Zápis č. 10/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23. 8. 2011

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1. Zahájení

                        2. Schválení programu zasedání

                        3. Určení ověřovatelů zápisu

                        4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 14. 7. 2011

                        5. Cyklostezka

                        6. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        7. Dopravní obslužnost

                        8. Odpady

                        9. Smlouvy - Smlouva o zřízení věcného břemena č. IV-12-6006412/6

                                            - Nájemní smlouva kabiny

                                            - Domovem české hudby o.p.s.

                      10. Knihovna

                      11. Spisový řád

                      12. Zpráva Kontrolního výboru při ZO Pátek

                      13. Rozpočtové opatření č. 6, 7

                      14. Valná hromada Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

                      15. Mikroregion Poděbradské Polabí

                      16. Různé

                      17. Diskuse

                      18. Závěr

 

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 10/2011 ze dne   

           23. 8. 2011 p. Jindřicha Hněvsu a pí. Mgr. Martinu Radoňovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 9/2011 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 14. 7. 2011.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“,

           realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

           reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části 

           „krajinářské úpravy“ a konstatovalo, že práce probíhají v souladu s harmonogramem.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo nabídku p. Stanislava Jansty, Poděbrady,

           na odkoupení části pozemku, vedeného v PK pod č. 484, o výměře 102 m2, odděleného

           geometrických plánem č. 323-203/2011, za cenu 100,-- Kč/1 m2, tuto akceptovalo

           a pověřilo p. JUDr. Libora Fiedlera sepsáním kupní smlouvy.  

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí vyhodnocení slavnostního zahájení

           provozu Mateřské školy Pátek, které se uskutečnilo dne 5. 8. 2011 za účasti hejtmana

           Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, zástupců Regionální rady regionu

           soudržnosti Střední Čechy a dalších významných hostů a občanů Pátku. 

           Zastupitelstvo obce dále projednalo rozšíření stavebních prací při přestavbě mateřské

           školy a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zpracovat Oznámení příjemce

           o změnách projektu a předat jej Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy.

          

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí dopis hejtmana Středočeského kraje

           MUDr. Davida Ratha, týkající se připravované soutěže na autobusové dopravce

           zajišťující základní dopravní obslužnost.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci místostarostky

           p. Zikmundové o nabídce společnosti NYKOS a.s. na likvidaci odpadů v roce 2012

           s rozšířením o svoz bioodpadu a rozhodlo uspořádat na toto téma anketu a zveřejnit ji

           v dalším Páteckém plátku.

 

ad  9)  Zastupitelstvo projednalo následující smlouvy:

           a/ Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-6006412/6 uzavřenou mezi Obcí Pátek    

               a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a tuto schválilo.

           b/ Smlouvu o zprostředkování kulturní akce – komorního koncertu uzavřenou mezi

               Obcí Pátek a Domovem české hudby o.p.s. a tuto schválilo

           c/ Nájemní smlouvu na pronájem hokejových kabin – z důvodu negativních ohlasů

               od občanů zastupitelstvo uložilo Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek, aby provedl,

               za účasti nájemce, kontrolu pronajatých prostorů. 

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  darovací smlouvu č. 5/2011 na bezplatné

            převzetí 24 ks knih v hodnotě 1.165,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

            a p. Kateřinou Zumrovou, a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím

            podpisem.

            Dále zastupitelstvo obce schválilo vyřazení knih v celkové hodnotě 992,-- Kč

            z majetku obce a na jejich likvidaci jmenovalo likvidační komisi ve složení p. Kroupa,

            Miarková a Zikmundová.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2011 – Spisový řád.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání

           hospodaření Obce Pátek za období 1 – 6 / 2011 předloženou kontrolním výborem.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2011, 

           vyhotovené správcem rozpočtu a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2011, předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

 

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí pozvánku společnosti Vodovody

           a kanalizace Nymburk, a.s., na mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 

           1. září 2011 a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce Pátek na této

           valné hromadě.

 

ad 15) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí dopis starosty Města Poděbrad,

           kterým oznamuje rozhodnutí zastupitelstva o vystoupení města z Mikroregionu

           Poděbradské Polabí a o jeho návrhu na zrušení tohoto uskupení.

 

           Zastupitelstvo obce rozhodlo tento návrh neakceptovat a doporučilo svolání schůzky

           zástupců všech členů mikroregionu k projednání další činnosti.

 

 

ad 16) V bodě různé nebyly žádné příspěvky.

 

ad 17) Diskuse:

-  Zastupitel pan Vaněk přednesl žádost společnosti Poděbradská blata a.s. o zapůjčení

   informačních cedulí o okolí Pátku.

 

ad 18) Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup a zasedání

           zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                        Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:       Jindřich Hněvsa

 

                                    Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                       Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 8. 2011

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 10 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 10 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu pana Jindřicha Hněvsu  a paní

            Mgr. Martinu Radoňovou.

             Hlasování:   7 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 9/2011 ze dne  14. 7. 2011 

     Usnesení č.  3 – 10 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 9/2011 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 14. 7. 2011.

             Hlasování:  6 hlasů pro      1 se zdržel (p. Jindřich Hněvsa)  

 

 5. Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

     realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci

     projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. 

     CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části „krajinářské úpravy“

     a konstatuje, že práce probíhají v souladu s harmonogramem.

    

     Usnesení č.  4 – 10 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje koupi části pozemku, vedeného v PK pod č. 484,

             o výměře 102 m2, odděleného geometrických plánem č. 323-203/2011, za cenu 100,-- 

             Kč/1 m2, od pana Stanislava Jansty, Poděbrady a pověřuje p. JUDr. Libora Fiedlera

             sepsáním kupní smlouvy.  

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

6.  Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí vyhodnocení slavnostního zahájení provozu

     Mateřské školy Pátek, které se uskutečnilo dne 5. 8. 2011 za účasti hejtmana  

     Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, zástupců Regionální rady regionu soudržnosti 

     Střední Čechy a dalších významných hostů a občanů Pátku. 

     Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí rozšíření stavebních prací při přestavbě Mateřské

     školy Pátek.

 

     Usnesení č.  5 – 10 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zpracovat Oznámení

             příjemce o změnách projektu a předat jej Regionální radě regionu soudržnosti Střední

             Čechy.

             Hlasování:  7 hlasů pro   

 

7. Dopravní obslužnost

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí dopis hejtmana Středočeského kraje MUDr. 

    Davida Ratha, týkající se připravované soutěže na autobusové dopravce zajišťující základní 

    dopravní obslužnost.

 

 8. Odpady

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci místostarostky p. Zikmundové

     o nabídce společnosti NYKOS a.s. na likvidaci odpadů v roce 2012 s rozšířením nabídky

     o svoz bioodpadu a rozhodlo uspořádat na toto téma anketu.

    

     Usnesení č.  6 – 10 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek ukládá místostarostce p. Zikmundové připravit do dalšího

             Páteckého plátku anketu na téma svoz bioodpadu.

             Hlasování:    7 hlasů pro

 

 9. Smlouvy

     Usnesení č.  7 – 10 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-

            6006412/6 uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín

            a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  8 – 10 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zprostředkování kulturní akce – 

             komorního koncertu uzavřenou mezi Obcí Pátek a Domovem české hudby o.p.s.

             a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  9 – 10 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek ukládá Výboru pro rozvoj obce při ZO Pátek provést

            za účasti nájemce kontrolu pronajatých hokejových kabin.

            Hlasování:   7 hlasů pro

        

10. Knihovna

      Usnesení č. 10 – 10 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje darovací smlouvu č. 5/2011 na bezplatné

             převzetí 24 ks knih v hodnotě 1.165,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek

             a p. Kateřinou Zumrovou, a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím

             podpisem.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 10 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyřazení knih v celkové hodnotě 992,-- Kč

             z majetku obce a na jejich likvidaci jmenuje likvidační komisi ve složení p. Kroupa,

             Miarková a Zikmundová.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

11. Spisový řád

      Usnesení č. 12 – 10 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Směrnici č. 1/2011 – Spisový řád.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

12. Zpráva Kontrolního výboru při ZO Pátek

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

      Obce Pátek za období 1 – 6 / 2011 předloženou kontrolním výborem.

 

13. Rozpočtové opatření č. 6, 7

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2011, vyhotovené

      správcem rozpočtu.

 

       Usnesení č. 13 – 10 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2011, předložené

              Finančním výborem při ZO Pátek.

              Hlasování:   7 hlasů pro

 

14. Valná hromada Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí pozvánku společnosti Vodovody a kanalizace

       Nymburk, a.s., na mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 1. září 2011.  

 

       Usnesení č. 14 – 10 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce

              Pátek na mimořádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk,

              a.s. se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která se uskuteční dne

              1. 9. 2011.

               Hlasování:   6 hlasů pro    

 

15. Mikroregion Poděbradské Polabí

      Zastupitelstvo obec Pátek bere na vědomí dopis starosty Města Poděbrad, kterým

      oznamuje rozhodnutí zastupitelstva o vystoupení města z Mikroregionu Poděbradské

      Polabí a o jeho návrhu na zrušení tohoto uskupení.

 

      Usnesení č. 15 – 10 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek nesouhlasí se zrušením Mikroregionu Poděbradské Polabí

              a doporučuje urychlené svolání schůzky zástupců všech členů mikroregionu

              k projednání další činnosti.

              Hlasování:    7 hlasů pro  

      

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Jindřich Hněvsa

                                  

                                          Mgr. Martina Radoňová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek