Zápis č. 13/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 21. 12. 2010

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa – od bodu 6, Marcela

                         Miarková, Mgr. Martina Radoňová , Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Jaroslav Pražák,

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Určení ověřovatelů zápisu

                    4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 23.11. 2010

                    5.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

                    6.    Vodovod Pátek  - II. etapa

                    7.    Cyklostezka

                    8.    Rekonstrukce Obecního úřadu a knihovny

                    9.    Oprava kapličky

                  10.    Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

                  11.    Lokalita Z2/F

                  12.    Český svaz chovatelů

                  13.    Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2010

                  14.    Rozpočet Obce Pátek na rok 2011 a rozpočtový výhled

                  15.    Dodatek smlouvy NYKOS

                  16.    Smlouva o odvozu odpadu Obec Radim

                  17.    Svazek obcí Cidlina

                  18.    Harmonogram zasedání na první pololetí roku 2011

                  19.    Obecně závazné vyhlášky č. 2 – 6 / 2010

                  20.    Diskuse

                  21.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 13/2010

           ze dne 21.12.2010 p. Marcelu Miarkovou a p. Ivetu Zikmundovou.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

           ze dne 23.11.2010.

          

ad  5)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška  

           o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška                                                                   

           o ukončení akce „Vodovod Pátek II. etapa“

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene a návrh

           o zahájení řízení o vkladu věcného břemene do katastru nemovitosti, uzavřený mezi    

           Středočeským krajem, IČ: 70891095, se sídlem v Praze 5, Zborovská č. 11,

           zastoupeným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora,

           IČ: 00066001, se sídlem v Kutné Hoře, Cihlářská ul. 445, a Obcí Pátek a pověřilo                                    

           starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce v návaznosti k schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální

           rady regionu soudržnosti Střední Čechy projednalo a schválilo uzavření smlouvy

           s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 8 671 469,60 Kč na projekt „Z Pátku    

           do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“.

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyčlenění peněžní částky ve výši

           3 003 355,40 Kč složené z finančních prostředků žadatele ve výši 870 973,10 Kč

           a finančních prostředků partnera ve výši 2 132 382,30 Kč, odpovídající

           spolufinancování projektu registrační číslo CZ.1.15/1.2.00/45.01074.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z dotačního

           programu FROM Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecního úřadu Pátek“   

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících 

           s podáním této žádosti.

           ZO dále rozhodlo, aby finanční rezerva, vytvořená v předcházejících letech, byla

           z důvodu šířícího se znečištění podzemních vod a ohrožení zdraví obyvatelstva,

           přednostně použita na dofinancování analýzy rizik kontaminace podzemních vod

           a výstavby vodovodu a vodovodních přípojek.

           

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z prostředků Fondu

           kultury a obnovy památek Středočeského kraje na opravu místní kapličky a pověřilo

           starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním žádosti.

            

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zprávu o předsanačním doprůzkumu

           aktualizaci analýzy rizik objektu „Styl“, provedenou firmou Chemcomex, divize

           geologie a sanace, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10.

                          

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Návrh kupní smlouvy na odprodej pozemků

           z vlastnictví společnosti REA 2007s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II/1062,

           IČ: 28778449, zastoupené jednatelem společnosti PaeDr. Petrem Divišem do

           vlastnictví Obce Pátek a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

 

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku

           ve výši 2.000,--Kč Českému svazu chovatelů v Pátku a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška jejím podpisem.

          

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2010          

           vyhotovené správcem rozpočtu a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2010.

 

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet Obce Pátek na rok 2011

           a Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2011 až 2013 dle přiložených tabulek.                   

 

ad 15) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1/2011 na zabezpečení

           odpadového hospodářství na rok 2011, mezi firmou Nykos a.s., Marius Pedersen

           Group, IČ: 25085000, Ždánice 71, 2810630 Kostelec nad Černými Lesy a Obcí Pátek

           a pověřilo místostarostku, p. Ivetu Zikmundovou podpisem dodatku.

 

ad 16) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu č. 1039 o odvozu a uložení odpadu

           na skládku Radim, mezi Obcí Radim, 281 03 Radim u Kolína a Obcí Pátek a pověřilo

           místostarostku, p. Ivetu Zikmundovou podpisem smlouvy.

ad 17) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady

           svazku obcí „Cidlina“ ze dne 7.12.2011.

 

ad 18) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Harmonogram veřejného zasedání obecního

           zastupitelstva v I. pololetí 2011 na tyto dny:

 

           25.1.2011 od 18.30 hod         26.4.2011 od 18.30 hod

           22.2.2011 od 18.30 hod         31.5.2011 od 18.30 hod

           29.3.2011 od 18.30 hod         28.6.2011 od 18.30 hod

 

 

ad 19) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Obecně závazné vyhlášky

           č. 2 – 6 /2010 s účinností od 1.1.2011, z důvodu veřejného zájmu.

 

ad 20) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 21) Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

           přístup a zasedání obecního zastupitelstva ukončil.

 

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21. 12. 2010

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 13 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 13 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Marcelu Miarkovou

              a p. Ivetu Zikmundovou.

              Hlasování:  6 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  23.11. 2010

     Usnesení č.  3 – 13 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

              23.11. 2010.

              Hlasování: 6 hlasů pro

         

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p.Jiřího Buluška  

     o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

 

6. Vodovod Pátek  - II. etapa

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška                                                                   

    o ukončení akce „Vodovod Pátek II. etapa“

 

   Usnesení č.  4 – 13 / 2010

         Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene a návrh

         o zahájení řízení o vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí, uzavřený mezi

         Středočeským krajem, IČ: 70891095, se sídlem v Praze 5, Zborovská č. 11,

         zastoupeným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic

         Kutná Hora, IČ: 00066001, se sídlem v Kutné Hoře, Cihlářská ul. 445, a Obcí Pátek

         a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

         Hlasování:   7 hlasů pro

 

 7. Cyklostezka

     Usnesení č.  5 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek v návaznosti k schválení poskytnutí dotace Výborem

            Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy

            s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 8 671 469,60 Kč na projekt

            „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“.

                  Hlasování:   7 hlasů pro

 

     Usnesení č.  6 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 3 003 355,40

            Kč složené z finančních prostředků žadatele ve výši 870 973,10 Kč a finančních

            prostředků partnera ve výši 2 132 382,30 Kč, odpovídající spolufinancování projektu

            r.č.:CZ.1.15/1.2.00/45.01074.

            Hlasování:   7 hlasů pro

     

 

 8. Rekonstrukce Obecního úřadu a knihovny

     Usnesení č. 7 – 13 / 2010

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního

           programu FROM Středočeského kraje na projekt „Modernizace obecního úřadu Pátek“               

           a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících

           s podáním této žádosti.

           Hlasování:   7 hlasů pro

 

      Usnesení č.  8 – 13 / 2010

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje, aby finanční rezerva, vytvořená v předcházejících

           letech, byla z důvodu šířícího se znečištění podzemních vod a ohrožení zdraví

           obyvatelstva, přednostně použita na dofinancování analýzy rizik kontaminace

           podzemních vod a výstavby vodovodu a vodovodních přípojek.

           Hlasování:    7 hlasů pro

 

 9.  Oprava kapličky

      Usnesení č. 9 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Fondu

            kultury a obnovy památek Středočeského kraje na opravu místní kapličky a pověřilo

            starostu p. Jiřího Buluška podpisem všech dokumentů souvisejících s podáním žádosti.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

10. Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o předsanačním doprůzkumu

      aktualizace analýzy rizik objektu „Styl“, provedenou firmou Chemcomex, divize geologie

      a sanace, Pražská 810/16, 102 21 Praha 10.

              

11. Lokalita Z2/F

      Usnesení č. 10 – 13 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Návrh kupní smlouvy na odprodej pozemků

             z vlastnictví společnosti REA 2007s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II/1062,

             IČ: 28778449, zastoupené jednatelem společnosti PaeDr. Petrem Divišem,

             do vlastnictví Obce Pátek a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy.

             Hlasování:  7 hlasů pro

 

12. Český svaz chovatelů

      Usnesení č. 11 – 13 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku

             ve výši 2.000,--Kč Českému svazu chovatelů v Pátku a pověřuje starostu p. Jiřího

             Buluška jejím podpisem.

             Hlasování: 7 hlasů pro

 

13. Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2010

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2010          

      vyhotovené správcem rozpočtu.

 

      Usnesení č. 12 – 13 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2010.

             Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

14. Rozpočet Obce Pátek na rok 2011 a rozpočtový výhled

      Usnesení č. 13 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočet Obce Pátek na rok 2011v paragrafovém

            členění jako schodkový a k jeho krytí budou použity přebytky z minulých let.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 14 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtový výhled Obce Pátek na roky 2011

            až 2013 dle přiložených tabulek.     

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

15.  Dodatek smlouvy NYKOS

       Usnesení č. 15 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1/2011 na zabezpečení odpadového

            hospodářství na rok 2011, uzavřený mezi firmou Nykos a.s., Marius Pedersen

            Group, IČ: 25085000, Ždánice 71, 2810630 Kostelec nad Černými Lesy, a Obcí Pátek

            a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem dodatku.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

16. Smlouva o odvozu odpadu Obce Radim

      Usnesení č. 16 – 13 / 2010

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 1039 o odvozu a uložení odpadu

           na skládku Radim, mezi Obcí Radim, 281 03 Radim u Kolína a Obcí Pátek

           a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou podpisem smlouvy.

           Hlasování: 7 hlasů pro

 

17. Svazek obcí Cidlina

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zápis ze zasedání valné hromady

      svazku obcí „Cidlina“ ze dne 7.12.2011.

 

18. Harmonogram zasedání na první pololetí roku 2011

      Usnesení č. 17 – 13 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Harmonogram veřejného zasedání obecního

             zastupitelstva v I. pololetí 2011 na tyto dny:

             25.1.2011 od 18.30 hod         26.4.2011 od 18.30 hod

             22.2.2011 od 18.30 hod         31.5.2011 od 18.30 hod

             29.3.2011 od 18.30 hod         28.6.2011 od 18.30 hod

             Hlasování: 7 hlasů pro

 

19. Obecně závazné vyhlášky č. 2 – 6 /2010

      Usnesení č. 18 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2 /2010, kterou

            se ruší OZV č.3/2007 o místních poplatcích, s účinností od 1.1.2011, z důvodu

            veřejného zájmu.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 19 – 13 / 2010

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3 /2010 o místním

            poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

            a odstraňování komunálních odpadů  s účinností od 1.1.2011, z důvodu veřejného      

            zájmu.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 20 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

            č. 4/2010 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2011,

            z důvodu veřejného zájmu.

             Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 21 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

            č. 5 /2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

            s účinností od 1.1.2011, z důvodu veřejného zájmu.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 22 – 13 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

            č. 6 /2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

            nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí

            podle jiného právního předpisu s účinností od 1.1.2011,

            z důvodu veřejného zájmu.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Marcela Miarková

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta:                             Jiří Bulušek