasů pro     

 

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Usnesení č.  4 – 12 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečnou monitorovací zprávu, hlášení a žádost

             o platbu, zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci

             projektu „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, reg.č. projektu

             CZ.1.15/3.3.00/39.00873, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto 

             dokumentů.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

6.  Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

     realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, a to jak v části „stavební 

     práce“ tak v části „krajinářské úpravy“, a konstatuje, že práce probíhají v souladu 

     s harmonogramem.

 

    Usnesení č.  5 – 12 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu,

             zpracované pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu

             „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074,

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů.

             Hlasování:    6 hlasů pro

    

7. Dopravní obslužnost

    Usnesení č.  6 – 12 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti

             pro rok 2012, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Městem Městec Králové a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:    6 hlasů pro

 

 8. Odpady

     Usnesení č.  7 – 12 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě na zabezpečení

            odpadového hospodářství v roce 2012, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností NYKOS,

            a.s., a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

            Hlasování:    6 hlasů pro

 

 9. Nájemní smlouva Poděbradská blata, a.s.

     Usnesení č.  8 – 12 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 9631 ze dne

            5.10.1998, uzavřený mezi Obcí Pátek a společností Poděbradská blata, a.s., a pověřuje

            starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

10. Inventury 2011

      Usnesení č.  9 – 12 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje hlavní inventarizační komisi ve složení:

            předseda – p. Marcela Miarková, předsedkyně Finančního výboru při ZO

            člen         - p. Iveta Zikmundová, místostarostka

            člen         - p. Mgr. Martina Radoňová, předsedkyně Sociálního výboru při ZO  

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

11. Finanční výbor

      Usnesení č. 10 – 12 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2011, předložené

              Finančním výborem při ZO Pátek.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 11 – 12 / 2011

   Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje příspěvek svazku obcí Cidlina ve výši 2.650,- Kč

   a ukládá finančnímu výboru zapracovat jej do návrhu rozpočtu na rok 2012.

              Hlasování:    7 hlasů pro

 

12. Dotační tituly Středočeského kraje

      Usnesení č. 12 – 12 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s podáním žádostí o dotace z dotačních titulů

              Středočeského kraje pro rok 2012 na realizaci těchto akcí:

-         rekonstrukce budovy obecní knihovny a obecního úřadu

-         oprava místní kapličky

-         vybudování veřejného parku u objektu v majetku obce, v němž Diakonie ČCE provozuje

      Domov rodinného typu, který poskytuje celoročně služby lidem

                 postiženým Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

13. Různé

- Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis ze shromáždění Dobrovolného svazku

  obcí „Mikroregion Poděbradské Polabí“ ze dne 6. 10. 2011.

           - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí vyhodnocení průběhu houslového

             a varhanového koncertu, který se uskutečnil dne 15. 10. 2011 v Kostele sv. Vavřince

             v Pátku.

 

14. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

      

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Luboš Vaněk

 

                                         Iveta Zikmundová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek