Zápis č. 1 /2011

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 21. 1. 2011

 

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                         Mgr. Martina Radoňová , Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák,

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Určení ověřovatelů zápisu

                    4.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

                    5.    Různé

                    6.    Diskuse

                    7.    Závěr

 

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 1/2011

           ze dne 21.1.2011 p. Marcela Marková a p. Iveta Zikmundová.

 

 

ad  4)   Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek číslo 2 ke Smlouvě

           o dílo na zajištění akce „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“,

           uzavřený mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s., IČO 499 732 15, 

           zastupitelstvo obce pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem tohoto  dodatku.

 

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zrušení spořícího účtu u Raiffeisen stavební 

           spořitelny číslo 1359605 ze dne 2.11.2001 a rozhodlo o převedení naspořené částky

           na běžný účet Obce Pátek, zastupitelstvo obce pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           podpisem žádosti o zrušení tohoto účtu.

 

 

ad  5)  Různé :

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

 

ad  6)  Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad  7)   Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

           přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

              

 

 

 Zapsala:                         Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

USNESENÍ

 

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21. 1. 2011

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 1 / 2011

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 1 / 2011

              Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Marcelu Miarkovou

              a p. Ivetu Zikmundovou.

              Hlasování:  7 hlasů pro           

       

 4. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

      Usnesení č.  3 – 1 / 2011

           Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění akce    

           „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“,

           uzavřený mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s., IČO 499 732 15, 

           a  pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.  

                  Hlasování:   7 hlasů pro

 

   Usnesení č.  4 – 1 / 2011

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje  zrušení spořícího účtu u Raiffeisen stavební 

           spořitelny číslo 1359605 ze dne 2.11.2001 a  o převedení naspořené částky

           na běžný účet Obce Pátek a  pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem této 

           žádosti.

          Hlasování:   7 hlasů pro

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Marcela Miarková

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta:                            Jiří Bulušek