Zápis č. 6/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 26. 4. 2011

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa,  Marcela Marková,

                         Mgr. Martina Radoňová, Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, 

 

Program:       1.    Zahájení

                        2.    Schválení programu zasedání

                        3.    Určení ověřovatelů zápisu

                        4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 29.3.2011

                        5.    Cyklostezka

                        6.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        7.    Dodatek k licenční smlouvě MUNIS

                        8.    Směrnice o zadávání veřejných zakázek

                        9.    Žádost – Klub RADOST

                      10.    Zpráva kontrolního a finančního výboru

                      11.    Rozpočtové opatření č. 2,3

                      12.    Sněm Svazu měst a obcí České republiky

                      13.    Různé

                      14.    Diskuse

                      15.    Závěr

 

                 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 6/2011 ze dne   

           26.4.2011 p. Marcelu Miarkovou a p. Bohuslava Kroupu.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 29.3.2011.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím

           řízení „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské úpravy“ na veřejnou

           zakázku, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

           o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou členy hodnotící

           komise, jmenované Zastupitelstvem obce Pátek.

         

 

 Z pěti nabídek komise hodnotila takto:

 

  1. Petr Vykrut – zahradní služby, U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava – Hrabůvka,

IČO 47165006, celkem 100,00 bodů

 

  1. Mgr. Radko Samek, Budiměřice 116, 288 02  Nymburk, IČO 16566122, celkem 77,55 bodů

 

  1. Zahradní architektura Martinov s.r.o., Martinov 279, 277 13  Kostelec nad Labem,

IČO 27395421, celkem 75,91 bodů

 

  1. Tomáš Vlasatý – Zahradnictví MALUS, Baarová 192, 252 25  Jinočany,

 IČO 684342471, celkem 57,27 bodů

 

  1. ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, 272 01  Kladno, Kročehlavy,

IČO 47781734, celkem 45,20 bodů

 

Zastupitelstvo obce schválilo, dle §81 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci

zjednodušeného podlimitního řízení, pro veřejnou zakázku na dodávky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské úpravy“,

realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rősslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074,

 jako dodavatele akce :

                                           uchazeč :              Petr Vykrut – zahradní služby

                                           sídlo uchazeče :    U Haldy 1616/68, 700 30  Ostrava – Hrabůvka

                                           IČO uchazeče :    47165006

                                           nabídková cena :  627.867,20 Kč včetně 20% DPH

 

a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

 

 

ad  5a)   Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek

              v zadávacím řízení „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“ na veřejnou zakázku ,

              zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

              o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou členy hodnotící

              komise, jmenované Zastupitelstvem obce Pátek.

              Z deseti nabídek komise hodnotila takto:

 

1.      CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 01  Říčany, IČO 49973215, celkem 96,00 bodů

 

2.      COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00  Praha 9, IČO 26177005, celkem 91,54 bodů

 

3.      M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03  Pardubice, IČO 42196868, celkem 88,90 bodů

 

4.      SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby STŘED, Rubin Office Center, Sokolovská 79/192, 186 00  Praha 6, IČO 48035599,

 

      celkem 87,50 bodů

 

5.      VIAMO PRAHA spol. s.r.o., Branická 1569/122, 147 00  Praha 4, IČO 26449587, celkem 85,14 bodů

 

6.      Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice, IČO 25253361, celkem 91,93 bodů

 

7.      Silnice Jičín a.s., Hradecká 415, 506 33  Jičín, IČO 46504788, celkem 79,14 bodů

 

8.      H-INTES s.r.o., Pod Borkem 319, 293 01  Mladá Boleslav, IČO 25636332, celkem 78,00 bodů

 

9.      REKOM Nový Bydžov a.s., Měník – Barchůvek 2, 504 01, IČO 25264737, celkem 70,54 bodů

 

10.  SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01  Česká Lípa, IČO 25018094, celkem 67,91 bodů

 

Zastupitelstvo obce schválilo, dle §81 zákona č. 137/2006 Sb. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci zjednodušeného

podlimitního řízení, pro veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, realizované v rámci projektu

„Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rősslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074, jako dodavatele stavby: 

                      uchazeč :              CGM Czech a.s

                      sídlo uchazeče :  Táborská 1148, 251 01  Říčany

                      IČO uchazeče :     49973215

                      nabídková cena : 4.609.822,- Kč včetně 20% DPH

 

a pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

 

ad  5b)  Zastupitelstvo obce dále rozhodlo převést finanční částku  870.973,10 Kč, která

             představuje naši spoluúčast v projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje

             Rősslera“, z běžného účtu na zvláštní účet „ Obec Pátek- Cyklostezka“ a uložilo

             finančnímu výboru zpracovat rozpočtové opatření. 

           

ad  6)   Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího

           Buluška o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

          

            Zastupitelstvo obce rozhodlo, že částka 1.164.394,43 Kč, která byla převedena

            z běžného účtu na zvláštní účet „Obec Pátek – rekonstrukce MŠ“ na úhradu první 

            faktury za provedené stavební práce dodavatelem akce, bude převedena zpět na běžný

            účet Obce Pátek, a uložilo finančnímu výboru zpracovat rozpočtové opatření. 

 

            Dále zastupitelstvo obce schválilo Monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu

            pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu

            “Modernizace  a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ reg. č. projektu

            CZ.1.15/3.3.00/39.00873, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto

            dokumentů.

 

ad  7)   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí

            uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS mezi smluvními

            stranami, spol. TRIADA, s.r.o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČO

            43871020 a Obcí Pátek a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem tohoto dodatku.

ad  8)   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo novou vnitřní směrnici o zadávání

           veřejných zakázek malého rozsahu, která ruší vnitřní směrnici ze dne 27.11.2007.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

           na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,

           Klubu „RADOST“, Wolkerova 22, 796 40 Prostějov 1.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo hospodaření příspěvkové organizace

           Mateřská škola Pátek v roce 2010 a rozhodlo převést výsledek hospodaření ve výši

           40.025,16 Kč do rozpočtu Obce Pátek.

 

          Dále zastupitelstvo obce Pátek projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Pátek

          p. Květoslavy Fadrhoncové  o převedení nevyčerpaných finančních prostředků na mzdy           

          z roku 2010 ve výši 6.530,-Kč do fondu odměn.

 

ad 11)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Rozpočtové opatření

            č. 2 a 3 / 2011 vyhotovené správcem rozpočtu.

 

ad 12)  Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo pověřit Město Městec Králové

            zastupováním Obce Pátek a hlasováním jejím jménem na XII. Sněmu Svazu měst

            a obcí České republiky, který se koná dne 26. a 27.5.2011 ve Zlíně.

 

ad 13) Různé

-         Starosta, pan Jiří Bulušek, informoval zastupitelstvo obce o možnosti

zveřejnit informace o obci Pátek v informační brožuře Mladoboleslavský venkov.

      

ad 14) Diskuse:

              Pani Mgr. Martina Radoňová informovala zastupitelstvo obce o blížící se akci

              „Pálení čarodějnic“ dne 30.4.2011.

 

ad 15)   Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

             přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

 

Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:        Marcela Miarková

 

                                     Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 26. 4. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 6 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 6 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Marcelu Miarkovou

           a pana Bohuslava Kroupu.

           Hlasování:  7 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  29.3. 2011 

     Usnesení č.  3 – 6 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

             29.3.2011.

             Hlasování: 6 hlasů pro   1 se zdržel  (p. Marcela Miarková)

 

 5. Cyklostezka

     Usnesení č.  4 – 6 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje, dle §81 zákona č. 137/2006 Sb., o výběru

            nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, pro

            veřejnou zakázku na dodávky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské

            úpravy“, realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje

            Rősslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074,  jako dodavatele akce uchazeče

            p. Petra Vykruta  - Zahradní služby, U Haldy1616/68, 700 30  Ostrava – Hrabůvka,

            IČ 47165006, s nabídkovou cenou 627.867,20 Kč včetně 20% DPH a pověřuje 

            starostu obce p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 6 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje, dle §81 zákona č. 137/2006 Sb., o výběru

            nejvhodnější nabídky uchazeče v rámci zjednodušeného podlimitního řízení, pro

            veřejnou zakázku na stavební práce  „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“,

            realizované v rámci projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje

            Rősslera“, registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074,  jako dodavatele stavby

            spol.  CGM Czech a.s, Táborská 1148, 251 01  Říčany, IČO 49973215, s nabídkovou

            cenou 4.609.822,- Kč včetně 20% DPH a pověřuje starostu obce p. Jiřího Buluška

            podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

                  Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 6 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje převod finanční  částky 870.973,10 Kč,

             která představuje naši spoluúčast v projektu „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou

             Matěje Rősslera“, z běžného účtu na zvláštní účet „ Obec Pátek- Cyklostezka“

             a ukládá finančnímu výboru zpracovat rozpočtové opatření. 

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

6.  Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

     o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

          

     Usnesení č. 7 – 6 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje, aby částka 1.164.394,43 Kč, která byla

             převedena z běžného účtu na zvláštní účet „Obec Pátek – rekonstrukce MŠ“

             na úhradu první faktury za provedené stavební práce dodavatelem akce, byla

             převedena zpět na běžný účet Obce Pátek, a ukládá finančnímu výboru zpracovat

             rozpočtové opatření. 

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

    Usnesení č. 8 – 6 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu

             pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projetktu „Moderni-

             zace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ reg.č. projektu

             CZ.1.15/3.3.00/39.00873 a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto 

             dokumentů.

             Hlasování:   7 hlasů pro

 

  7. Dodatek k licenční smlouvě MUNIS

      Usnesení č. 9 – 6 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí

           uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS mezi smluvními

           stranami, spol. TRIADA, s.r.o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9 – Libeň,

           IČO 43871020 a Obcí Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem tohoto

           dodatku.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

  8. Směrnice o veřejných zakázkách

       Usnesení č. 10 – 6 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje novou vnitřní směrnici o zadávání veřejných

           zakázek malého rozsahu, která ruší vnitřní směrnici ze dne 27.11.2007.

           Hlasování:  6 hlasů pro     1 se zdržel (p. Jiří Bulušek)

 

9. Žádost – Klub RADOST

    Usnesení č. 11 – 6 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek zamítá Žádost o poskytnutí finančního příspěvku

           na činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu

          „RADOST“, Wolkerova 22, 796 40 Prostějov 1.

           Hlasování:  6 hlasů pro     1 se zdržel (p. Luboš Vaněk)

 

10. Zpráva kontrolního a finančního výboru

      Usnesení č. 12 – 6 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje hospodaření příspěvkové organizace Mateřská

            škola Pátek v roce 2010 a souhlasí s tím, aby výsledek hospodaření ve výši 40.025,16 

            Kč byl převeden do rozpočtu Obce Pátek.

            Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 13 – 6 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí s převedením nevyčerpaných finančních prostředků

            na mzdy z roku 2010 ve výši 6.530,-- Kč do fondu odměn.

            Hlasování: 5 hlasů pro      2 se zdrželi (p. Marcela Miarková a p. Jindřich Hněvsa)

 

11. Rozpočtové opatření č. 2,3.

           Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2 a 3 / 2011

           provedené správcem rozpočtu

 

12. Sněm Svazu měst a obcí České republiky

       Usnesení č. 14 – 6 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje Město Městec Králové zastupováním

            Obce Pátek a hlasováním jejím jménem na XII. Sněmu Svazu měst a obcí České

            republiky, který se koná ve dnech 26. a 27. 5. 2011 ve Zlíně.

            Hlasování : 7 hlasů pro    

 

                                  

13.  Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí možnost uveřejnit informace

o obci Pátek v informační brožuře Mladoboleslavský venkov.

      

 

16. Diskuse

      Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Marcela Miarková

 

                                         Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                            Jiří Bulušek