Zápis č. 10/2010

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek ze dne 7. 9. 2010

 

 

Přítomni:    p. Jiří Bulušek, Marcela Miarková, Petr Peřina, Jaroslav Pražák, Luboš Vaněk,

                         Iveta Zikmundová

 

 

Omluveni:   p. Jindřich Hněvsa

 

 

Hosté:         p.  Stanislav Bukovjan, Jaroslav Bulušek, Jan Bureš

 

 

Program:   1.    Zahájení

                    2.    Schválení programu zasedání

                    3.    Kontrola a projednání zápisů ze dne 27.7.2010 a 10.8.2010

                    4.    Vodovod Pátek – II. etapa

                    5.    Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

                    6.    Nykos a.s. dodatek smlouvy č. 2/2010

                    7.    Žádost o vyjádření manželé Kadlecovi

                    8.    Žádost o vyjádření p. Otakar Hráský

                    9.    Prodej pozemku 593/19

                  10.    Vyřazení majetku MŠ Pátek

                  11.    Místní knihovna – darovací smlouva

                  12.    Zpráva kontrolního a finančního výboru

                  13.    Rozpočtové opatření č. 2/2010

                  14.    Různé

                  15.    Diskuse

                  16.    Závěr

 

 

      Jednotlivé body byly projednány s následujícím závěrem:

 

 

ad  1/  Přítomné přivítal a zasedání zahájil a řídil pan Jiří Bulušek.

 

 

ad  2/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo program zasedání.

 

 

ad  3/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápisy ze zasedání zastupitelstva obce           

           ze dne 27.7.2010 a 10.8.2010.

 

           

ad  4/  Zastupitelstvo obce projednalo informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu prací

           na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“ a tyto vzalo na vědomí.

           Zastupitelstvo obce dále projednalo Smlouvu č. 31/2010 o smlouvě budoucí                  

           o výpůjčce vodního díla „Vodovod Pátek – II.etapa“ , uzavřenou se společností

           Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., tuto schválilo a pověřilo starostu p. Jiřího

           Buluška jejím podpisem.

ad  5/  Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím

           řízení „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ na veřejnou zakázku

           zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,                     

           o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou členy hodnotící

           komise, jmenované Zastupitelstvem obce Pátek.  Z pěti nabídek komise hodnotila tyto:

           2. GEO-ING Jihlava spol. s r.o., IČO 18199089

           3. Sdružení STAFIKO Poděbrady s.r.o. a TANNACO a.s., IČO 61680346

           4. Prostav, s.r.o., IČO 25105914

           5. CGM Czech a.s., IČO 49973215

           Nabídka č. 1 společnosti BW-Stavitelství,s.r.o. byla kvůli nesplnění požadavků

           vyřazena.    

           Na základě výsledku hodnocení nabídek, kdy základním kritériem byla ekonomická

           výhodnost, zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele stavby společnost č. 5 CGM

           Czech a.s..

 

 

ad  6/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Dodatek č. 2/2010 ke smlouvě na zabezpe-

           čení odpadového hospodářství, kterým se mění roční cena za svoz na 1 obyvatele  

           a počet pronajatých nádob na svoz separovaných odpadů, uzavřený se společností

           NYKOS a.s., a pověřilo starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

 

 

ad  7/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Kadlecových  o souhlas s výstavbou

           fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu a tuto odsouhlasilo.

 

ad  8/  Zastupitelstvo obce projednalo žádost pana Hráského o vyjádření k případnému

           rozdělení st. parcely č. 37/1 v k.ú. Pátek za účelem výstavby dalšího RD a  rozhodlo

           tuto akci nepodpořit.

 

 

ad  9/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo prodej pozemku p.č. 593/19 o výměře

           1.268  m(dle geom. plánu č. 290-67/2010) za  stanovenou cenu 1.200,00 Kč/ m2              

           a uložilo starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní na úřední  

           desce.

 

 

ad 10/  Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vyřazení inventárního majetku, bezplatně  

            zapůjčeného Mateřské škole Pátek,v celkové hodnotě 285.696,-- Kč z důvodu

            opotřebení a rekonstrukce objektu MŠ a tento schválilo.

 

 

ad 11/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo darovací smlouvy č. 3/2010, 4/2010

            a 5/2010 uzavřené mezi Místní knihovnou Pátek a občany na bezplatné převzetí knih

            a pověřilo místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejich podpisem.

 

 

ad 12/  Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu kontrolního a finančního výboru o výsledku

            dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2010 a tuto vzalo na vědomí.

 

           

ad 13/  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení rozpočtu pro JSDH Pátek v roce            

            2010 o 10 000,-- Kč a Rozpočtové opatření č. 2/2010.

 

ad 14/  V bodě Různé nebyly žádné příspěvky.

 

 

ad 15/  Diskuse:

-         Místostarostka p. Iveta Zikmundová seznámila zastupitelstvo s termínem konání akce Vítání občánků,

které se uskuteční dne 9. října 2010 ve 14.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

 

ad 16/  Závěrem pan Jiří Bulušek poděkoval všem za pozornost a aktivní přístup a zasedání

            ukončil.

 

 

Zapsala:                          Marcela Miarková

 

Ověřovatelé zápisu:         Jaroslav Pražák     

 

                                      Iveta Zikmundová

 

Starosta:                         Jiří Bulušek

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ze zasedání Zastupitelstva obce Pátek dne 7. 9. 2010

 

 2. Program zasedání

     Usnesení č.  1 – 10 / 2010

             Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje program zasedání.

             Hlasování:  6 hlasů pro

 

 3. Kontrola a projednání zápisu ze dne 27.7.2010 a 10.8.2010

     Usnesení č.  2 – 10 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne

              27. 7. 2010.

              Hlasování:  6 hlasů pro           

 

     Usnesení č.  3 – 10 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva 

              obce ze dne 10. 8. 2010.

              Hlasování:   5 hlasů pro            1 se zdržel  (p. Jaroslav Pražák) 

 

 4. Vodovod Pátek – II. etapa

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí informace starosty p. Jiřího Buluška o postupu

      prací na akci „Vodovod Pátek – II. etapa“.  

 

      Usnesení č.  4 – 10 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Smlouvu č. 31/2010 o smlouvě budoucí                  

              o výpůjčce vodního díla „Vodovod Pátek – II.etapa“ , uzavřenou se společností

              Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jejím 

              podpisem.

              Hlasování:   6 hlasů pro

 

 5. Modernizace a zvýšení kapacity MŠ Pátek

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 

      v zadávacím řízení „Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek“ na veřejnou  

      zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,               

      o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou členy hodnotící

      komise, jmenované Zastupitelstvem obce Pátek.

 

      Usnesení č.  5 – 10 /2010

               Na základě výsledku hodnocení nabídek, kdy základním kritériem byla ekonomická

               výhodnost, zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele stavby společnost CGM

               Czech a.s., IČO 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

 6. Nykos a.s. dodatek smlouvy č. 2/2010

      Usnesení č.  6 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Dodatek č. 2/2010 ke smlouvě na zabezpe-

                čení odpadového hospodářství, kterým se mění roční cena za svoz na 1 obyvatele 

                a počet pronajatých nádob na svoz separovaných odpadů, uzavřený se společností

                NYKOS a.s., a pověřuje starostu p. Jiřího Buluška jeho podpisem.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

 7. Žádost o vyjádření manželé Kadlecovi

     Usnesení č.  7 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek souhlasí se záměrem manželů Kadlecových, Pátek 198,

                vybudovat fotovoltaickou elektrárnu na střeše vlastní nemovitosti.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

 8. Žádost o vyjádření p. Otakar Hráský

     Usnesení č.  8 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek , na základě platného ÚPSÚ Pátek, nesouhlasí

                se záměrem p. Otakara Hráského rozdělit st. parcelu č. 37/1v k.ú. Pátek za účelem

                výstavby dalšího RD.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

 9. Prodej pozemku 593/19

     Usnesení č.  9 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje prodej pozemku p.č. 593/19 o výměře

                1.268  m(dle geom. plánu č. 290-67/2010) za  stanovenou cenu 1.200,00 Kč/ m2              

                a ukládá starostovi p. Jiřímu Buluškovi zveřejnit tento záměr po dobu 15 dní         

                na úřední desce.

                Hlasování:   6 hlasů pro

 

10. Vyřazení majetku MŠ Pátek

      Usnesení č. 10 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje návrh na vyřazení inventárního majetku,               

                bezplatně  zapůjčeného Mateřské škole Pátek, v celkové hodnotě 285.696,-- Kč   

                z důvodu opotřebení a rekonstrukce objektu MŠ.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

11. Místní knihovna – darovací smlouva

      Usnesení č. 11 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 3/2010 na knihy

                v hodnotě 2 714,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní 

                Omanikovou, a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

        Usnesení č. 12 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 4/2010 na knihy

                v hodnotě 1 293,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a panem Čejkou, 

                a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

         Usnesení č. 13 – 10 / 2010

                Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Darovací smlouvu č. 5/2010 na knihy

                v hodnotě 4 513,-- Kč, uzavřenou mezi Místní knihovnou Pátek a paní Zumrovou, 

                a pověřuje místostarostku p. Ivetu Zikmundovou jejím podpisem.

                Hlasování:  6 hlasů pro

 

12. Zpráva kontrolního a finančního výboru

      Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu kontrolního a finančního výboru o výsledku

      dílčího přezkoumání hospodaření Obce Pátek za rok 2010.

 

 

13. Rozpočtové opatření č. 2

      Usnesení č. 14 – 10 / 2010

              Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje navýšení rozpočtu pro JSDH Pátek v roce 2010

              o 10 000,-- Kč.

              Hlasování:  6 hlasů pro

 

      Usnesení č. 15 – 10 / 2010

               Zastupitelstvo obce Pátek schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2010.

 

14. Různé

      V tomto bodě nebyly žádné příspěvky.

 

15. Diskuse

      Zastupitelstvo obce Pátek bere na vědomí diskusní příspěvek.   

               

 

 

Zapsala:                              Marcela Miarková

 

Ověřovatelé  zápisu :           Jaroslav Pražák

 

                           Iveta Zikmundová

 

Starosta :                            Jiří Bulušek