Zápis č. 12/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 23. 11. 2010

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Jindřich Hněvsa, Bohuslav Kroupa, Marcela Miarková,

                        Mgr. Martina Radoňová – od bodu 8c), Luboš Vaněk, Iveta Zikmundová

 

Hosté:         p.  Jaroslav Bulušek, Petr Peřina, Jaroslav Pražák,

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Určení ověřovatelů zápisu

                    4.    Kontrola a projednání zápisu ze dne 9.11. 2010

                    5.    Volba členů výborů obce

                    6.    Prodej pozemku parc. č. 593/19 ( geometrický plán č. 290-67/2010)

                    7.    Lokalita Z2/F

                    8.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    9.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                  10.    Rozpočtová opatření č. 3,4,5

                  11.    Převod majetku SDH Pátek

                  12.    Cyklostezka

                  13.    Svazek obcí Cidlina, Svazek obcí NY-KO, Mikroregion Poděbradské Polabí

                  14.    Inventarizační komise

                  15.    Různé

                  16.    Diskuse

                  17.    Závěr

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

ad  1)  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

ad  2)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

ad  3)  Zastupitelstvo obce projednalo a zvolilo ověřovatele zápisu č. 12/2010

           ze dne 23.11.2010 p. Marcelu Miarkovou a p. Luboše Vaňka.

 

ad  4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Zápis z ustavujícího  zasedání

           Zastupitelstva obce Pátek ze dne 9.11.2010.

          

ad  5)  Zastupitelstvo obce navrhlo a zvolilo členy následujících výborů ZO: 

            a) Kontrolní výbor: p. Petr Peřina, p. Blanka Volejníková

            b) Sociální výbor: p. Květoslava Fadrhoncová, p. Monika Kadlecová

 c) Výbor pro rozvoj obce: p. Miroslav Kadlec, p. JUDr. Kamil Klášterský

 d) Výbor pro životní prostředí: p. Tomáš Pražák, p. Miroslava Rynekrová

 

ad  6)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku parc. č. 593/19

           v k.ú. Pátek o celkové výměře 1268 m2 dle geometrického plánu č. 290-67/2010

           za stanovenou cenu 1.200,-Kč za m2 Ing. Jiřímu Janochovi, Pátek č.p. 183 a pověřilo  

           JUDr. Libora Fiedlera sepsáním smlouvy.

 

 

 

ad  7)  Zastupitelstvo obce projednalo nabídku společnosti REA 2007 s.r.o., se sídlem Praha 4         

           Na Hřebenech II/1062, IČ: 28778449, zastoupené jednatelem  společnosti PaeDr.

           Petrem Divišem, na odkup pozemků z vlastnictví spol. REA 2007 s.r.o., do vlastnictví

           Obce Pátek.

           Zastupitelstvo obce rozhodlo pozemky:

           649   /6 …..419 m2                                                                584  /1…….4.442 m2

                    /7 …..450 m2                                                   /36…...   192 m2

                    /8 …..135 m2                                                   /38…...   341 m2

                                                                                            /42….....    32 m2

                                                                                            /44……3.445 m2

                                                                                            /45…...    189 m2

                                                                                            /47…...    901 m2

                                                                                            /192…...   348 m2

                                                                                            /198……  243 m2

            o celkové výměře 12.023 modkoupit za cenu 1,-Kč za m2.

 

ad  8)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí výsledky závěrečné kontrolní                                                                   

           prohlídky stavby „Vodovod Pátek II. etapa“, konané dne 2.11.2010, a Kolaudační

           souhlas s užíváním stavby „Vodovod Pátek II.etapa“ ze dne 12.11.2010.

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě  o budoucí

           smlouvě o zřízení věcného břemene č. A  158/2008/PDY, uzavřený mezi    

           Středočeským krajem, IČO 70891095, se sídlem v Praze 5, Zborovská č. 11,

           zastoupeným p. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora,

           IČ: 00066001, se sídlem v Kutné Hoře, Cihlářská ul. 445, a Obcí Pátek, a pověřilo                                     

           starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene

           č. 0911100195 mezi povinným z věcného břemene Povodím Labe, s.p., IČO  

           70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným Ing.  

           Jiřím |Kremsou, technickým ředitelem, a oprávněným z věcného břemene Obcí Pátek,

           a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím podpisem.

           Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí revizní zprávu spol. Vodovody a kanalizace

           Nymburk,a.s., IČO 46357009, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk, o stavu

           připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizační síť v obci a na jejím základě

           rozhodlo projednat „černé přípojky“ s pravděpodobnými majiteli a uložit jim termín  

           na jejich odstranění do 30.4.2011.

 

ad  9)  Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška  

           o postupu prací na akci „Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek“.

           Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Mandátní smlouvu č. 1/2010 na výkon  

           technického dozoru investora a technické pomoci uzavřenou mezi p. Leošem

           Piroutkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, se sídlem Palachova 168/II,

           290 01 Poděbrady, IČO 71488944, a Obcí Pátek, a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška

           jejím podpisem.

           Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek

           v době vánočních svátků od 23.12.2010 do 2.1.2011.

 

ad 10) Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí Rozpočtová opatření č. 3/2010           

           a č.4/2010 vyhotovená správcem rozpočtu a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2010.

 

ad 11) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo bezplatný převod části majetku obce,  

           tvořícího součást výstroje JSDH, do majetku občanského sdružení SDH Pátek,

           ve složení:

           a)      Inv.č. HZ-0012 Rozdělovač sport Extr. v hodnotě 7 680,- Kč

b)      Inv.č. HZ-0013 Káď – požární sport v hodnotě 7 449,- Kč

c)      Inv.č. HZ-0016 Hasičská stříkačka mot. v hodnotě 4 000,- Kč

           Zastupitelstvo obce dále projednalo  Žádost SDH Pátek o využívání obecního znaku

           ze dne 4.10. 2010 a udělilo souhlas s využíváním znaku na automobil CAS 25 Škoda  

           706 a na pracovní a vycházkové oděvy.

              

ad 12) Zastupitelstvo obce projednalo Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti Střední

           Čechy o schválení projektu č. CZ.1.55/1.2.00/45.01074, „Z Pátku do Poděbrad                 

           cyklostezkou Matěje Rösslera“ k financování z prostředků EU a odsouhlasilo přijetí

           této dotace.

 

ad 13) Zastupitelstvo obce projednalo a pověřilo starostu a místostarostku zastupováním

           Obce Pátek při jednáních s těmito svazky obcí a sdruženími:

           a) Mikroregion Poděbradské Polabí

           b) Svazek obcí Cidlina

           c) Svazek obcí NY-KO

 

ad 14) Zastupitelstvo obce projednalo přípravu inventarizace majetku k 31. 12. 2010

           a pro její provedení schválilo toto složení inventarizační komise:

           1) p. Jiří Bulušek

           2) p. Alena Leinweberová

           3) p. Marcela Miarková

           4) p. Mgr. Martina Radoňová

           5) p. Iveta Žatečková

                                                                                

ad 15) Různé:

           Zastupitelstvo obce bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO na rok 2011. 

          

ad 16) Diskuse:

           V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

ad 17) Závěrem starosta obce Pátek, pan Jiří Bulušek poděkoval všem za účast a aktivní  

           přístup a zasedání zastupitelstva obce ukončil.

 

 

Zapsala:                          Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé zápisu:         Marcela Miarková     

 

                                       Luboš Vaněk

 

Starosta:                          Jiří Bulušek

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 23. 11. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 12 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Určení ověřovatelů zápisu

     Usnesení č.  2 – 12 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek určuje ověřovateli zápisu p. Marcelu Miarkovou

              a p. Luboše Vaňka.

              Hlasování:  6 hlasů pro           

 

 4. Kontrola a projednání zápisu ze dne  9.11. 2010

     Usnesení č.  3 – 12 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

              9.11. 2010.

              Hlasování: 6 hlasů pro

         

 5. Volba členů výborů obce

     Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje členy těchto výborů ZO:

    

     Usnesení č.  4 – 12 / 2010

             Kontrolní výbor: p. Petr Peřina, p. |Blanka Volejníková

               Hlasování : 6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  5 – 12 / 2010

             Sociální výbor: p. Květoslava Fadrhoncová, p. Monika Kadlecová

               Hlasování : 6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 6 – 12 / 2010

              Výbor pro rozvoj obce: p. Miroslav Kadlec, JUDr. Kamil Klášterský

              Hlasování : 6 hlasů pro

 

      Usnesení č.  7 – 12 / 2010

             Výbor pro životní prostředí: p. Tomáš Pražák, p. Miroslava Rynekrová

              Hlasování : 5 hlasů pro  1 se zdržel ( p. Luboš Vaněk )

 

6. Prodej pozemku parc. č. 593/19 ( geometrický plán č. 290-67/2010 )

    Usnesení č.  8 – 12 / 2010

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej pozemku parc. č. 593/19 v k.ú.

           Pátek, o celkové výměře 1268 m2 dle geometrického plánu č. 290-67/2010,

           za stanovenou cenu 1.200,-Kč za m2, Ing. Jiřímu Janochovi, Pátek č.p. 183,

           a pověřuje JUDr. Libora Fiedlera sestavením smlouvy.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

 7. Lokalita Z2/F

     Usnesení č.  9 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek přijímá nabídku společnosti REA 2007 s.r.o., se sídlem 

            Praha 4,  Na Hřebenech II/1062, IČ: 28778449, zastoupené jednatelem  společnosti        

            PaeDr. Petrem Divišem, a schvaluje odkup těchto pozemků ve vlastnictví společnosti           

            REA 2007 s.r.o.:

            649   /6 …..419 m2                                                                584  /1…….4.442 m2

                    /7 …..450 m2                                                   /36…...   192 m2

                    /8 …..135 m2                                                   /38…...   341 m2

                                                                                            /42….....    32 m2

                                                                                            /44……3.445 m2

                                                                                            /45…...    189 m2

                                                                                            /47…...    901 m2

                                                                                            /192…...   348 m2

                                                                                            /198……  243 m2

            o celkové výměře 12.023 mza cenu 1,-Kč za m2.

                  Hlasování:   6 hlasů pro

 

 8. Vodovod Pátek – II. etapa

     Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním stavby

     „Vodovod Pátek II etapa“, ze dne 12.11.2010.

     

     Usnesení č. 10 – 12 / 2010

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě  o budoucí smlouvě

           o zřízení věcného břemene č. A  158/2008/PDY, uzavřený mezi Středočeským krajem,  

           IČO 70891095, se sídlem v Praze 5, Zborovská ul. č. 11, zastoupeným p. Zdeňkem

           Dvořákem, ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora, IČO 00066001, se sídlem

           v Kutné Hoře, Cihlářská ul. 445, a Obcí Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška

           jeho podpisem.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 12 / 2010

           Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 911100195

           mezi povinným z věcného břemene Povodním Labe, s.p., IČ 70890005, se sídlem Víta

           Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, zastoupeným Ing. Jiřím |Kremsou, technickým

           ředitelem, a oprávněným z věcného břemene Obcí Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího

           Buluška jejím podpisem.

           Hlasování:   6 hlasů pro

 

    Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí revizní zprávu spol. Vodovody a kanalizace

    Nymburk,a.s., IČ: 46357009, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk.

 

    Usnesení č.  12 – 12  /  2010

          Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje záměr projednat „černé přípojky“pravděpodobnými

          majiteli a uložit jim termín na jejich odstranění do 30.4.2011.

          Hlasování:   7 hlasů pro

 

 9.  Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení o uzavření Mateřské školy Pátek

      v době vánočních svátků od 23.12.2010 do 2.1.2011.

 

      Usnesení č. 13 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Mandátní smlouvu č. 1/2010 uzavřenou

            na výkon technického dozoru investora a technické pomoci mezi p. Leošem

            Piroutkem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby, se sídlem Palachova 168/II,

            290 01 Poděbrady, IČO 71488944 a Obcí Pátek, a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška   

            jejím podpisem.

            Hlasování:  7 hlasů pro

10. Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 3/2010 a č. 4/2010

      vyhotovená správcem rozpočtu.

 

      Usnesení č. 14 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2010.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

11. Převod majetku SDH Pátek

      Usnesení č. 15 – 12 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje bezplatný převod části majetku obce, 

             tvořícího součást výstroje JSDH, do majetku občanského sdružení SDH Pátek,

             ve složení:

             a)      Inv.č. HZ-0012 Rozdělovač sport Extr. v hodnotě 7 680,- Kč

  b)      Inv.č. HZ-0013 Káď – požární sport v hodnotě 7 449,- Kč

             c)      Inv.č. HZ-0016 Hasičská stříkačka mot. v hodnotě 4 000,- Kč

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 16 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek uděluje SDH Pátek souhlas s využíváním obecního

            znaku na automobil CAS 25 Škoda 706 a na pracovní a vycházkové oděvy.

            Hlasování:  7 hlasů pro

 

12. Cyklostezka

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Oznámení Regionální rady regionu soudržnosti

       Střední Čechy o schválení projektu č. CZ.1.55/1.2.00/45.01074, „Z Pátku do Poděbrad                 

       cyklostezkou Matěje Rösslera“ k financování z prostředků EU.

       

       Usnesení č. 17 – 12 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje přijetí dotace z prostředků EU na projekt 

             č. CZ 1.55/1.2.00/45.01074 „Z Pátku do Poděbrad cyklostezkou Matěje Rösslera“.             

             Hlasování: 7 hlasů pro

 

13. Svazek obcí Cidlina, Mikroregion Poděbradské Polábí, Svazek Obcí NY-KO

      Usnesení č. 18 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu a místostarostku zastupováním Obce

            Pátek při jednáních s Mikroregionem Poděbradské Polabí.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 19 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu a místostarostku zastupováním Obce

            Pátek při jednáních se Svazkem obcí Cidlina.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

      Usnesení č. 20 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek pověřuje starostu a místostarostku zastupováním Obce

            Pátek při jednáních se Svazkem obcí NY-KO.

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

14. Inventarizační komise

      Usnesení č. 21 – 12 / 2010

            Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje inventarizační komisi pro provedení inventury

            majetku Obce Pátek k 31. 12. 2010  ve složení:

            1) p. Jiří Bulušek

            2) p. Alena Leinweberová

            3) p. Marcela Miarková

            4) p. Mgr. Martina Radoňová

            5) p. Iveta Žatečková

            Hlasování: 7 hlasů pro

 

15.  Různé

       Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Návrh rozpočtu Svazku obcí NY-KO

       na rok 2011. 

          

 

Zapsala:                             Alena Leinweberová

 

Ověřovatelé  zápisu:           Marcela Miarková

 

                           Luboš Vaněk

 

Starosta:                             Jiří Bulušek