Zápis č. 5/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 29. 3. 2011

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa,  Mgr. Martina Radoňová,

                         Luboš Vaněk , Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák,

 

Omluveni:   p. Marcela Miarková

 

            Program: 1.    Zahájení

                        2.    Schválení programu zasedání

                        3.    Určení ověřovatelů zápisu

                        4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 8.3.2011

                        5.    Cyklostezka

                        6.    VAK Nymburk – smlouva o výpůjčce

                        7.    Dopravní obslužnost

                        8.    Výpusť rybníku Hliňák

                        9.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                      10.    Česká spořitelna, a.s. – účetní uzávěrka

                      11.    Žádost – Svaz tělesně postižených, o.s.

                      12.    Rozpočet na rok 2011- spol. Poděbradské Polabí

                      13.    Různé

                      14.    Diskuse

                      15.    Závěr

 

                 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 5/2011 ze dne   

           29.3.2011 p. Iveta Zikmundovou o p. Luboše Vaňka.

 

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 8.3.2011.

 

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           o postupu prací na akci „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“

           a o jednání hodnotící komise dne 25.3.2011, dále o následném otevírání obálek

           s nabídkami s tímto výsledkem: 

           uchazeč A+A sdružení, se sídlem Střemy, Jenichov 77, 277 34 Nebužely zastoupený 

           spol. ALOP pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Střemy, Jenichov 77, 277 34

           Nebužely se na základě výsledků jednání komise pro otevírání obálek v souladu s § 71,

           odst. 10 a § 76 odst. 1 zákona vylučuje ze zadávacího řízení pro nesplnění podmínek

           zadávacího řízení.

 

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o výpůjčce č. 11/2011,

           uzavřenou mezi smluvními stranami, spol. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

           Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČ: 46357009 a Obcí Pátek a pověřilo starostu

           p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           týkající se zajištění dopravní obslužnosti.

           

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pověřit spol. Prostav s.r.o., se sídlem

           Na chmelnici 533/I, 290 01 Poděbrady, IČ: 25105914, otevřením přípojky

           dešťových kanalizací na gravitační část výpusti rybníka „Hliňák“ – z důvodu

           opětovné neprůchodnosti.         

 

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího

           Buluška o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Konsolidační účetní

           uzávěrku České spořitelny a.s. za rok 2010.

 

 

 ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo Žádost o poskytnutí finančního

            příspěvku na činnost Svazu tělesně  postižených, o.s., místní organizace,

            TGM 1130, 290 01 Poděbrady, IČ 86595521.

 

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet pro rok 2011

            svazku obcí Mikroregion Poděbradské Polabí, se sídlem Město Poděbrady,

            Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady.

 

 

ad 13) Různé

-         Starosta, pan Jiří Bulušek, informoval zastupitelstvo obce o možnosti

uzavřít dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských

práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS společnosti

TRIADA, s.r.o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9-Libeň, IČ:43871020.

 

 

-         Starosta, pan Jiří Bulušek, informoval zastupitelstvo obce o odstranění

1 kusu kompletního osvětlovacího stožáru dne 16.3.2011, na náklady Obce Pátek.

Stožár byl odstraněn na základě Výzvy k odstranění veřejného osvětlení

z pozemku parc. č. 594/26 v k.ú. Pátek, JUDr. Evy Červené, advokátky,

zastupující paní Mgr. Lenku Svobodovou, bytem Pátek č.p. 164, 290 01 Pátek.

 

ad 14) Diskuse:

            Pan Luboš Vaněk vznesl dotaz na možnost výsadby ovocných stromů v obci Pátek.

 

 

ad 15) Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

            přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:        Iveta Zikmundová

 

                                     Luboš Vaněk

 

Starosta:                        Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 29. 3. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 5 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 5 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Ivetu Zikmundovou

             a pana Luboše Vaňka.

             Hlasování:  6 hlasů pro           

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  8.3. 2011 

     Usnesení č.  3 – 5 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

             8.3. 2011.

             Hlasování: 5 hlasů pro  1 se zdržel ( p. Jindřich Hněvsa )

 

    

 5. Cyklostezka

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p.Jiřího Buluška  

     o postupu prací na akci „ Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“,

     a o jednání hodnotící komise dne 25.3.2011.

 

     Usnesení č.  4 – 5 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyřazení spol. A+A sdružení, se sídlem

             Střemy, Jenichov 77, 277 34 Nebužely zastoupený spol. ALOP pozemní stavitelství

             s.r.o., se sídlem Střemy, Jenichov 77, 277 34 Nebužely, na základě výsledků

             jednání komise pro otevírání obálek v souladu s § 71, odst. 10 a § 76 odst. 1 zákona,

             pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.

                   Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

      6. Smlouva o výpůjčce – VAK Nymburk

          Usnesení č. 5 – 5 / 2011

                  Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 11/2011,

                  uzavřenou mezi smluvními stranami, spol. Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.,

                  Bobnická 712, 288 21 Nymburk, IČ: 46357009 a Obcí Pátek a pověřuje starostu

                  p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

                  Hlasování:   6 hlasů pro

    

 

  7. Dopravní obslužnost

        Zastupitelstvo obce Pátek projednalo a bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího

        Buluška týkající se zajištění dopravní obslužnosti.

           

 

  8.  Výpusť rybníku Hliňák

       Usnesení č. 7 – 5 / 2011

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje pověřit spol. Prostav s.r.o., se sídlem

               Na chmelnici 533/I, 290 01 Poděbrady, IČ: 25105914, otevřením přípojky

               dešťových kanalizací na gravitační část výpusti rybníka „Hliňák“ – z důvodu

               opětovné neprůchodnosti.        

               Hlasování:  5 hlasů pro  1 se zdržel ( p. Jiří Bulušek)

 

 

9. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího

    Buluška o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

 

10. Česká spořitelna, a.s. – účetní uzávěrka

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Konsolidační účetní uzávěrku

      České spořitelny a.s. za rok 2010.

 

 

11. Žádost – Svaz tělesně postižených

      Usnesení č. 8 – 5 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek zamítá Žádost o poskytnutí finančního

              příspěvku na činnost Svazu tělesně  postižených, o.s., místní organizace,

              TGM 1130, 290 01 Poděbrady, IČ 86595521.

              Hlasování : 5  hlasů pro   1 se zdržel ( p. Luboš Vaněk )

 

 

 12. Rozpočet pro rok 2011 - Poděbradské Polabí

       Usnesení č. 9 – 5 / 2011

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočet pro rok 2011 svazku obcí

                Mikroregion Poděbradské Polabí, se sídlem Město Poděbrady, Jiřího nám. 20/I,

                290 31 Poděbrady.

                Hlasování : 6 hlasů pro    

 

 

13.  Různé

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí možnost uzavřít dodatek k licenční

smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu MUNIS

společnosti TRIADA, s.r.o., U Svobodárny 12, 190 00 Praha 9-Libeň, IČ:43871020.

 

-         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí odstranění 1 kusu kompletního

osvětlovacího stožáru dne 16.3.2011, na náklady Obce Pátek.

 

Stožár byl odstraněn na základě Výzvy k odstranění veřejného osvětlení

z pozemku parc. č. 594/26 v k.ú. Pátek, JUDr. Evy Červené, advokátky,

zastupující paní Mgr. Lenku Svobodovou, bytem Pátek č.p. 164, 290 01 Pátek.

 

 

16. Diskuse

      Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Iveta Zikmundová

 

                                          Luboš Vaněk

 

Starosta:                             Jiří Bulušek