Zápis č. 11/2010

 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 21. 9. 2010

 

 

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,

                         Iveta Zikmundová

 

 

Omluveni:   p. Jindřich Hněvsa

 

 

Hosté:         p.  Stanislav Bukovjan, Jaroslav Bulušek, Jan Bureš, Květoslava Fadrhoncová,

                         Alena Leinweberová, Iveta Žatečková

 

 

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisů ze dne 7. 9. 2010

                    4.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    5.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                    6.    Smlouva mandátní č. 231/2010

                    7.    Vyřazení majetku JSDH Pátek

                    8.    Zpráva kontrolního a finančního výboru

                    9.    Předsanační doprůzkum a  aktualizace analýzy rizik

                  10.    Změna územního plánu

                  11.    Různé

                  12.    Diskuse

                  13.    Závěr

 

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis ze zasedání zastupitelstva obce           

           ze dne 7. 9. 2010

 

           

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací

           na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“ a tyto vzalo na vědomí.

          

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo informaci starosty p. Jiřího Buluška o podání stížnosti

           na závěrečné hodnocení výběrového řízení na akci „Modernizace a zvýšení kapacity

           mateřské školy Pátek“ ze strany Sdružení STAFIKO Poděbrady s.r.o. a TANNACO 

           a.s., která po přezkoumání byla zamítnuta jako neopodstatněná. Na základě této

           skutečnosti ZO projednalo a schválilo Smlouvu o dílo a Dodatek č. 1/2010 ke Smlouvě

           o dílo na zajištění akce „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“,

           uzavřené mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s., IČO 499 732 15, a po nabytí

           právní moci rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zastupitelstvo obce pověřilo starostu

           p. Jiřího Buluška podpisem smlouvy a dodatku č. 1/2010.

           

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Smlouvu mandátní č. 231/2010, uzavřenou

           mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2011

           včetně poplatku 150,-- Kč za obyvatele a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jejím

           podpisem.

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo návrh JSDH Pátek na vyřazení nepotřebného hmotného

           majetku v celkové částce  9 352,- Kčz evidence majetku obce a tento odsouhlasilo. Za

           účelem provedení likvidace jmenovalo likvidační komisi ve složení p. Petr Peřina,

           Jaroslav Pražák a Iveta Zikmundová. ZO dále schválilo záměr převést bezplatně část

           majetku obce, tvořícího součást výstroje JSDH, do majetku občanského sdružení SDH

           Pátek a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní

           na úřední desce.

    

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Pátek

           za rok 2010, provedeného pracovníky Odboru finanční kontroly Krajského úřadu

           Středočeského kraje, při kterém byly zjištěny chyby a nedostatky týkající se:

-          porušení ustanovení zákoníku práce, neboť obec neuzavřela některé dohody

       o  provedení práce písemně, ale pouze ústně

-         porušení zákona o finanční kontrole, neboť nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola

      plánovaných a připravovaných operací, tj. nebyla včas schvalována rozpočtová opatření

-         porušení zákona o účetnictví, neboť ve dvou případech došlo k chybnému zaúčtování účetních

      případů, způsobenému zadáním chybného data

-         schválení rozpočtu pro rok 2010 s chybně započítanou položkou číslo 4116 rozpočtového příjmu

Po projednání ZO přijalo opatření k nápravě chyb, která tvoří součást Usnesení

ze zasedání ZO Pátek ze dne 21.9.2010.  

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR

           o poskytnutí dotace ze dne 9.9.2010 na realizaci akce „CZ.1.02/4.2.00/09.05265

           Předsanační doprůzkum a aktualizace analýzy rizik“, včetně dvou příloh (tj.

           Podmínky poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho

           nedílnou součástí, seznámilo se s ním, vyslovilo s ním souhlas a zavázalo se k jeho

           plnění a ke splnění v něm stanovených podmínek, a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška jeho podpisem.

 

 

ad 10/ Zastupitelstvo obce rozhodlo zrušit zadání změny č. 3 územního plánu Obce Pátek

           a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi ukončit spolupráci s jeho pořizovatelem.

ad 11/  Různé:

            V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

 

ad 12/  Diskuse:

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová seznámila zastupitelstvo s nabídkou společnosti

      NYKOS a.s. likvidovat stavební a nadrozměrný odpad i pro jednotlivé občany.

 

 

ad 13/  Závěrem starosta pan Jiří Bulušek poděkoval všem za jejich práci v zastupitelstvu

            obce a vyslovil naději, že občané svou účastí ve volbách dají najevo, jak byli s prací

            svých zastupitelů spokojeni.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                       Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 21. 9. 2010

 

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 11 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 7. 9. 2010

     Usnesení č.  2 – 11 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

              7. 9. 2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro           

 

    

 4. Vodovod Pátek – II. etapa

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu

      prací na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“.  

 

     

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informaci starosty p. Jiřího Buluška o podání

      stížnosti na závěrečné hodnocení výběrového řízení na akci „Modernizace a zvýšení

      kapacity mateřské školy Pátek“ ze strany Sdružení STAFIKO Poděbrady s.r.o. a

      TANACO a.s., a její zamítnutí jako neopodstatněné.

 

      Usnesení č.  3 – 11 / 2010

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění akce „Modernizace

               a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, uzavřenou mezi Obcí Pátek a společností

               CGM Czech a.s., IČO 499 732 15, a po nabytí právní moci rozhodnutí

               o nejvhodnější nabídce zastupitelstvo obce pověřuje starostu p. Jiřího Buluška         

               jejím podpisem.

               Hlasování:   6 hlasů pro

 

      Usnesení č.  4 – 11 / 2010

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 1/2010 ke Smlouvu o dílo

               na zajištění akce „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“, uzavřený

               mezi Obcí Pátek a společností CGM Czech a.s., IČO 499 732 15, a po nabytí právní

               moci rozhodnutí o nejvhodnější nabídce zastupitelstvo obce pověřuje starostu           

               p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

               Hlasování:   6 hlasů pro

     

 6. Smlouva mandátní č. 231/2010

      Usnesení č.  5 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu mandátní č. 231/2010, uzavřenou

                mezi Obcí Pátek a Městem Poděbrady na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2011

                včetně poplatku 150,-- Kč za obyvatele a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím

                podpisem.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

 7. Vyřazení majetku JSDH Pátek

      Usnesení č.  6 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek jmenuje likvidační komisi ve složení p. Petr Peřina,

                Jaroslav Pražák a Iveta Zikmundová a pověřuje ji provedením likvidace vyřazeného

                majetku Obce Pátek.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  7 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje vyřazení nepotřebného hmotného majetku,

                sloužícího pro potřeby JSDH Pátek, v celkové hodnotě 9 352,- Kč.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č.  8 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje záměr převést bezplatně část majetku obce,

                tvořícího součást výstroje JSDH, do majetku občanského sdružení SDH Pátek          

                a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní

                na úřední desce.

                Hlasování:    6 hlasů pro

 

 8. Zpráva kontrolního a finančního výboru

     Usnesení č.  9 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek ukládá starostovi obce zajistit uzavírání všech dohod

                o provedení práce písemnou formou.              

                Hlasování:  6 hlasů pro

     

     Usnesení č. 10 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek ukládá finančním výboru a správci rozpočtu sledovat

                čerpání rozpočtu a včas připravovat rozpočtová opatření.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

     Usnesení č. 11 – 11 / 2010

-         Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje opravu chybně započítané položky číslo 4116 rozpočtového

      příjmu  v rozpočtu schváleném pro rok 2010 a vydání správné verze v tištěné podobě.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

 9.  Předsanační doprůzkum a  aktualizace analýzy rizik

     Usnesení č. 12 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek tímto potvrzuje, že Obec Pátek jako příjemce dotace

                obdržela rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o poskytnutí dotace ze dne

                09. 09. 2010 na realizaci akce „CZ.1.02/4.2.00/09.05265 Předsanační doprůzkum

                a aktualizace analýzy rizik“, včetně dvou příloh (tj. Podmínky poskytnutí dotace

                a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámilo se

                s ním , vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění v něm

                stanovených podmínek. Potvrzuje rovněž, že podmínky, které dle tohoto rozhodnutí

                měly být splněny před poskytnutím dotace, byly řádně splněny. V této souvislosti

                příjemce dotace rovněž prohlašuje, že veškeré podklady a informace, které Státnímu

                fondu životního prostředí ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR poskytl před

                vydáním rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace, byly pravdivé, nezkreslené a úplné.  

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

 

 

10. Změna územního plánu

      Usnesení č. 13 – 11 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek ruší zadání změny č. 3 územního plánu Obce Pátek

                a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi ukončit spolupráci s jeho pořizovatelem.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

11. Různé

      V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

12. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvek.  

               

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek