Zápis č. 4/2011

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 8.3. 2011

 

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová , Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek

 

Omluveni:  p. Jindřich Hněvsa

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Určení ověřovatelů zápisu

                    4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 22.2.2011

                    5.    Cyklostezka

                    6.    Zpráva kontrolního a finančního výboru

                    7.    Havarijní stav stromů

                    8.    Různé

                    9.    Diskuse

                    10.  Závěr

 

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 4/2011

           ze dne 8.3.2011 p. Mgr. Martinu Radoňovou a p. Bohuslava Kroupu.

 

 

 

ad  4)   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

            ze dne 22.2.2011.

 

 

ad  5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na provádění

          „Technického dozoru stavebníka“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ projektu:

          „ Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, mezi smluvními stranami

          p. Leošem Piroutkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, se sídlem

          Palachova 168/II, 290 01 Poděbrady, IČO: 71488944, a Obcí Pátek, a pověřilo starostu,

          p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

 

-     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo předložené zadávací dokumentace

    a vyhlašuje, v souladu s § 38 zák. č. 137/2007, veřejné zakázky :

 

a)      „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, ve zjednodušeném podlimitním řízení.

 

b)      „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské úpravy“, ve zjednodušeném

podlimitním řízení.

          

-       Zastupitelstvo obce rozhodlo zřídit dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

      ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, v rámci veřejné zakázky

      “ Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“ a jmenovat členy hodnotící komise ve složení:

 

 

    1) p. Luboš Vaněk

    2) p. Jiří Bulušek

    3) p. Blanka Viktorová

    4) p. Miloš Mikolanda RNDr.

    5) p. Ing. Jindřich Vondra

    6) p. Miroslav Dubina

    7) p. Leoš Piroutek

 

    a  náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni za členy komise:

 

   1) p. Jindřich Hněvsa

   2) p. Iveta Zikmundová

   3) p. Mgr. Hana Dočkolová

   4) p. Karel Růžek

   5) p. Jiří Bernard

   6) p. Bronislav Macek

   7) p. Ing. Jaroslav Kroupa

 

 

-         Zastupitelstvo obce rozhodlo pověřit hodnotící komisi otevíráním obálek

s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace.

 

-         Zastupitelstvo obce rozhodlo zřídit dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

                  zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné

                  zakázky „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – krajinářské úpravy“ a jmenovat

                  členy hodnotící komise ve složení:

 

1) p. Luboš Vaněk

2) p. Jiří Bulušek

3) p. Blanka Viktorová

4) p. Miloš Mikolanda RNDr.

5) p Ing. Jindřich Vondra

6) p. Miroslav Dubina

7) p. Leoš Piroutek

 

a  náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni za členy komise:

 

1) p. Jindřich Hněvsa

2) p. Iveta Zikmundová

3) p. Mgr. Hana Dočkalová

4) p. Karel Růžek

5) p. Jiří Bernard

6) p. Bronislav Macek

7) p. Ing. Jaroslav Kroupa

 

-         Zastupitelstvo obce rozhodlo pověřit hodnotící komisi otevíráním obálek

s nabídkami a provedením posouzení kvalifikace.

 

-                     Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo požádat Obecní úřad Pátek o vydání  

      povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemku parc.č. 638 v k.ú. Pátek

      u Poděbrad, z důvodu obnovy prostoru při realizaci výstavby cyklostezky, dle

      projektové dokumentace „ Krajinářské úpravy cyklostezky Poděbrady-Pátek“,

      zpracované Ing. Samuelem Burianem.

 

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

           obce Pátek, provedenou pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu

           Středočeského kraje, při kterém byly zjištěny chyby a nedostatky, neboť:

 

-         Obec nevykázala v Příloze rozvahy ke dni 31.12.2010 v části A5 splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a splatné závazky veřejného zdravotního pojištění.

 

            Po projednání zastupitelstvo obce přijalo opatření k nápravě chyb, která tvoří součást

            Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Pátek ze dne 8.3.2011.

 

-         Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet obce Pátek za rok 2010

            bez výhrad.

 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pokácet 2 ks švestek domácí, 1 ks hrušně

           obecné na pozemku parc. č. KN 284/57 v k.ú. Pátek u Poděbrad a 1 ks ořešáku

           královského na pozemku parc. č. KN 284/54 v k.ú. Pátek u Poděbrad, z důvodu

           havarijního stavu a uložilo p. Luboši Vaňkovi podat do 15-ti dnů oznámení o kácení

           na obecní úřad.

 

 

ad  8) Různé :

          Zastupitelstvo obce projednalo a rozhodlo nepřipojit se dne 26.3.2011 k celosvětové

          akci na podporu ochrany klimatu „ Hodina Země“, z provozních důvodů.

            

  

      

  ad  9)  Diskuse:

-         Pan Bohuslav Kroupa seznámil zastupitelstvo obce s žádostí občanů o opravy

      chodníků v obci.

 

 

ad  10)   Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

              přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

              

 

 Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Mgr. Martina Radoňová

 

                                      Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 8. 3. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 4 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 4 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovatele zápisu p. Mgr. Martinu Radoňovou

             a p. Bohuslava Kroupu

             Hlasování:  6 hlasů pro           

       

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne 22.2.2011

     Usnesení č.  3 – 4 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

            22.2.2011.

                  Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

5. Cyklostezka

    Usnesení č. 4 – 4 / 2011

          Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo na provádění „Technického

          dozoru stavebníka“ a „Koordinátora bezpečnosti práce“ projektu: „ Z Pátku do

          Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“, mezi smluvními stranami, p. Leošem

          Piroutkem , autorizovaným technikem pro pozemní stavby, se sídlem Palachova 168/II,

          290 01 Poděbrady, IČO: 71488944, a Obcí Pátek, a pověřilo starostu, p. Jiřího Buluška

          jejím podpisem.

          Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 5 – 4 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlašuje veřejnou

           zakázku „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“, ve zjednodušeném podlimitním

   řízení, v souladu s § 38 zák. č. 137/2007 o veřejných zakázkách.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

    Usnesení č. 6 – 4 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlašuje veřejnou

           zakázku „Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – Krajinářské úpravy“,

   ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 38 zák. č. 137/2007

   o veřejných zakázkách.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

    Usnesení č. 7 – 4 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek zřizuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

           zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky

           na stavební práce pro výběr dodavatele akce“ Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady“

           a jmenuje členy hodnotící komise:

 

 

    1) p. Luboš Vaněk

    2) p. Jiří Bulušek

    3) p. Blanka Viktorová

    4) p. Miloš Mikolanda RNDr.

    5) p. Ing. Jindřich Vondra

    6) p. Miroslav Dubina

    7) p. Leoš Piroutek

 

 

a  náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni za členy komise:

 

   1) p. Jindřich Hněvsa

   2) p. Iveta Zikmundová

   3) p. Mgr. Hana Dočkalová

   4) p. Karel Růžek

   5) p. Jiří Bernard

   6) p. Bronislav Macek

   7) p. Ing. Jaroslav Kroupa

 

-         Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje hodnotící komisi otevíráním obálek s

      nabídkami a provedením posouzení kvalifikace.

                  Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 8 – 4 / 2011

       Zastupitelstvo obce Pátek zřizuje dle § 74 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

       zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi v rámci veřejné zakázky

       pro výběr dodavatele akce“ Cyklistická stezka Pátek – Poděbrady – krajinářské úpravy

       a jmenuje členy hodnotící komise:

 

 

a  náhradníky hodnotící komise v pořadí, v jakém jsou jmenováni za členy komise:

 

   1) p. Jindřich Hněvsa

   2) p. Iveta Zikmundová

   3) p. Mgr. Hana Dočkalová

   4) p. Karel Růžek

   5) p. Jiří Bernard

   6) p. Bronislav Macek

   7) p. Ing. Jaroslav Kroupa

 

 

-         Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje hodnotící komisi otevíráním obálek s

      nabídkami a provedením posouzení kvalifikace.

                  Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

Usnesení č. 9 – 4 / 2011

       Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje požádat Obecní úřad Pátek o povolení kácení dřevin,

       rostoucích mimo les, na pozemku parc.č. 638 v k.ú. Pátek u Poděbrad, z důvodu obnovy

       prostoru při realizaci výstavby cyklostezky, dle projektové dokumentace „ Krajinářské

       úpravy cyklostezky Poděbrady - Pátek“, zpracované Ing. Samuelem Burianem.

       Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

6. Zpráva kontrolního a finančního výboru

    Usnesení č. 10 – 4 / 2011

          Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje opravu Přílohy rozvahy, v součinnosti

          s provozovatelem účetního programu spol. Triada, aby nadále v části A5 byly

          vykázány splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvku na státní

          politiku zaměstnanosti a splatné závazky veřejného zdravotního pojištění.

          Hlasování:   6 hlasů pro

 

  Usnesení č. 11 – 4 / 2011

         Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Závěrečný účet obce Pátek za rok 2010

         bez výhrad.

         Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

7. Havarijní stav stromů

    Usnesení č. 12 – 4 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje pokácet 2 ks švestek domácí, 1 ks hrušně obecné

           na pozemku parc. č. KN 284/57 v k.ú. Pátek u Poděbrad a 1 ks ořešáku královského

           na pozemku parc. č. KN 284/54 v k.ú. Pátek u Poděbrad, z důvodu havarijního stavu

           a uložilo p. Luboši Vaňkovi podat do 15-ti dnů oznámení o kácení na obecní úřad.

 

8. Různé

    Zastupitelstvo obce Pátek se schvaluje nepřipojit se dne 26.3.2011 k celosvětové akci

    na podporu ochrany klimatu „ Hodina Země“, z provozních důvodů.

            

9. Diskuse

    Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

  

 

 

Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:       Mgr. Martina Radoňová

                                           

                       Bohuslav Kroupa

                        

Starosta:                         Jiří Bulušek