Zápis č. 8/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 28. 6. 2011

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Mgr. Martina Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta 

                         Zikmundová

 

 

Omluveni:  p. Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa

 

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

 

Program:       1.    Zahájení

                        2.    Schválení programu zasedání

                        3.    Určení ověřovatelů zápisu

                        4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 31. 5. 2011

                        5.    Cyklostezka

                        6.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        7.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                        8.    Dopravní obslužnost

                        9.    Svazek obcí Cidlina

                      10.    Žádosti

                      11.    Změna č. 10 ÚPSÚ Poděbrady

                      12.    Zpráva finančního výboru

                      13.    Harmonogram zasedání ZO Pátek na II. pololetí 2011

                      14.    Různé

                      15.    Diskuse

                      16.    Závěr

 

                

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 8/2011 ze dne   

           28. 6. 2011 p. Luboše Vaňka a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 31. 5. 2011.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

            o dosavadním postupu prací při realizaci veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek –

            Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje

            Rösslera“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“ tak v části

            „krajinářské úpravy“.

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o provádění dokončovacích prací a dodávek vnitřního vybavení v mateřské škole.

           Současně vzalo na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje

           o povolení navýšení kapacity MŠ Pátek od 1. 9. 2011 na 40 dětí.

           Dále zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o poskytování služeb pultu

           centralizované ochrany, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SV-AGENCY a.s., Praha 4,        

           na zajištění objektu mateřské školy.

           Zastupitelstvo obce také projednalo a rozhodlo, dle návrhu ředitelky MŠ, vyřadit           

           z majetku obce soubor věcí, předaných do užívání mateřské škole, nabídnout jej           

           k odprodeji za celkovou částku 5.000,00 Kč, a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi

           zveřejnit tento záměr na Úřední desce Obce Pátek po dobu 15 dní.

 

             

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           o stavu zpracování žádosti o dotaci na sanaci zasažených území.

 

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo oznámení Středočeského kraje o jeho postupu

           při zajišťování dopravní obslužnosti a následné stanovisko Dopravního sdružení      

           svazku obcí Nymburska k této problematice a rozhodlo se k němu připojit.

 

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet svazku obcí Cidlina za rok 2010

           a vzalo jej na vědomí.

 

       

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

           a/ žádost p. Luďka Hněvsy o souhlas s povrchovými úpravami veřejného prostranství

               v majetku Obce Pátek před nemovitostí čp. 135 a tuto schválilo,

           b/ žádost p. Luďka Steckera, Jirkov u Chomutova, o povolení stanování účastníků

               cyklistického zájezdu ve dnech 2. až 9. 7. 2011 na území obce Pátek a tuto schválilo,

           c/ žádost manželů Kafkových o náhradu škody a tuto zamítlo.

 

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Změny č. 10 Územního plánu sídelního útvaru

           Poděbrady“ a konstatovalo, že k němu nemá žádné připomínky.

 

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2011, předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

 

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání obecního

           zastupitelstva ve II. pololetí 2011 na tyto dny:

           14. 7.  v 18.30 hod.                   25. 10.  v 18.30 hod.

           23. 8.  v 18.30 hod.                   22. 11.  v 18.30 hod.

           20. 9.  v 18.30 hod.                   20. 12.  v 18.30 hod.

 

     

ad 14) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení Obce Úmyslovice

      o zahájení výstavby vodovodu a s tím spojeného částečného omezení provozu

      na silnici u místního hřbitova.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení Městského úřadu Poděbrady,

     odboru životního prostředí, o zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty dle zákona

     o odpadech z důvodu nedodržení termínu podání hlášení za rok 2010.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

     o znečištění stavebních parcel v lokalitě „B“ a „Z2F“ náletovými rostlinami a plevelem. 

 

ad 15)  Diskuse:

-         Místostarostka p. Zikmundová informovala o nabídce společnosti Domovem české hudby o.p.s. Praha

      o možnosti uspořádání varhanového koncertu.

 

ad 16)   Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

             přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:        Luboš Vaněk

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 28. 6. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 8 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  5 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 8 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Luboše Vaňka a p. Ivetu

            Zikmundovou

            Hlasování:  5 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  31. 5. 2011 

     Usnesení č.  3 – 8 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

             31. 5. 2011.

             Hlasování: 5 hlasů pro  

 

 5. Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

     o dosavadním postupu prací při realizaci veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek –

     Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje

     Rösslera“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“, tak v části 

     „krajinářské úpravy“.

 

6.  Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o provádění

     dokončovacích prací a dodávek vnitřního vybavení v mateřské škole a Rozhodnutí

     Krajského úřadu Středočeského kraje o povolení navýšení kapacity MŠ Pátek od 1. září  

     2011 na 40 dětí.

 

     Usnesení č.  4 – 8 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pultu

             centralizované ochrany, uzavřenou mezi Obcí Pátek a SV-AGENCY a.s., Praha 4,        

             IČ 28501861, na zajištění objektu Mateřské školy Pátek.

             Hlasování:  5 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 8 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyřazení souboru věcí, předaných do užívání            

             Mateřské škole Pátek, z majetku obce a jeho odprodej za stanovenou celkovou částku

             5.000,00 Kč a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu

             15 dní na úřední desce.

             Hlasování:  5 hlasů pro

 

 7. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o stavu

     zpracování žádosti o dotaci na sanaci zasažených území.

 

   

 8. Dopravní obslužnost

     Usnesení č.  6 – 8 / 2011

           Zastupitelstvo obce se připojuje ke stanovisku "Dopravního sdružení svazku obcí   

           Nymburska" a souhlasí s navrženým postupem.

           Hlasování:   5 hlasů pro

 

 9. Svazek obcí Cidlina

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí Cidlina za rok 2010.

 

10. Žádosti

      Usnesení č.  7 – 8 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Luďku Hněvsovi povrchové úpravy veřejného

            prostranství v majetku Obce Pátek před nemovitostí čp. 135 na vlastní náklady.

            Hlasování:   5 hlasů pro

 

      Usnesení č.  8 – 8 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek povoluje panu Luďku Steckrovi, Jirkov u Chomutova,

            využít obecní pozemek parcelní číslo 584/35 v k. ú. Pátek u Poděbrad za účelem

            stanování účastníků cyklistického zájezdu  ve dnech 2.7. - 9.7. za podmínek, že budou

            dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku a po ukončení

            akce bude prostor uklizen.

            Hlasování:   5 hlasů pro

 

      Usnesení č.  9 – 8 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek neakceptuje žádost manželů Kafkových o náhradu škody

            a zamítá ji jako neopodstatněnou.

            Hlasování:  5 hlasů pro

                                   

11. Změna č. 10 ÚPSÚ Poděbrady

      Usnesení č. 10 – 8 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek nemá připomínky k návrhu „Změny č. 10 Územního plánu

            sídelního útvaru Poděbrady“.

            Hlasování:  5 hlasů pro

 

12. Zpráva Finančního výboru

      Usnesení č. 11 – 8 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření  č. 5/2011, předložené

            Finančním výborem při ZO Pátek.

            Hlasování:   5 hlasů pro

 

13. Harmonogram zasedání ZO Pátek na II. pololetí 2011

      Usnesení č. 12 – 8 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Harmonogram veřejného zasedání obecního

            zastupitelstva ve II. pololetí 2011 na tyto dny:

             14. 7. 2011 od 18.30 hod.         25. 10. 2011 od 18.30 hod.

             18. 8. 2011 od 18.30 hod.         22. 11. 2011 od 18.30 hod.

             20. 9. 2011 od 18.30 hod.         20. 12. 2011 od 18.30 hod.

             Hlasování: 5 hlasů pro

 

 

14. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení Obce Úmyslovice o zahájení výstavby

      vodovodu a s tím spojeného částečného omezení provozu na silnici u místního hřbitova.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení Městského úřadu Poděbrady, odboru životního

      prostředí, o zahájení správního řízení ve věci uložení pokuty dle zákona  o odpadech z důvodu

      nedodržení termínu podání hlášení za rok 2010.

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

      o znečištění stavebních parcel v lokalitě „B“ a „Z2F“ náletovými rostlinami a plevelem. 

 

15. Diskuse

      Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Luboš Vaněk

                                  

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek