Zápis č. 2/2011

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 25. 1. 2011

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová , Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák,

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Určení ověřovatelů zápisu

                    4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 21.12. 2010

                    5.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

                    6.    Cyklostezka

                    7.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                    8.    Zpráva kontrolního výboru

                    9.    Inventury 2010

                  10.    Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku obce

                  11.    Prodej pozemku parc. č. 593/19 (geometrický plán č. 290-67/2010)

                  12.    Dopravní obslužnost

                  13.    Svazek obcí Cidlina

                  14.    Darovací smlouvy

                  15.    Plán preventivně výchovné činnosti JSDH Pátek

                  16.    Nadace ČEZ

                  17.    Probační a mediační služba ČR

                  18.    Různé

                  19.    Diskuse

                  20.    Závěr

                 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 13/2010 ze dne   

           21.12.2010 p. Martinu Radoňovou a p. Bohuslava Kroupu.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 21.12.2010.

 

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška

           o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“, dále

           zastupitelstvo obce schválilo Monitorovací zprávu, hlášení a žádost o platbu pro

           Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu „Modernizace

           a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“  reg. č. projektu CZ.1.15/3.3.00/39.00873

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem těchto dokumentů.

 

ad  6)   Zastupitelstvo obce projednalo záměr města Poděbrad na bezplatné vypůjčení  

            pozemků parc.č. 3941/1 o výměře 4830m2, parc. č. 3941/2 o výměře 5437m2,

            parc. č. 3941/3  o výměře 2228m2, parc. č. 3941/4 o výměře 4043m2, parc. č. 4391

           o výměře 2361m2, parc. č. PK 4392 o výměře 65m2, parc. č. 1255/183 o výměře

           896m2, parc. č. 4393 o výměře 32m2, všechny pozemky v k.ú. Poděbrady zapsané

           na L.V. č. 3404 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský

           kraj, Katastrální pracoviště Nymburk za účelem zřízení a provozování cyklostezky

           Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera, a rozhodlo požádat o bezúplatné

           vypůjčení výše jmenovaných pozemků, zároveň uděluje souhlas se zveřejněním

           osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, a to ve 

           zveřejňovaných zápisech z jednání orgánů města.

 

ad  7)   Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace o předsanačním

           doprůzkumu aktualizaci analýzy rizik objektu „Styl“, provedenou firmou 

           Chemcomex, divize geologie a sanace, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10.

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o sdružení za účelem řešení 

           společného zájmu při řešení  ekologických závazků vzniklých před privatizací

     s firmou RB HARMONIA VINI s.r.o., IČ 27624927, zastoupenou jednatelem

     p. Radkem Bodlákem, a dále pověřilo společnost Chemcomex, divize geologie a

     sanace, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, zpracováním projektové dokumentace těchto

     sanačních prací. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na projekt sanací

     z dotačních titulů  OPŽP a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška pro jednání se SFŽP ČR.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu Kontrolního výboru  ZO

           Pátek o výsledku přezkoumání čerpání finančních příspěvků poskytnutých: SDH Pátek

           v roce 2010,  TJ Pátek v roce 2010  a Mysliveckému sdružení Pátek v roce 2010.

  

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Inventury za rok 2010 majetku Obce Pátek

            za rok 2010 včetně vyřazení  a likvidaci majetku v celkové hodnotě 586 074,90 Kč     

            dle návrhu inventarizační komise, a Mateřské školy Pátek za rok 2010.

            Zastupitelstvo obce schválilo likvidační komisi ve složení: p. Alena Leinweberová,

           p. Marcela Miarková, p. Mgr. Martina Radoňová a p. Iveta Zikmundová.

 

 ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o udělení souhlasu s užíváním

            znaku obce Pátek podanou firmou AKTIV Opava s.r.o., IČ 25846761, zastoupenou

            jednatelem společnosti p. Ing. Pavlem Frankem, a schválilo udělení souhlasu

            s užíváním znaku obce pro sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR.

              

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku

           parc. číslo 593/19 v k.ú. Pátek, dle geom. plánu číslo 290-67/2010 mezi Obcí Pátek

           a p. Ing. Jiřím Janochem.

           

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

           o situaci týkající se změn v dopravní obslužnosti v obci Pátek.

          

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí  Zápis z valné hromady svazku obcí

           Cidlina, která se konala dne 18.1.2011 v Pátku, dále vzalo na vědomí Rozpočet na rok

           2011 a Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013 svazku obcí Cidlina.

 

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  darovací smlouvy č. 1/2011, 2/2011,

            3/2011 a 4/2011 uzavřené mezi Místní knihovnou Pátek a občany na bezplatné

            převzetí knih a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejich podpisem.

 

ad 15) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o plnění plánu preventivně

           výchovné činnosti SDH Pátek na úseku požární ochrany v obci Pátek za rok 2010

           a schválilo Plán preventivně výchovné činnosti SDH Pátek na úseku požární ochrany

           v obci Pátek na rok 2011.

 

ad 16) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo  podání Žádosti o nadační příspěvek od

           Nadace ČEZ na projekt Dětské hřiště v Pátku a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti.

 

ad 17) Zastupitelstvo obce projednalo požadavek na vykonávání obecně prospěšných prací

           v naší obci od Probační a mediační služby ČR, středisko Nymburk, a rozhodlo

           nezapojit se do tohoto projektu.

 

ad 18) Různé:

           Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitele o snížení stávající výše odměn členů

           zastupitelstev od 1.1.2011, a to v průměru o 5%, dle usnesení vlády číslo 891 ze dne

           7.12.2010.

           Starosta p. Jiří Bulušek informoval zastupitele o podání žádostí o dotaci  na 

           rekonstrukci obecního úřadu a knihovny a opravu kapličky

 

ad 19) Diskuse:

           Zastupitelstvo obce projednalo  a bere na vědomí návrh p. Jindřicha Hněvsi na koupi

           a umístění laviček v intravilánu obce. Pátek.

 

ad 20)  Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

           přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Mgr. Martina Radoňová    

 

                                       Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21. 1. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 2 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 2 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Mgr. Martinu Radoňovou            

              a p. Bohuslava Kroupu.

              Hlasování:  7 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  21.12. 2010

     Usnesení č.  3 – 2 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

              21.12. 2010.

              Hlasování: 7 hlasů pro

         

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p.Jiřího Buluška  

     o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

    

       Usnesení č.  4 – 2 / 2011

Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu p. Jiřího Buluška k podpisu Monitorovacích zpráv,

hlášení a žádostí o platbu pro Regionální radu regionu soudržnosti Střední Čechy v rámci projektu

Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek reg. č. projektu CZ.1.15/3.3.00/39.00873

                Hlasování:   7 hlasů pro

    

   6. Cyklostezka

       Usnesení č.  5 –2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti na bezplatné vypůjčení  

            pozemků parc.č. 3941/1 o výměře 4830m2, parc. č. 3941/2 o výměře 5437m2,

            parc. č. 3941/3 o výměře 2228m2, parc. č. 3941/4 o výměře 4043m2, parc. č. 4391

           o výměře 2361m2, parc. č. PK 4392 o výměře 65m2, parc. č. 1255/183 o výměře

           896m2, parc. č. 4393 o výměře 32m2, všechny pozemky v k.ú. Poděbrady zapsané

           na L.V. č. 3404 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský

           kraj, Katastrální pracoviště Nymburk za účelem zřízení a provozování cyklostezky

           Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera,  od města Poděbrad a pověřuje

           starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem, zároveň uděluje souhlas se zveřejněním

           osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, a to ve 

           zveřejňovaných zápisech z jednání orgánů města Poděbrady.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 6 – 2 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Městem Poděbrady,  IČ: 

           00239640 a Obcí Pátek, IČ: 00239593 na pozemky parc.č. 3941/1 o výměře 4830m2,

           parc. č. 3941/2 o výměře 5437m2, parc. č. 3941/3 o výměře 2228m2, parc. č. 3941/4 o

           výměře 4043m2, parc. č. 4391 o výměře 2361m2, parc. č. PK 4392 o výměře 65m2,

           parc. č. 1255/183 o výměře 896m2, parc. č. 4393 o výměře 32m2, všechny pozemky

           v k.ú. Poděbrady zapsané na L.V. č. 3404 v katastru nemovitostí vedeném

           u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk za účelem

           zřízení a provozování cyklostezky Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera. 

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

7.  Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

        Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace o předsanačním doprůzkumu a

        aktualizaci analýzy rizik objektu „Styl“, provedenou firmou Chemcomex, divize

        geologie a sanace, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10.

          

     Usnesení č.  7 – 2 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o sdružení za účelem řešení společného

           zájmu při řešení  ekologických závazků vzniklých před privatizací, s firmou

           RB HARMONIA VINI s.r.o., IČ 27624927, zastoupenou jednatelem p. Radkem

           Bodlákem, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

     Hlasování:   7 hlasů pro

 

Usnesení č.  8 – 2 / 2011

     Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje společnost Chemcomex, divize geologie a sanace,

     Pražská 810/16, 102 21 Praha 10, zpracováním projektové dokumentace těchto

     sanačních prací.

     Hlasování:   7 hlasů pro

 

Usnesení č.  9 – 2 / 2011

     Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na projekt sanací  z dotačních titulů    

     OPŽP a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška pro jednání se SFŽP ČR.

     Hlasování:   7 hlasů pro

       

   8. Zpráva kontrolního výboru

        Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu Kontrolního výboru ZO Pátek

        o výsledku přezkoumání čerpání finančních příspěvků poskytnutých: SDH Pátek

        v roce 2010,  TJ Pátek v roce 2010 a Mysliveckému sdružení Pátek v roce 2010.

 

  9.  Inventury 2010

       Usnesení č. 10 – 2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Inventury majetku Obce Pátek za rok 2010  

            a Mateřské školy Pátek za rok 2010.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

       Usnesení č. 11 – 2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyřazení a likvidaci majetku obce dle návrhu

            inventarizační komise v celkové hodnotě 586 074,90 Kč.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

  Usnesení č. 12 – 2 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje likvidační komisi ve složení: p. Alena

             Leinweberová, p. Marcela Miarková, p. Mgr. Martina Radoňová a p. Iveta

             Zikmundová.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

10. Žádost o udělení souhlasu s užíváním znaku obce

      Usnesení č. 13 – 2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  udělení souhlasu s užíváním znaku obce Pátek

            za účelem vytvoření sběratelské kolekce znaků měst a obcí ČR pro společnost AKTIV

            Opava s.r.o., IČ 25846761, zastoupenou jednatelem společnosti p. Ing. Pavlem

            Frankem.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

11. Prodej pozemku parc.č. 593/19 (geometrický plán č. 290-67/2010)

       Usnesení č. 14 – 2 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Návrh kupní smlouvy na prodej pozemku

             parc. číslo 593/19 v k.ú. Pátek, dle geom. plánu číslo 290-67/2010 mezi Obcí Pátek

             a p. Ing. Jiřím Janochem a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem této smlouvy.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

12. Dopravní obslužnost

         Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška

         o situaci týkající se změn v dopravní obslužnosti v obci Pátek.

 

13. Svazek obcí Cidlina

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis z valné hromady svazku obcí Cidlina,

      která se konala dne 18.1.2011 v Pátku, dále bere na vědomí Rozpočet na rok  2011  

      a Rozpočtový výhled na roky 2011 – 2013 svazku obcí Cidlina.

 

 14. Darovací smlouvy

      Usnesení č. 15 – 2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2011 na knihy     

            v hodnotě 1 945,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní 

            Kroupovou, a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

Usnesení č. 16 – 2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 2/2011 na knihy     

            v hodnotě 707,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a panem Čejkou,

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

 Usnesení č. 17 – 2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 3/2011 na knihy     

            v hodnotě 896,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Rakovou, 

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

Usnesení č. 18 – 2 / 2011

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 4/2011 na knihy     

            v hodnotě 10 062,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Paumerovou, 

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

15.  Plán preventivně výchovné činnosti

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o plnění plánu preventivně výchovné

       činnosti SDH Pátek na úseku požární ochrany v obci Pátek za rok 2010.

 

Usnesení č. 19 – 2 / 2011

          Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Plán preventivně výchovné činnosti SDH Pátek

          na úseku požární ochrany v obci Pátek na rok 2011.

          Hlasování: 7 hlasů pro

            

16. Nadace ČEZ

      Usnesení č. 20 – 2 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání Žádosti o nadační příspěvek od

           Nadace ČEZ na projekt Dětské hřiště v Pátku a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním této žádosti.

           Hlasování: 7 hlasů pro

 

 17. Probační a mediační služba ČR

       Usnesení č. 21 – 2 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje nezapojit se do projektu Probační a mediační

           služby  ČR, středisko Nymburk, na vykonávání obecně prospěšných prací v naší obci.

 

 18. Různé

        Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci  o snížení stávající výše odměn členů

        zastupitelstev od 1.1.2011, a to v průměru o 5%, dle usnesení vlády číslo 891 ze dne

        7.12.2010.

        Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o podání žádostí o dotaci  na rekonstrukci 

        obecního úřadu a knihovny a opravu kapličky

 

 19. Diskuse

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí návrh p. Jindřicha Hněvsi na koupi a umístění

       laviček v intravilánu obce Pátek.

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Mgr. Martina Radoňová

 

                           Bohuslav Kroupa

 

Starosta:                             Jiří Bulušek