Zápis č. 11/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 20. 9. 2011

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Luboš Vaněk

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 23. 8. 2011

                        5. Cyklostezka

                        6. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        7. Sanace

                        8. Dopravní obslužnost

                        9. Nájemní smlouva kabiny

                      10. JSDH

                      11. Diakonie – Domov rodinného typu

                      12. Odpady

                      13. Různé

                      14. Diskuse

                      15. Závěr

 

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 11/2011 ze dne   

           20. 9. 2011 p. Mgr. Martinu Radoňovou a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 10/2011 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 23. 8. 2011.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“,

           realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

           reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části 

           „krajinářské úpravy“ a konstatovalo, že práce probíhají v souladu s harmonogramem.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo kupní smlouvu uzavřenou mezi Obcí

           Pátek a p. Stanislavem Janstou, Poděbrady, na odkoupení části pozemku, vedeného

           v PK pod č. 484, o výměře 102 m2, odděleného geometrických plánem č. 323-203/2011, 

           za cenu 100,-- Kč/1 m2, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem a JUDr.

           Libora Fiedlera vkladem do katastru nemovitostí.

  

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o zahájení provozu nové mateřské školy a o požadavku  Regionální rady regionu 

           soudržnosti Střední Čechy o vysvětlení některých nejasností Oznámení příjemce

           o změnách projektu předloženého Obcí Pátek.

          

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           o předání žádosti o vyplacení dotace na úhradu prací, provedených při předsanačním

           doprůzkumu a aktualizaci analýzy rizik, na SFŽP. 

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           o změnách v jízdních řádech od 1. 10. 2011 a o dalších jednáních, týkajících se  zajištění

           dopravní obslužnosti v dalších letech. 

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo zprávu p. Jindřicha Hněvsy, předsedy Výboru pro rozvoj

           obce při ZO Pátek, o výsledku místního šetření ve věci pronajatých hokejových kabin

           a na jejím základě rozhodlo vypovědět nájemní smlouvu k 1. 10. 2011. 

           

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o spolupráci mezi Obcemi Pátek 

           a Okřínek na zajištění požární ochrany v obci Okřínek jednotkou SDH Pátek v období

           od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo Žádost Diakonie ČCE – střediska v Libici nad Cidlinou -

           o souhlas s přihlašováním klientů Domova rodinného typu, lidí postižených

           Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, k trvalému pobytu v objektu, v němž

           Diakonie tento typ služeb poskytuje a jehož majitelem je Obec Pátek, a tuto schválilo.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo zprávu místostarostky p. Ivety Zikmundové o výsledku

           ankety mapující zájem občanů o svoz bioodpadu a na jejím základě rozhodlo zavést svoz

           bioodpadu od roku 2012.

 

ad 13) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

o závěrech jednání mimořádné valné hromady VaK Nymburk a.s., která se konala dne 1. září 2011.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

o průběhu příprav houslového a varhanového koncertu, který se uskuteční dne 15. 10. 2011

v Kostele sv. Vavřince v Pátku.

 

ad 14) Diskuse

            V bodě diskuse nebyly žádné příspěvky.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Mgr. Martina Radoňová

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 20. 9. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 11 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 11 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Martinu Radoňovou

            a Ivetu Zikmundovou.

            Hlasování:   6 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 10/2011 ze dne  23. 8. 2011 

     Usnesení č.  3 – 11 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 10/2011 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 23. 8. 2011.

             Hlasování:  6 hlasů pro     

 

 5. Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

     realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci

     projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. 

     CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části „krajinářské úpravy“

     a konstatuje, že práce probíhají v souladu s harmonogramem.

    

     Usnesení č.  4 – 11 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje kupní smlouvu na koupi části pozemku, vedeného

             v PK pod č. 484, o výměře 102 m2, odděleného geometrických plánem č. 323-203/2011,

             za cenu 100,-- Kč/1 m2, od pana Stanislava Jansty, Poděbrady a pověřuje starostu

             p. Jiřího Buluška  jejím podpisem a JUDr. Libora Fiedlera vkladem do katastru

             nemovitostí.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

6.  Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o zahájení 

     provozu nové mateřské školy a o požadavku  Regionální rady regionu soudržnosti Střední

     Čechy o vysvětlení některých nejasností Oznámení příjemce o změnách projektu

     předloženého Obcí Pátek.

 

7. Sanace

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o předání

    žádosti o vyplacení dotace na úhradu prací, provedených při předsanačním doprůzkumu

    a aktualizaci analýzy rizik, na SFŽP. 

 

 8. Dopravní obslužnost

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o změnách  

     v jízdních řádech od 1. 10. 2011 a o dalších jednáních, týkajících se  zajištění dopravní

     obslužnosti v dalších letech. 

 

 9. Nájemní smlouva kabiny

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí zprávu p. Jindřicha Hněvsy, předsedy Výboru

     pro rozvoj obce při ZO Pátek, o výsledku místního šetření ve věci pronajatých hokejových

     kabin.

 

     Usnesení č.  5 – 11 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek, na základě místního šetření, schvaluje výpověď z nájemní

            smlouvy, uzavřené mezi Obcí Pátek a p. Davidem Šafránkem na pronájem hokejových

            kabin, ke dni 1. 10. 2011.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

10. JSDH

      Usnesení č.  6 – 11 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Obcemi Pátek 

            a Okřínek na zajištění požární ochrany v obci Okřínek jednotkou SDH Pátek v období

            od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

11. Diakonie – Domov rodinného typu

      Usnesení č.  7 – 11 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí, aby Diakonie ČCE – středisko v Libici nad Cidlinou    

              jako provozovatel Domova rodinného typu, který poskytuje celoročně služby lidem

              postiženým Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, a jenž tuto činnost

              provozuje jako nájemce objektu, jehož majitelem je Obec Pátek, přihlašoval uživatele

              této služby k trvalému pobytu v tomto objektu.

              Hlasování:   6 hlasů pro

 

12. Odpady

      Usnesení č.  8 – 11 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zavedením svozu bioodpadu od roku 2012.

              Hlasování:   6 hlasů pro

 

13. Různé

     - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o závěrech

       jednání mimořádné valné hromady VaK Nymburk a.s., která se konala dne 1. září 2011.

     - Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

       příprav houslového a varhanového koncertu, který se uskuteční dne 15. 10. 2011 v Kostele

       sv. Vavřince v Pátku.

 

     

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Mgr. Martina Radoňová

 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek