Zápis č. 3/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 22. 2. 2011

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová , Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák,

 

Omluveni:   p. Luboš Vaněk

 

            Program: 1.    Zahájení

                        2.    Schválení programu zasedání

                        3.    Určení ověřovatelů zápisu

                        4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 21.1.2011 a 25.1.2011

                        5.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                        6.    Cyklostezka

                        7.    Dopravní obslužnost

                        8.    Výpusť rybníku Hliňák

                        9.    Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce

                      10.    Smlouva o poskytování sociálních a zdravotních služeb

                      11.    Žádost o povolení zpevnění vjezdu před nemovitostí č. 29

                      12.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2010

                      13.    Rozpočtové opatření č. 1/2011

                      14.    Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

                      15.    Různé

                      16.    Diskuse

                      17.    Závěr

 

                 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 3/2011 ze dne   

           22.2.2011 p. Marcelu Miarkovou, p. Iveta Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 21.1.2011 a 25.1.2011.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

           Zastupitelstvo obce projednalo Vyúčtování neinvestičních nákladů za rok 2010 na žáky

           Mateřské školy Křečkov a rozhodo s ohledem  na to, že nebyla uzavřená smlouva mezi

           Obcí Pátek a Obcí Křečkov, tyto náklady neuhradit.

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího

           Buluška o akci „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“.

          

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z pracovní schůzky starostů

           okresu Nymburk, konané dne 18.2.2011, týkající se zajištění dopravní obslužnosti.

           

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis z projednání možnosti

           napojení dešťových kanalizací na gravitační část výpustě rybníka „Hliňák“.          

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene,

           č. IV-12-6004958/001, uzavřenou mezi spol. ČEZ Distribuce, a.s.,se sídlem Děčín

           IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035 a Obcí Pátek a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce s projednalo možnosti uzavření smlouvy o poskytování sociálních

           a zdravotních služeb se spol. Centrum soc. a zdrav. služeb Poděbrady, o.p.s. a požádalo  

           sociální výbor o doplnění dalších informací.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Žádost paní Danuše Bekové o povolení

           zpevnění vjezdu před nemovitostí č. 29 na vlastní náklady žadatelky.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání

           hospodaření Obce Pátek za rok 2010 předloženou finančním a kontrolním výborem.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2011.

 

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvy o poskytnutí finančního

           příspěvku:

a)      č.1/2011 s SDH Pátek na částku 60.000,- Kč 

b)      č.2/2011 s Mysliveckým sdružením Pátek na částku 10.000,- Kč

c)      č.3/2011 s TJ Pátek na částku  50.000,- Kč

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejich podpisem.  

        

ad 15) Různé:

-         Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Oznámení Katastrálního úřadu pro

                 Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk, o zahájení obnovy

                 katastrálního  operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální

                 podoby.

 

ad 16) Diskuse:

-         Pan Bohuslav Kroupa seznámil zastupitelstvo obce s žádostí občanů o opravy

                 chodníků v obci.

 

-         Pan Jindřich Hněvsa vznesl dotaz na počet laviček a možnost doplnit obec Pátek

                 o odpadkové koše.

 

ad 17)  Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

           přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Macela Miarková    

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 22. 2. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 3 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 3 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Marcelu Miarkovou

             a p.Ivetu Zikmundovou.

             Hlasování:  6 hlasů pro           

 

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  21.1. 2011 a 25.1.2011

     Usnesení č.  3 – 3 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

             21.1. 2011.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  4 – 3 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

             25.1. 2011.

             Hlasování: 6 hlasů pro

 

 

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p.Jiřího Buluška  

     o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

     Usnesení č.  5 – 3 / 2011

Zastupitelstvo obce Pátek nesouhlasí s úhradou neinvestičních nákladů za pobyt

dětí z Pátku v Mateřské škole Křečkov.

                  Hlasování:   6 hlasů pro

    

 

   6. Cyklostezka

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o akci

       „ Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“. 

          

 

   7. Dopravní obslužnost

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z pracovní schůzky starostů

       okresu Nymburk, konané dne 18.2.201, týkající se zajištění dopravní obslužnosti.

       

 

 

  8. Výpusť rybníku Hliňák

        Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis o projednání možnosti

        napojení dešťových kanalizací na gravitační část výpustě rybníka „Hliňák“.          

 

 

  9.  Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce

       Usnesení č. 6 – 3 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene,

           č. IV-12-6004958/001, uzavřenou mezi spol. ČEZ Distribuce, a.s.,se sídlem

           Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČ: 24729035 a Obcí Pátek

           a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

11. Žádost o povolení zpevnění vjezdu před nemovitostí č. 29

       Usnesení č. 7 – 3 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se zpevněním vjezdu před nemovitostí č. 29

             na vlastní náklady žadatelky p. Danuše Bekové.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pátek za rok 2010

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu finančního a kontrolního výboru o výsledku

      přezkoumání  hospodaření Obce Pátek za rok 2010.

 

 

13. Rozpočtové opatření č. 1/2011

      Usnesení č. 9 – 3 / 2011

      Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  Rozpočtové opatření č. 1/2011.

      Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

 14. Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku

      Usnesení č. 10 – 3 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č.1/2011 o poskytnutí finančního

           příspěvku ve výši 60.000,-Kč, uzavřenou mezi SDH Pátek a Obcí Pátek a  pověřuje

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování : 6 hlasů pro     

 

      Usnesení č. 11 – 3 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č.2/2011 o poskytnutí finančního

           příspěvku ve výši 10.000,- Kč, uzavřenou mezi Mysliveckým sdružením Pátek a Obcí

           Pátek  a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování : 6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 12 – 3 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č.3/2011 o poskytnutí finančního

           příspěvku ve výši 50.000,- Kč, uzavřenou mezi TJ Pátek a Obcí Pátek  a pověřuje

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Hlasování : 6 hlasů pro

 

 

15.  Různé

       Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí Oznámení Katastrálního úřadu pro

       Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Nymburk, o zahájení obnovy

       katastrálního  operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální

       podoby.

 

 

16. Diskuse

      Zastupitelstvo Obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvky.

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Marcela Miarková

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek