Zápis č. 7/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 31. 5. 2011

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa,  Marcela Miarková,

                         Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Omluveni:  p. Mgr. Martina Radoňová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák

 

Program:       1.    Zahájení

                        2.    Schválení programu zasedání

                        3.    Určení ověřovatelů zápisu

                        4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 26. 4. 2011

                        5.    Cyklostezka

                        6.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        7.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                        8.    ÚPSÚ Obce Pátek

                        9.    Změna č. 13 ÚPSÚ Poděbrady

                      10.    Valná hromada Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

                      11.    Žádost – Katastrální úřad pro Středočeský kraj

                      12.    Žádosti

                      13.    Rozpočtové opatření č. 4

                      14.    Různé

                      15.    Diskuse

                      16.    Závěr

 

                

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 7/2011 ze dne   

           31. 5. 2011 p. Luboše Vaňka a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 26. 4. 2011.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení Úřadu Regionální rady                                     

            Regionu soudržnosti Střední Čechy o výsledku kontroly postupu zadavatele při

            zadávání veřejné zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované 

            v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č.

            CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak v části „stavební práce“, tak v části „krajinářské 

            úpravy“. Vzhledem k tomu, že v obou případech nebyla zjištěna žádná pochybení

           a postup zadavatele byl schválen, starosta p. Jiří Bulušek může podepsat smlouvy

           s dodavateli a předat staveniště.                                                  

                   

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího

           Buluška o provedené kolaudaci v mateřské škole a nabytí právní moci kolaudačního 

           rozhodnutí.

          

           Poté zastupitelstvo obce přerušilo zasedání a členové se odebrali na prohlídku nové

           mateřské školy. Po návratu bylo zasedání Zastupitelstva obce Pátek obnoveno.

           

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečnou zprávu „Předsanační doprůzkum

           a aktualizace analýzy rizik“, zpracovanou společností CHEMCOMEX Praha, a.s., 

           kterou byla akce analýzy rizik kontaminovaného území 2005 ukončena. Zastupitelstvo 

           dále vzalo na vědomí informaci, že na základě doporučení, uvedených v závěrečné

           zprávě, začala příprava zpracování žádosti o dotaci na sanaci zasažených území.

 

ad  8)   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo č. 06/2011 na zpracování

            územního plánu Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Ing. arch. Milanem Vojtěchem,

            Nerudova 77, 533 04 Sezemice, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

            Zastupitelstvo obce dále projednalo koncepty projektů na vybudování chodníků

            u fotbalového hřiště a u objektu RB Harmonia Vini.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo návrh „Změny č. 13 Územního plánu sídelního útvaru

           Poděbrady“ a konstatovalo, že k němu nemá žádné připomínky.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Výroční zprávu společnosti  

           Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., za rok 2010.

           Zastupitelstvo obce dále pověřilo starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce

           Pátek na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.      

           se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která se uskuteční dne 3. 6. 2011.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo žádost Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

           Katastrální pracoviště Nymburk, o poskytnutí součinnosti při digitalizaci katastrálního

           území Pátek, a jako koordinátora jmenovalo pana Bohuslava Kroupu.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo tyto žádosti:

           a/  žádost p. Zdeňka Šafránka o povolení zpevnění parkovacího místa vedle vjezdu

                do dvora před nemovitostí čp. 99 a tuto schválilo.

            b/ žádost manželů Vokolkových, Pátek čp. 74, o povolení využití obecního pozemku

                za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků VIII. srazu velorexů  ve dnech 

                12. – 14. 8. 2011 a tuto schválilo s tím, že budou dodržena ustanovení obecně   

                závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po ukončení

                akce bude prostor uklizen.

            c/ přihlášku za člena Místní akční skupiny Mezilesí pro Obec Pátek a tuto schválilo.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2011, předložené

           Finančním výborem při ZO Pátek.

      

ad 14) Různé:

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci, že na základě podnětu p. Hrubého dojde u stromů před čp. 41

      v době vegetačního klidu ke korunovému řezu a jejich omlazení.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí oznámení Ministerstva zemědělství ČR o provedené kontrole

      závěrečného vyhodnocení akce „Pátek – vodovod – II. etapa“, jejímž výsledkem je ukončení akce a definitivní

      přiznání poskytnuté systémové dotace.

-         Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 1/2011 z jednání dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 17. 5. 2011. 

 

ad 15)  Diskuse:

-         Místostarostka p. Zikmundová upozornila na blížící se oslavy dětského dne, které se uskuteční v sobotu 4. 6. od 7.30 hod.

      u chaty místních rybářů a v neděli 5. 6.     od 14.00 hod. na fotbalovém hřišti.

-         Starosta p. Bulušek zhodnotil průběh akce „Pátecké jiskření“, která se uskutečnila dne 28. 5. 2011 na fotbalovém hřišti.

 

ad 16)   Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

             přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

 

Zapsala:                         Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:        Luboš Vaněk

 

                                     Iveta Zikmundová

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 31. 5. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 7 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 7 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Luboše Vaňka a p. Ivetu

            Zikmundovou

            Hlasování:  6 hlasů pro            

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  26. 4. 2011 

     Usnesení č.  3 – 7 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

             26. 4. 2011.

             Hlasování: 6 hlasů pro  

 

 5. Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí oznámení Úřadu Regionální rady Regionu 

     soudržnosti Střední Čechy o výsledku kontroly postupu zadavatele při zadávání veřejné

     zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu „Z Pátku

     do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, reg. č. CZ.1.15/1.2.00/45.01074, a to jak

     v části „stavební práce“, tak v části „krajinářské úpravy“.

 

6.  Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o provedené 

     kolaudaci v mateřské škole a nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

 

 7. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Závěrečnou zprávu „Předsanační doprůzkum

     a aktualizace analýzy rizik“, zpracovanou společností CHEMCOMEX Praha, a.s., kterou

     byla akce analýzy rizik kontaminovaného území 2005 ukončena. Zastupitelstvo dále bere 

     na vědomí informaci, že na základě doporučení, uvedených v závěrečné zprávě, začala

     příprava zpracování žádosti o dotaci na sanaci zasažených území.

   

 8. ÚPSÚ Obce Pátek

     Usnesení č.  4 – 7 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo č. 06/2011 na zpracování

           územního plánu Pátek, uzavřenou mezi Obcí Pátek a Ing. arch. Milanem Vojtěchem,

           Nerudova 77, 533 04 Sezemice, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování:  6 hlasů pro   

 

 9. Změna č. 13 ÚPSÚ Poděbrady

     Usnesení č.  5 – 7 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek nemá připomínky k návrhu „Změny č. 13 Územního plánu

           sídelního útvaru Poděbrady“.

           Hlasování:  6 hlasů pro

 

10. Valná hromada Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Výroční zprávu společnosti Vodovody                

      a kanalizace Nymburk, a.s., za rok 2010.

 

      Usnesení č.  6 – 7 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška zastupováním Obce

            Pátek na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.      

            se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která se uskuteční dne 3. 6. 2011.

            Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  7 – 7 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje p. Ivetu Zikmundovou jako náhradníka pro

            zastupování Obce Pátek na řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace  

            Nymburk, a.s. se sídlem v Nymburce, Bobnická 712, PSČ 288 21, která se uskuteční

            dne 3. 6. 2011.

            Hlasování: 6 hlasů pro     

 

11. Žádost – Katastrální úřad pro Středočeský kraj

      Usnesení č.  8 – 7 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje p. Bohuslava Kroupu koordinátorem součinnosti

            při digitalizaci katastrálního území Pátek.

            Hlasování:  6 hlasů pro   

 

12. Žádosti

      Usnesení č.  9 – 7 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek povoluje p. Zdeňku Šafránkovi zpevnění parkovacího místa

           vedle vjezdu do dvora před nemovitostí čp. 99 na vlastní náklady.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

Usnesení č. 10 – 7 / 2011

     Zastupitelstvo obce Pátek povoluje manželům Vokolkovým, Pátek čp. 74, využít

     obecní pozemek za hasičskou zbrojnicí za účelem stanování účastníků VIII. srazu

     velorexů ve dnech 12. – 14. 8. 2011 za podmínek, že budou dodržena ustanovení

     obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, zajištěno sociální zařízení a po

     ukončení akce bude prostor uklizen.

     Hlasování:  6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 11 – 7 / 2011

          Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se vstupem Obce Pátek do Místní akční skupiny

          Mezilesí.

          Hlasování:  6 hlasů pro

                                  

13. Rozpočtové opatření č. 4     

      Usnesení č. 12 – 7 / 2011

          Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2011, předložené

          Finančním výborem při ZO Pátek.

          Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

14. Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci, že na základě podnětu

      p. Hrubého dojde u stromů před čp. 41 v době vegetačního klidu ke korunovému řezu a jejich omlazení.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení Ministerstva zemědělství ČR o provedené kontrole závěrečného vyhodnocení

      akce „Pátek – vodovod – II. etapa“, jejímž výsledkem je ukončení akce a definitivní přiznání poskytnuté systémové dotace.

-         Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis č. 1/2011 z jednání dozorčí rady Svazku obcí NY-KO ze dne 17. 5. 2011. 

 

15. Diskuse

      Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu:           Luboš Vaněk

                                  

                                          Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek