Zápis č. 9/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 14. 7. 2011

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková, Mgr. Martina Radoňová, 

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Jindřich Hněvsa

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Program:       1.    Zahájení

                        2.    Schválení programu zasedání

                        3.    Určení ověřovatelů zápisu

                        4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 28. 6. 2011

                        5.    Cyklostezka

                        6.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        7.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                        8.    Zpráva Kontrolního výboru při ZO Pátek

                        9.    Různé

                      10.    Diskuse

                      11.    Závěr

 

            Jednotlivé body byly projednané s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 9/2011 ze dne   

           14. 7. 2011 p. Bohuslava Kroupu a pí. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis č. 8/2011 ze zasedání Zastupitelstva

           obce Pátek ze dne 28. 6. 2011.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

            o průběhu realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“,

            realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

            reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části 

            „krajinářské úpravy“.

            Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na výkon autorského

            dozoru stavby Cyklostezka Pátek - Poděbrady, uzavřenou mezi Obcí Pátek a zhotovi-

            telem Ing. Jaroslavem Čálkem, Poděbrady.

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o provádění dokončovacích prací a dodávek vnitřního vybavení v mateřské škole.

           Dále ZO stanovilo den 5. 8. 2011 v 15.00 hod. jako termín slavnostního zahájení

           provozu nové Mateřské školy Pátek, po kterém bude následovat den otevřených dveří       

           pro širokou veřejnost.

          

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           o odeslání žádosti o dotaci z prostředků EU na sanaci zasažených území, adresované

           Ministerstvu životního prostředí ČR.

 

ad  8)  Zpráva Kontrolního výboru při ZO Pátek se přesouvá na příští zasedání ZO.

 

ad  9)  V bodě Různé nebyly žádné příspěvky.

 

ad 10) Diskuse:

-         Místostarostka pí. Zikmundová informovala o soutěži obcí v třídění odpadů.

 

ad 11) Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní přístup a zasedání

           zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                         Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:        Bohuslav Kroupa

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 14. 7. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 9 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 9 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Bohuslava Kroupu a pí. Ivetu

            Zikmundovou.

            Hlasování:   6 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu č. 8/2011 ze dne  28. 6. 2011 

     Usnesení č.  3 – 9 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce        

             ze dne 28. 6. 2011.

             Hlasování:  6 hlasů pro  

 

 5. Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o průběhu

     realizace veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci

     projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. 

     CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části „krajinářské úpravy“.

    

     Usnesení č.  4 – 9 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru

             stavby Cyklostezka Pátek - Poděbrady, realizované v rámci projektu „ Z Pátku  

             do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, 

             uzavřenou mezi Obcí Pátek a zhotovitelem Ing. Jaroslavem Čálkem, Poděbrady.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

6.  Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o provádění

     dokončovacích prací a dodávek vnitřního vybavení v mateřské škole.

 

     Usnesení č.  5 – 9 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek stanovuje den 5. 8. 2011 v 15.00 hod. jako termín 

             slavnostního zahájení provozu nové Mateřské školy Pátek, po kterém bude následovat

             den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

7. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o odeslání

    žádosti o dotaci z prostředků EU na sanaci zasažených území, adresované Ministerstvu

    životního prostředí ČR.

 

8. Zpráva Kontrolního výboru při ZO Pátek

     Tento bod se přesouvá na příští zasedání ZO Pátek.

 

 9. Různé

     Bez příspěvku.

 

10. Diskuse

      Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvek.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Bohuslav Kroupa

                                 

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek